Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vahe'mota e'ina hu'za hugahune huta antahintahia retro hugahunanagi, Ra Anumzamoke ana antahintahima retroma hanuntera, huvgare kea huntegahie.
2Tagrama mika zama hunazamo'a knare hune huta tagesa antahigahunanagi, nanknahu tagu'tagesareti ana mika'zana nehune Ra Anumzamoke refako hugahie.
3Mika'zama huku'ma hanana zana Ra Anumzamofo azampi antegeno, ana mika zama huku'ma antahintahima retro'ma hanana zamo'a, nena'a fore hugahie.
4Ra Anumzamo'a agafa'a me'negeno makazana trohune. Hagi zmahe fananema hania kefo zmavu'zmavama nehaza vahe'enena, tro huzmantene.
5Ra Anumzamo'a zmavufga ra nehaza vahekura, avesra huzmanteno agotenezmante. Hagi zamavufara hanaza vahe'mo'za, knazampi manigahaze.
6Tamage huta Ra Anumzamofo avesinteta mani fatgo huta manisunkeno'a, Ra Anumzamo'a kumitia eritregahie. Ra Anumzamofonku'ma kore hunteta Agri agorga manisunazamo, kefo zampintira tazeri amane hugahie.
7Ra Anumzamo'ma musema nehia kantema tavutva'ma hanunkeno'a, ha' vahetimo'zanena zamarimpa fru hurantegahaze.
8Fatgo manizane maninenka osi'a fenoma ante'snamo'a, havi kampinti rama'a fenoma ante'sana zana agaterene.
9Ana hugahune huta antahintahia retro hugahunanagi, Ra Anumzamo Agrake makazama hanuna kana erinte fatgo hugahie.
10Kini vahe'mo'za Anumzamo'ma e'ina hihoma huno zamia antahizanteti kea nehaze. Hagi vahe'ma refakoma hanu'za, fatgo hu'za vahera refako hiho.
11Fatgoma huno makazama refko hu'zana, Ra Anumzamofontegati ne-e. Hagi fatgoma huno makazama kna'amoma hu'nea avamente'ma refkoma huzanku avenesie.
12Kini vahe'mofona kefo avu'avazankura agoteno, avesra nehie. Na'ankure kini trama me'neana, fatgo avu'avamofo agofetu me'ne.
13Kini vahe'mo'za fatgo vahemofo kegu musena nehu'za, tamage keagama nehia vaheku zamavesinezamantaze.
14Kini ne'mofo rimpa aka'zamo'a frigahane naneke me'ne. Hianagi knare antahi'zane ne'mo'a, kini ne'mofona rimpa azeri fru hugahie.
15Kini ne'mofo avugosamo'ma kiza avu'avama haniana, kasimu erinka manigahane huno nehie. Ana avu'avamo'a, mona hampomo ko erino eramigeno, ne'zamo afureankna nehie.
16Knare antahi'zama eri'zamo'a golia agateregeno, ama' antahizama avesinteno erizamo'a, silva agatere'neankino hentofaza hu'ne.
17Fatgo vahe'mofo kamo'a, ranka me'nege'za, kefo avu'avazamofona azeri agateregahaze. Iza'o kva hu'neno ana kama avaririmo'a, agra'a agu'nevazie.
18Kavufga rahu zamo'a, kazeri haviza hugahie. Kagra kavufga husgama hu'zamo'a, kazeri tnafakofa hugahie.

19Akoheno anteramino amunte omane vahe enema manizamo'a, avufga rahu vahemo ha'pinti feno eri'neaza refko hu'zana agatere'ne.
20Iza'o avumro antesaza kema avaririsimo'a, hakare'zama hanifina knare hugahie. Ra Anumzamofontema amentinti'ma hanimofona, asomu huntegahie.
21Antahi amama haza vaheku, ama' antahizane vahere huza hugahaze. Knare kema hania nanekemo, vahe'mofona avare agrarega atregahie.
22Ama' antahintahima eri'naza vahe'mofontera ana ama' antahizamo'a asimu ami kampu'i tinkna hu'ne. Hianagi neginagi avu'avazamo'a, neginagi avu'avama haza vahetera, nona'a knaza nezamie.
23Ama' antahizane ne'mofo agu'amo azeriante fatgo higeno, mago'ane vahe'ma agu'ama azeri rukrahe hu kea agipintira atineramie.
24So'e kema hu'zamo'a tumemofo rima'agna hu'neankino, vahe'mofo agu'amemofontera haga higeno, zaferinamofona azeri so'e nehie.
25Mago'a vahe'mo'za knare kante nevune nahazanagi, anama nevaza kamofo atuparega friza me'ne.
26Eri'zama e'neriza vahe'mo'za antahi'naze, eri'zama zamu'nasisi hu'za e'orisanu'za ne'zana onegahazankiza, zmagamatezamo hige'za, eri'zana e'nerize.
27Kefo vahe'mo'za, kefozama eri fore huzanku nehakraze. Ke'zmimo'a afe tevemo te'osa hiankna huno, vahe'mokizmia zamazeri haviza nehie.
28Akrehe akrehe zmageru'ene vahe'mo'za, vahe'mokizmi amunompina kea erintage'za ha' fra nehaze. Vahe'mofo amefi agenke'ma huzamo knare arone'a, azeri netane.
29Ha'framahu ne'mo'a, tava'oma'arema nemanimofona revatga huno avreno havi kante nevie.
30Iza'o avuma mago ne' resukima nemimo'a, akrehe akrehe avu'avaza nehie. Hagi iza'o agi'ma haninkofisigenka, hazenke avu'ava nehie hunka antahigahane.
31Fatgo avu'avazama hu'zama nevaza vahe'mokizmia tu zmazokamo'a, kini fetori anunte antanintea kna nehige'za, ra agi nemize.
32Ame huno arimpa'gnama osu vahe'mo'a, himamu vahera agateregeno, iza'o rimpa he'zama azerirava nehimo'a, tusia kuma'ma ha'ma huno eri'nemofona agatenere.
33Mago'azama hunakura satu zokago renka antahiama hugahue hnananagi Ra Anumzamoke hu izora hutenkeno, anazamo'a eforera hugahie.