Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Köngüldiki niyetler insan'gha tewedur; Biraq tilning jawabi Perwerdigarning ilkididur.
2Insan özining hemme qilghan ishini pak dep biler; Lékin qelbdiki niyetlerni Perwerdigar tarazigha sélip tartip körer.  
3Niyet qilghan ishliringni Perwerdigargha tapshurghin, Shundaq qilghanda pilanliring piship chiqar.
4Perwerdigar barliq mewjudiyetning herbirini melum meqset bilen apiride qilghan; Hetta yamanlarnimu balayiapet küni üchün yaratqandur.
5Tekebburluqqa tolghan köngüllerning herbiri Perwerdigargha yirginchliktur; Qol tutushup birleshsimu, jazasiz qalmas.  
6Muhebbet-shepqet we heqiqet bilen gunahlar kafaret qilinip yépilar; Perwerdigardin eyminish ademlerni yamanliqtin xaliy qilar.
7Ademning ishliri Perwerdigarni xursen qilsa, U hetta düshmenlirinimu uning bilen inaqlashturar.
8Halal alghan az, Haram alghan köptin ewzeldur.
9Insan könglide öz yolini toxtitar; Emma qedemlirini toghrilaydighan Perwerdigardur.
10Hetta padishahaning lewlirige qaritip epsun oqulsimu, Uning aghzi toghra hökümdin chetnimes.
11Adil taraza-mizanlar Perwerdigargha xastur; Taraza tashlirining hemmisini U yasighandur.
12Padishah rezillik qilsa yirginchliktur, Chünki text heqqaniyet bilenla mehkem turar.
13Heqqaniy sözligen lewler padishahlarning xursenlikidur; Ular durus sözligüchilerni yaxshi körer.
14Padishahning qehri goya ölümning elchisidur; Biraq dana kishi uning ghezipini tinchlandurar.
15Padishahning chirayining nuri kishige jan kirgüzer; Uning shepqiti waqtida yaghqan «kéyinki yamghur»dur.  
16Danaliq élish altun élishtin neqeder ewzeldur; Yorutulushni tallash kümüshni tallashtin shunche üstündur!
17Durus ademning égiz kötürülgen yoli yamanliqtin ayrilishtur; Öz yoligha éhtiyat qilghan kishi jénini saqlap qalar.
18Meghrurluq halak bolushtin awwal kéler, Tekebburluq yiqilishtin awwal kéler.

19Kemter bolup miskinler bilen bardi-keldide bolush, Tekebburlar bilen haram mal bölüshkendin ewzeldur.
20Kimki ishni pem-paraset bilen qilsa payda tapar; Perwerdigargha tayan'ghan bolsa, bext-saadet körer.  
21Köngli dana kishi segek atilar; Yéqimliq sözler ademlerning bilimini ashurar.
22Pem-paraset özige ige bolghanlargha hayatliqning buliqidur; Eqilsizlerge telim bermekning özi eqilsizliktur.
23Aqilane kishining qelbi aghzidin eqil chiqirar; Uning lewzige bilimni ziyade qilar.
24Yéqimliq sözler goya heseldur; Köngüllerni xush qilip ten'ge dawadur.
25Adem balisigha toghridek körünidighan bir yol bar, Lékin aqiwiti halaketke baridighan yollardur.
26Ishligüchining ishtiyi uni ishqa salar; Uning qarni uninggha heydekchilik qilar.
27Muttehem kishi yaman gepni kolap yürer; Uning lewliri lawuldap turghan otqa oxshar.  
28Egri adem jédel-majira tughdurghuchidur; Gheywetchi yéqin dostlarni ayriwéter.
29Zorawan kishi yéqin adimini azdurar; Uni yaman yolgha bashlap kirer.
30Közini yumuwalghan kishi yaman niyetni oylar; Léwini chishligen kishi yamanliqqa teyyardur.  
31Heqqaniyet yolida aqarghan chach, Ademning shöhret tajidur.
32Asan achchiqlimaydighan kishi palwandin ewzeldur; Özini tutuwalghan sheher alghandinmu üstündur.
33Chek étekke tashlan'ghini bilen, Lékin netijisi pütünley Perwerdigardindur.