Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃ntee è yã diɛ a swɛ̃̀n, mↄde à mìdɛna è bↄ Dii lɛ́mmɛ.
2Baade è a yãkɛna e maamɛ, mↄde Dii ń nↄ̀sɛguuyãnↄ yↄ̃ à gwa.
3Ǹ yã kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛ na Dii ↄzĩ, n pↄyeziyã é bↄ maa.
4Dii pↄ́ píngi kɛ̀ a pↄyezi yãnzimɛ, zaakɛrinↄ pↄ́n wɛ́ɛtãmmagurↄↄ ũ.
5Dii tɛ̃̀n ĩadãrinↄ ũ, yãpuramɛ aↄ̃é bↄ pãro.
6Gbɛ̃kɛɛ kↄ̃n náanɛo è lá ká taarila, vĩakɛna Diinɛ è tó wà pã à zaaanɛ.
7Tó gbɛ̃ yãkɛnanↄ kɛ̀ Diinɛ nna, è tó se à ibɛɛnↄ kɛo nna.
8Pↄ́ féte ena maakɛna guu maa dɛ àre zaa bíta enala.
9Gbɛ̃ntee è zɛ́ kɛ̀ èe sɛɛ laasuu lɛ́, mↄde Dii è a kɛ̀sɛ da zɛ́a.
10Lán kína è yã diɛ Luda gɛ̃ɛ ũ nà, à maa à yã bↄ yãzɛdee kpɛɛro.
11Zaka maaa kↄ̃n kiloo súusuo nɛ́ Dii pↄ́mɛ, pↄ́tiisigwabↄ píngi nɛ́ à pↄ́kɛnanↄmɛ.
12Èe kↄ̃ sío kína à zaaa kɛro, wè kpata kãsãa pɛ́ɛ yãzɛdee musumɛ.
13Yãzɛde'ori è kɛ kínanɛ nna, ègↄ̃ ye yãpura'orizi.
14Kína pↄfɛ̃ dɛ lán ga zĩ̀ri bàmɛ, mↄde ↄ̃ndↄ̃dee è à tɛ́ dɛ.
15Kína uu werena ègↄ̃ aafia vĩ, à maakɛnnɛna dɛ lán pↄ́tↄ̃gurↄ lou bàmɛ.
16Ɔ̃ndↄ̃kũna maa dɛ vurala zã̀, gↄ̃na làakaridee ũu bɛ̀ɛ vĩ dɛ kondogi maaala.
17Gbɛ̃ maa zɛ́ kɛ̀ è sɛ́ pã̀ zɛ́ zaaanɛ, gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩndakũna dↄ̃ↄ è a wɛ̃̀ndi dãkpa.
18Ĩadãna è mↄ́ lɛɛnao, zĩndasɛna lezĩ è mↄ́ kaatɛnao.

19Zĩndabusana talakanↄ tɛ́ maa dɛ baka kuuna kↄ̃n ĩadãrinↄla.
20Gbɛ̃ kɛ̀ è yã'onnɛ maa è à maaa e, Dii náanɛkɛri ègↄ̃ pↄnnaa vĩ.
21Gbɛ̃ kɛ̀ à nↄ̀sɛ papanan wè sísi làakaridee, gbɛ̃ kɛ̀ à lɛ́ nnaan wè à yãdↄ̃na zɛ́ e.
22Làakarin wɛ̃̀ndi mì ũ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄnɛ, faasaideenↄ yãfaasai è wɛ́ɛ tãḿma.
23Ɔ̃ndↄ̃dee laasuu è à lɛ́ da zɛ́a, à lɛ́ è tó wà à yãdↄ̃na zɛ́ e.
24Yãnna'ona nɛ́ zↄ́mɛ, à nna nↄ̀sɛn bensↄ̃ è mɛ̀ gba aafia.
25Zɛ́ kee kuu è kɛ gbɛ̃nↄnɛ maa, mↄde à mìdɛkii nɛ́ gaamɛ.
26Búbari nↄ̀sɛ è à da zĩin, zaakɛ nↄaa è tɛ́ kámmɛ.
27Gbɛ̃ pãa è à zaaa gↄ̃gↄ̃, à lɛ́gbɛ dɛ lán tɛ́ kɛ èe kũu bàmɛ.
28Gbɛ̃ dↄ̀rↄsaidee è swèe da, kↄmↄtↄdee è gbɛ̃nnanↄ kɛ̃kↄ̃a.
29Gbɛ̃ pãsĩ è mↄnafiki kɛ a gbɛ̃daaanɛ, gbasa à à da zɛ́ zaaan.
30Gbɛ̃ kɛ̀ èe wɛ́ɛ'igↄ̃ kɛɛ laasuu ègↄ̃ kpɛɛgãndamɛ, gbɛ̃ kɛ̀ èe lɛ́zuki kɛɛ zɛ̀ kↄ̃n à zaaaomɛ.
31Mìkã puraa nɛ́ fùra gakuideemɛ, maakɛna è ń káa.
32Nↄ̀sɛyĩidee maa dɛ zĩ̀karila, gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩndakũna dↄ̃ↄ maa dɛ wɛ́tɛsirila.
33Wè yã gbeka kↄ̃n ↄↄ puraao, mↄde à bↄkↄ̃tɛna è bↄ Dii kiiamɛ.