Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gidaadou e mee hua di hai tadau bilaan, malaa, ma go God hua dela e daahi nia helekai hagamodu.
2Goe e mee hua di hagamaanadu bolo au mee huogodoo ala e hai le e hai donu, gei Dimaadua e pauna nia dahidamee o dau hai maanadu.
3Tangi ang gi Dimaadua gi haga maluagina ina au bilaan, gei au bilaan la gaa kila humalia.
4Nia mee huogodoo Dimaadua ne hai, la iai ono hagaodi i golo, gei di hagaodi o digau huaidu la go di mooho gi daha.
5Dimaadua e de hiihai gi digau ala e bida hagalaamua ginaadou, Mee hagalee hai digaula gii tanga gi daha mo di hagaduadua.
6Manawa dahi mo di hai hegau donu, gei God ga dumaalia adu gi o huaidu. Hagalongo gi Dimaadua gei di huaidu ga deemee di tale adu gi di goe.
7Maa goe ga haga manawa lamalia Dimaadua, Mee e mee di hai o hagadaumee gii hai nia ihoo haga tenetene ni oou.
8Ma koia e humalia ma gaa kumi doo hui dulii mai do ngalua donu, i di kumi di hui damana mai do ngalua hagalee donu.
9Goe e mee hua di hai au bilaan, malaa ma go Dimaadua dela e dagi doo ala.
10Di king e helehelekai i ono mogobuna donu mai baahi o Dimaadua. Ana haganoho e donu i nia madagoaa huogodoo.
11Dimaadua e hiihai gi nia mee pauna mee gii donu, nia mee hagatau mee gii donu, mo nia hui gii donu.
12Nia king e de hiihai gi di huaidu, idimaa ma go di tonu dela e haga maaloo di oobidi.
13Di king e hiihai e hagalongo gi di tonu, gei mee e haga gila aga digau ala e leelee donu.
14Nia daangada kabemee e hagamahi e haga tenetene di nadau king. Maa di king ga hagawelewele, holongo dahi dangada gaa made.
15Di manawa lamalia o di king le e hai gadoo be nia gabua ala e haga uwauwa i di madagoaa haga hoou nia lau laagau mo tomo aga, di mouli la i golo.
16E koia e humalia ma ga hai mee gi di kabemee mo di iloo mee, i di hai mee gi nia goolo mo nia silber.
17Nia daangada humalia e taele i di ala dela hagalee hula gi di huaidu, malaa, mmada gii donu gi di ala dela e hana iei goe, be di maa e mee di hagamouli goe.
18Bida hagalaamua goe e dagi gi di mooho, mo digau ala e bida hagaamu ginaadou hagalee kila.

19Di manawa hila gi lala mo di noho hagaloale la koia e humalia i di hai goe gii hai be digau ala e bida hagalaamua ginaadou ge e hai mee gi nadau maluagina gaiaa.
20Daudalia nia mee ala ne aago adu gi di goe, gei goe ga haadanga lamalia. Hagadonu ina Dimaadua, gei goe ga tenetene.
21Nia daangada e iloo ginaadou be koai tangada kabemee ge madua, idimaa mee e iloo nia mee. Ana helekai lee humalia e hai nia daangada gi hiihai di hagalongo.
22Di kabemee la di hagamau o di mouli ang gi digau hagamamaanadu kabemee, gei di haga kuulu digau dadaulia la go di hagauwwou o di madagoaa.
23Nia daangada hagamamaanadu kabemee e hagamaanadu i mua nadau helekai. Nadau helekai e hai nia daangada gi hiihai di daudali gi nonua.
24Nnelekai dumaalia e hai be nia meegai lodo henua maangala, e maangala ma gaa momi, e humalia gi do huaidina.
25Di ala dela e hagamaanadu kooe bolo e donu, e mee hua di dagi goe gi di made.
26Di hihiigai e haga ngalua tangada ngalua gi nonua, idimaa mee e hiihai e hai gii dohu dono miami.
27Nia daangada huaidu e halahala nadau ala e haga huaidu digau ala i golo. Nadau helekai e ulaula be di ahi wele.
28Tamu dangada e hagadele go digau huaidu. Digaula e hagalogo nia hagahuaidu i mehanga nia hagadau ihoo.
29Digau hagamuamua e halahalau nadau ihoo, mo di dagi digaula gi di hagahalauwa.
30Gii pula i nia daangada ala e gadagada gi kila mai nadau niha mo di gemugemu adu gi di goe. Digaula la iai nadau hagamaanadu huaidu i golo.
31Di hui o digau ala e hangaahai donu la go di mouli waalooloo. Di libogo hinaa la go di goobai aamua.
32Di noho baba la koia e humalia i di maaloo. Di dagi au hagamaanadu la koia e humalia i di dagi nia waahale.
33Nia daangada e hai nadau mee e manamana di hiihai a Dimaadua, gei di maa go God hua dela e dugu di mee dela gaa gila.