Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manplano di ipogaw, ngem si Diyos di mangiturong si ibaga na.
2Kaman kosto sin pannemnem di ipogaw din am-in ay am-amagen da, ngem si Diyos di akin ammo si panggep da.
3Mo italek mo din planom en Diyos et matongpal da.
4Waday planon Diyos sin am-in ay inamag na. Din inkeddeng na ay pantongpalan di ipogaw ay lawa di nemnem na et madosa da.
5Kaliliget Diyos am-in din mangipapangato si awak da. Sigurado ay dosaenas daida.
6Mapakawan di basol di ipogaw mo napodno di layad na ya komakaman ay matalek. Mo egyatan ya patgen di ipogaw si Diyos, addawiana di panbasolana.
7Mo mapnek si Diyos si esa ay ipogaw, iturong na din nemnem di kaibaw din ipogaw ay sana ay makikapya en sisya.
8Maymayat di nabiteg ay kosto di ogali na mo din baknang ay makasowitik.
9Manplano di ipogaw, ngem si Diyos di mangiturong en sisya.
10Adi mankamali di ari si ikeddeng na, tan si Diyos di mangipanemnem.
11Say layden Diyos di kostokosto ay timbangan ya salopan.
12Napigsa di turay di ari mo nalinteg da, isonga sigaan da din lawa.
13Say layden ya patgen da din mangibaga si tet-ewa.
14Mo bomonget din ari, mabalin ay ipapse daka, isonga mo masirib ka, anapem di iyat mo ta mabaew din bonget na.
15Mo naragsak din ari ya malaydan en sik-a, seg-angan daka et mabalin ay say katagoam.
16Addawi ay nabanbanol di sirib ya panang-awat mo balitok ya palata.
17Addawian din nalinteg di lawa. Estena din ogali na et say salaknibanan biyag na.
18Din pantongpalan di mangipapangatos nemnem na et din kadadaelana.

19Maymayat di maitapis nabiteg ay napakombaba mo din makibingay si kinabaknang ay pinnos di ipogaw ay mangipapangatos nemnem na.
20Mayat di pantongpalan di ipogaw ay mangonod si mait-itdo en sisya. Din mantalek en Diyos yan naragsak.
21Mo kosto di iyat mo ay mangikeddeng et say kailaan di kinasirib mo. Mo mayat di iyat mo ay mankali, ad-ado di maitdoan.
22Din kinasirib yan maiarig si obbog ay mangidawat si biyag, ngem din kinaong-ong di ipogaw di mangidawat si kadosaana.
23Din masirib yan naannad ya makaawis di iyat na ay mankali.
24Din mayat ay kali yan kaman anig ay mam-is ya mangipasalon-at.
25Mo mamingsan, waday kaman mayat sin pangilan di ipogaw, ngem din pantongpalana et din kateyana.
26Gapo sin layad di ipogaw ay mangan, gomaget ay man-obla.
27Din ipogaw ay magay silbi na yan say nemnemnemen da di panproblimaan. Pati din kali da yan domadael ay kaman manbidbidang ay apoy.
28Lawa di mantayoktok, tan din apat yan pawadaena di ibaw ya dadaelena di panaggagayyem.
29Din makedse ay ipogaw yan solisogena din iib-a na, tan awisena ay man-amag si lawa.
30Din ipogaw ay manginenengneng ono mangililid-is en sik-a yan waday lawa ay panggep na.
31Din ando ay biyag et gon-gonan di nalinteg ay ipogaw, isonga kaman dan korona din oban da.
32Maymayat di naanos ay ipogaw ay kabaelana ay mangitpe si bonget na mo din nalaing ay makigobat ay makabael ay mangabak si esa ay siyodad.
33Manbobonot di ipogaw, ngem si Diyos di mangikeddeng si mapasamak.