Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asi ba wozanan halchchees; shin likke zaaroi GODAAPPE beettees.
2Asi oottiyo ooso ubbai au likke milatees; shin GODAI koiro denddo qofaa yiggi xeellees.
3Ne oottiyoobaa ubbaa hadaraa GODAAYYO imma; yaatikko, neeni halchchidobai polettana.
4GODAI medhdhidobau ubbau a wurssettai de7ees; makkalanchchatu wurssettaikka bashshaa.
5GODAI otorettiya ubbaa shenetees; eti qaxxayettennan attokkona.
6Aggenna siiquwaaninne ammanettiyoogan nagarai atto geetettees; asi GODAAYYO yayyiyoogan iitabaa oottennan naagettees.
7Asa hemeti GODAA ufaissiyaabaa gidikko, he aawu ba morkketu addiniitaarakka saro de7anaadan, GODAI oottees.
8Xillotettan beettiya guuttabai wordduwan demmiyo daro woriyaappe keha.
9Asi ba wozanan ba oottanabaa halchchees; shin halchchoi GODAI maaddin polettees.
10Kawoi Xoossaappe ekkido maatan pirddees; pirddiiddi i balenna.
11Yiggiyo meezaanatinne makkiyo miishshati ammanttiyaageeta gidanaadan, GODAI koyees; baizziyooban ubban genee de7ennaadan koyees.
12Kawoti mooro oosuwaa shenetoosona; aissi giikko, eta kawotaa araatai xillotettan eqqees.
13Kawoti xillo inxxarssan ufaittoosona; tumaa haasayiyaageetakka dosoosona.
14Kawuwaa hanqqoi haiquwaa kiitanchchaa mala; shin aadhdhida eranchcha asi hanqquwaa irxxissanau auddashees.
15Kawuwaa som77oi pashkkikko, hegee simmi de7o. I nashshiyoogee badhdheesaa iraa ehiya shaaraa mala.
16Aadhdhida eratettaa demmiyoogee worqqaa demmiyoogaappe keha; akeekaa demmiyoogee biraa demmiyoogaappekka aadhdhees.
17Suureti biyo ogee iiti de7iyoosaappe haahuwaara kanttissees; ba hemetaa naagiya uri ba shemppuwaa naagees.
18Otoruwaa geeduwaa bashshai kaallees; ayyuwaa geeduwaakka kunddettai kaallees.

19Ayyiyaageetuura zuppetidi, omooduwaa shaakki ekkanaappe ashkke gididi, hiyyeesidi de7iyoogee keha.
20GODAA qaalaa loittidi ezggiya urau i oottiyoobai ubbai injjettana; GODAN ammanettiya uri anjjettidaagaa.
21Ba qofan aadhdhida eranchcha gidida asi akeekanchcha geetettees; lo77o qaalai eratettaa gujjees.
22Cincca urau eratettai de7o pultto mala; shin eeyyata seeriyoogee coo wode wurssiyoogaa.
23Aadhdhida eranchcha asi haasayanaappe kasetidi qoppees; qoppidi asi ekkiyo haasayaa haasayees.
24Lo77o qaalai eessaa ililuwaadan mal77ees; bollaakka maaddeesinne pattees.
25Asaassi suure milatiya ogee de7ees; shin wurssettan haiquwau gattees.
26Namisainne metoi asi minnidi oottanaadan giddoosona.
27Iita asi iitabaa halchchees; a haasayaikka xuuggiya tamaa mala.
28Geella asi ooshshaa denttees; zigirssanchcha asi ammanettiya laggeta shaakkees.
29Gene asi ba shooruwaa cimmees; lo77o gidenna ogiyau i a kaalettees.
30Ba aifiyaa qim77otiya asi geellabaa qoppees; ba menttershshaa saxxidi manddiya asi iitabaa polees.
31Puulummida huuphee bonchcho kallachcha; hegeekka beettiyoi xillo de7uwaa de7iina.
32Wolqqaama asa gidiyoogaappe, hanqqettanau eesotenna asa gidiyoogee lo77o; daro katamata olidi oiqqiyoogaappe, asi ba huuphiyaa haariyoogee aadhdhees.
33Asi saamaa yeggees; shin GODAI ubbabaa battees.