Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃nazĩna ì yã́sɛ, ãma a midɛa ì bↄ Dii lɛ́uɛ.
2Baade ì a yãkɛa e maaɛ, ãma Dii mɛ́ ìↄ ń pↄeã dↄ̃.
3Ǹ n yã́ kpálɛ Dii gɛ̃zĩ, n pↄeã i zɛkɛ.
4Dii pↄ́pii kɛ̀ a pↄeã yã́iɛ, baa vãikɛnaↄ dɛ ĩadamagↄↄ pↄ́ ũɛ.
5Dii ye ĩ́andãnaↄ gĩyãio, sĩana guu aa bↄ pão.
6Gbɛ̃kɛ ń náaio ì láka tàaea, vĩakɛa Diiɛ ì ń ɛ̃ vãiɛ.
7Tó gbɛ̃́ yãkɛaↄ kà Diigu, ì to se aà ibɛɛↄ kɛaànↄ na.
8Pↄ́ yↄↄna ea maakɛa guu maa dɛ ↄvãi'ea zↄ̃ↄla.
9Gbɛ̃nazĩna ì zɛ́ pↄ́ á sɛ́ làasookɛ, ãma Dii mɛ́ ì aà kɛ̀sɛ dↄdↄɛ̀.
10Lá kía mɛ́ ì yãdilɛ Lua gɛ̃ɛ ũ, a maa aà yã́ bↄ yã́zɛde kpɛo.
11Zaa maa ń kiloo lɛa súsuoá Dii pↄ́ɛ, a zã nɛ́na ń a gbɛ̃̀nɛo píi aà pↄkɛaɛ.
12Wìliↄ ye kía vãikɛna gĩyãio, wì kpala zĩ́napɛlɛ yã́zɛde musuɛ.
13Yã́zɛde'ona ì ka kíagu, ìↄ ye sĩan'onai.
14Kía pↄkũmaá ga zĩnaɛ, ãma ↄ̃nↄna ì a tɛdɛ.
15Kía oa weea ìↄ aafia vĩ, aà nakɛnɛá káabuan louɛ.
16Ɔ̃nↄkũa maa dɛ vuala zã̀, gↄ̃a laaide ũ bɛɛɛ dɛ ã́nusu maaa.
17Gbɛ̃maa ì zɛ́ pↄ́ ì ɛ̃ vãiɛ sɛ́, zĩakũadↄ̃na ì a wɛ̃ni dↄ̃́a.
18Ĩandãa ì mↄ́ ń lɛ́lɛao, zĩasɛa lɛsĩ ì mↄ́ ń ɛɛao.

19Zĩabusaa taasideↄ guu maa dɛ baadaaa ń ĩ́andãnaↄla.
20Gbɛ̃́ pↄ́ ì laaidↄ yã́wa ì maa e, Dii náaikɛna mɛ́ ìↄ pↄna vĩ.
21Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ pàɛ ↄ̃ wì mɛɛ̀ wɛzɛ̃na, gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ na, wì aà yãdↄ̃a zɛ́ e.
22Laai dɛ wɛ̃ni mi ũ gbɛ̃́ pↄ́ vĩↄnɛ, faasaideↄ yãfaasai ì ń gbɛ̃.
23Ɔ̃nↄna làasoo ì pisi aà lɛ́wa, aà lɛ́ ì to wà aà yãdↄ̃a zɛ́ e.
24Yãna'oaá zↄsapunaɛ, a na nↄ̀sɛu, mɛ́ ì mɛ gba aafia.
25Zɛ́ kú ì kɛ gbɛ̃́ↄnɛ maa, ãma a midɛkĩiá gaɛ.
26Sɛ̃̀wana nↄ̀sɛ ì aà dazĩu, asa nↄana ì tɛ́kpaaàguɛ.
27Gbɛ̃pã ì vãikpaaĩńnↄ, yãvãi ìↄ dↄ aà lɛ́u.
28Gbɛ̃́ dↄ̀ↄsai ì sòle da, gbɛ̃pena ì gbɛ̃naↄ kɛ̃aa.
29Gbɛ̃́ pãsĩ ì kↄ̃nikɛ a gbɛ̃́deeɛ, ì aà da zɛ́ vãiwa.
30Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ wɛ'i'o làasoo vãi vĩ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛsuikɛ zɛ̀ ń vãioɛ.
31Mikã puaá fùa í gbiaɛ, maakɛa mɛ́ ì ń káwà.
32Nↄ̀sɛniɛde maa dɛ zĩgↄ̃a, zĩakũadↄ̃na maa dɛ wɛ̃́lɛsinala.
33Wì yãkɛkɛa gbɛa ń gbɛo, ãma a bↄↄlɛ ì bↄ Dii kĩ́iɛ.