Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tama daane dela e kabemee le e hagalongo gi dono damana ma ga haga donu ana mee ma ga hai gee. Gei tangada dela e bida hagalaamua ia, le e deemee di hagi aga ana mee ala ma ga hai gee.
2Nia daangada ala e humalia, ginaadou nadau hui i golo e hui mai i nadau helekai ala nogo helekai ai, gei digau ala e halahalau dangada, ginaadou e hiihai hua e hai di hagahuaidu.
3Gii pula i au helekai ala e helekai iei goe, mo di benebene do mouli. Tangada dela e leelee balumee, le e bida hunahuna ia.
4Ma e aha maa tangada hagatoo ga hiihai gi nia mee, mee e deemee di kae nia maa. Gei ogo tangada hagamadabouli la ga hai mee gi nia mee huogodoo ala e hiihai ginai.
5Nia daangada ala e hai hegau gi di tonu, ginaadou e de hiihai gi nia helekai tilikai, gei nia helekai o digau hai mee huaidu le e haga langaadia ge e haga balumee.
6Di tonu le e benebene digau ala nadau ihala ai. Di huaidu le e hagahuaidu digau ala e hai di huaidu.
7Hunu daangada e hai bolo ginaadou digau e maluagina, gei digaula nadau mee ai. Hunu daangada le e maluagina, gei digaula e hangaahai be nia daangada hagaloale.
8Tangada maluagina e madagu i nia daangada daaligi dangada e kae ana bahihadu, malaa, deai dahi dangada e mee di hagamadagudagu tangada hagaloale ai.
9Nia daangada ala e hai hegau donu, ginaadou e hai gadoo be di malama dela e maahina maaloo ge madamada. Nia daangada ala e haihai di huaidu, ginaadou e hai gadoo be di malama e dabadaba gaa made.
10Di bida hagalaamua la hagalee di mee, dela hua e hai ana haingadaa. Di kabemee e gidee i baahi ginaadou ala e kae nia hagamaamaa.
11E limalima do hagaloale, ma o maluagina la ne gila adu gi di goe ngoohia. Maa goe ga ngalua kono gi di bahihadu, gei goe e gidee nia bahihadu e logo.
12Dau mee e hagamaanadu bolo gii gila, gei di maa digi gila, do manawa le e hadi hogi, gei dau hiihai la gaa gila, malaa, goe e tenetene huoloo.
13Goe e halahala nia haingadaa maa goe e de hagalongo gi nnelekai hagamaamaa goe. Daudalia nnelekai hagamaamaa, gei goe gaa noho i di aumaalia.
14Nia agoago o digau kabemee la go nia wai haga mouli. Nia agoago aanei ga hagamaamaa goe gi daha mo di haingadaa.
15Digau ala e kabemee, ginaadou e hagalaamua go nia daangada. Digau ala e deemee di hagadagadagagee ginai, ginaadou e hula i di ala dela e hagahuaidu ginaadou.
16Nia daangada kabemee le e hagabaubau i nia madagoaa huogodoo i mua di hai nadau mee. Digau ala e dadaulia, ginaadou e haga iloo nadau maanadu boiboi.
17Tangada kae hegau dela hagalee gana ginai, le e hidi mai di haingadaa, gei tangada kae hegau dela e mee di hagadonu go nia daangada, ia e gaamai di noho i di aumaalia.
18Tangada dela hagalee kabe ana mee, ia ga hagaloale ang gi deia, geia e hai di balu dangada. Gei tangada dela e hagalongo gi di haga donu o ana mee haihai hala, geia e hagalaamua go nia daangada.

19E humalia maa goe gaa kae nia mee ala e hiihai ginai goe. Digau dadaulia e de hiihai di huli gi daha mo nadau mee huaidu.
20Hai hoo gi digau ala e kabemee, gei goe ga kabemee. Maa goe ga hai hoo gi digau ala e dadaulia, goe e hagahuaidu hua goe.
21Di haingadaa le e daudali digau huaidu i nia madagoaa huogodoo, gei digau ala e hai hegau donu gaa kae nadau hui humalia.
22Nia maluagina o digau humalia gaa wanga gi nadau dama gi muli, gei nia maluagina o digau huaidu gaa wanga gi digau ala e hai hegau donu.
23Nia anggowaa e mee hua di huwa nia meegai e logo gi digau hagaloale, gei digau huaidu e duuli digaula gi de dogia.
24Maa goe hagalee aago gi di hagaduadua au dama, goe hagalee e aloho i digaula. Maa goe e aloho i digaula, goe e hai digaula gii donu.
25Digau ala e hai hegau donu le e logo nadau meegai, gei digau huaidu e hiigai i nia madagoaa huogodoo.