Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃nↄde ì a mae lɛdama ma, gbɛ̃́laanikɛna gbaa laai lí tↄ̃wào.
2Lɛgbɛ'i na ì gbɛ̃́ ká pↄmaawa, náaisaide ì ble a pãsĩ guuɛ.
3Gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ fↄ̃́ ì a wɛ̃ni dↄ̃́a, gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ lí kuo ì azĩa ↄ̃̀ↄkpa.
4Màade lí pↄ́ pↄ́ á yei eo, ãiade mɛ́ ì namable.
5Gbɛ̃maa za mↄafiliyãu, gbɛ̃vãi ì widamá ì ń kpɛbↄ.
6Yãmaakɛa ì zɛmaasɛna misi, dàakɛa ì duunkɛna fuangba.
7Gbɛ̃eↄ ì ńzĩa dilɛ ↄde ũ, kási aaliↄ pↄe vĩ sↄ̃o, gbɛ̃eↄ ì ńzĩa dilɛ taaside ũ, kási aaìↄ pↄ́ vĩ zↄ̃ↄ.
8Ɔde ì azĩa bo ń a àizɛɛo, taaside sↄ̃ ìli wɛ́tɛ̃abiima eo.
9Gbɛ̃maaↄ gupua aↄ pipi, gbɛ̃vãiↄ filia a gamá.
10Zĩa sɛa lɛsĩ mɛ́ ì sòle da, lɛdamamaa mɛ́ ì to wà ↄ̃nↄkũ.
11Ɔvãi lí gɛ́ aɛo, ↄ̃a'ea isima guu mɛ́ ì kↄ̃́.
12Wɛdↄa pↄ́i gɛ̃gɛ̃a ì ń sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpa, pↄeã ea ì mↄ́ ń wɛ̃ni dafuo.
13Gbɛ̃́ pↄ́ ì fionada yã́wa a yã'e, gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃́ yã'onɛ ma a ài'e.
14Ɔ̃nↄna yãdanɛá nibↄna wɛ̃nideɛ, ì ń bↄ ga lɛ́zĩ.
15Wɛzɛ̃ gbãa ì to wàↄ nańnↄ, ãma náaisaideↄ zɛ́ pãsĩ.
16Laaideↄ ì yãkɛ ń dↄ̃ao, sↄũ ì a faasaikɛ fãaa.
17Zĩna vãi ì zu taasiu, ìwa náaide ì su aafia.
18Gia totoai ì mↄ́ ń taasio ń wío, lɛdamamaa ì ń kpɛla.

19Pↄ́nidɛa ea ì ń pↄ kɛ na, ↄ̃ sↄũ ye kɛ̃a vãikɛawa gĩyãio.
20Gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ ↄ̃nↄnaↄzi ì ↄ̃nↄkũ, gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa ń sↄũↄ ì vãikũ.
21Taasi ìↄ tɛ duunkɛnaↄzi, nama mɛ́ gbɛ̃maaↄ ài ũ.
22Gbɛ̃maa ì túbito a tↄũnaↄnɛ, duunkɛna sↄ̃, aà àizɛɛ a gↄ̃ gbɛ̃maaɛ.
23Taaside bua ì blɛkɛ maamaa, ↄ̃ yãfuangbanaↄ ì to aà kuawà.
24Gbɛ̃́ pↄ́ lí a nɛ́ gbɛ̃o zaaàguɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye a nɛ́i ì aà toto a gↄↄwa.
25Gbɛ̃maa ì pↄble à kã́, gbɛ̃vãiↄ nↄ̀sɛ ìↄ da gii.