Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eranchcha na7ai ba aawaa seeraa siyees; shin qilliicciyaagee seeraa siyenna.
2Asi ba doonaappe kiyiya qaalan lo77obaa ekkees; shin ammanttennaageeti makkalabaa amottoosona.
3Ba doonaa naagiya urai ba shemppuwaa naagees; shin eesuwan haasayiya urai bana xaissees.
4Azallai amottees; amottikkonne aibanne demmenna; shin minnidi oottiyaageeti kallana.
5Xillo asati worddo haasayaa ixxoosona. SHin iita asatu haasayai yeellayeesinne kaushshees.
6Suure de7uwaa de7iya uraa a xillotettai naagees; shin nagaranchchaa a nagarai onggees.
7Bana dure milatissiya asi de7ees; shin au aibinne baawa; harai qassi bana hiyyeesa milatissiyaagee de7ees; shin au daro aqoi de7ees.
8Asi ba miishshan ba shemppuwaa wozanau danddayees; shin hiyyeesaa yashissiyaabi baawa.
9Xillotussi ubbatoo poo7o; shin iitatu xomppee to7ana.
10Otoroi ooshshaa yelees; shin zoriyaa ekkiyaageeti aadhdhida eranchcha.
11Daafuri bainnan demmido miishshai eesuwan xayees; shin minni oottidi demmido aqoi, dari daridi bees.
12Koyiyoobai polettennan gam77iyoogee azzanissees; shin amottidobai polettiyoogee ufaissees.
13Zore kariya uri meton gelees; shin azazuwaa bonchchiya uri saruwan de7ana.
14Aadhdhida eranchchai immiyo timirttee de7o pultto; hegee asi haiquwaa piriyaappe kessi ekkanau maaddees.
15Akeeki de7iyo uri bonchchettees; shin ammanettennan aggiyoogee bashshau efees.
16Cincca asai ubbai eran oottees; shin eeyyai ba eeyyatettaa qonccissees.
17Iita asati kiitettidi, meton geloosona; shin ammanttiya asati kiitettidi, sarotettaa ehoosona.
18Seeraa ixxiya asi hiyyeeseesinne yeellatees; shin seerin siyiya urai bonchchettees.

19Amottidobaa demmiyoogee keehi ufaissees; shin iitati iitaappe haakkanau koyokkona.
20Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees; shin eeyya asatuura hemettiya asi metuwan gelees.
21Nagaranchchata iita qaadai kaallees; shin xilloti lo77o oosuwaa woituwaa ekkana.
22Lo77o asi ba naatu naata laatissees; shin nagaranchchaa aqoi xilluwaassi dagattees.
23Hiyyeesaa goshshai daro kattaa aifanau danddayees; shin suure pirddai paccidoogaa gaasuwan xayees.
24Qaixaariyan wadhdhanau qarettiya uri ba na7aa ixxees; shin ba na7aa siiqiya uri minnidi seerees.
25Xilloi a uloi kallana gakkanaassi mees; shin nagaranchchai namisettees.