Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃dee è a de lɛ́damma ma, fabori è gí kpãkɛ̃nazi.
2Lɛ́gbɛ nnaa è gbɛ̃ ká pↄ́ maaaa, náanɛsaidee è ble a pãsĩ guumɛ.
3Gbɛ̃ kɛ̀ è a lɛ́ kũ è a wɛ̃̀ndi dãkpa, gbɛ̃ kɛ̀ à lɛ́ è kúroo è a zĩnda yaka.
4Mɛadee è pↄ́ kɛ̀ à yezi ero, aĩade sↄ̃ è nnaa ma.
5Gbɛ̃ maaa zà mↄnafikiyãn, gbɛ̃ zaaa è wí daḿma è ń kpɛ bↄ.
6Maakɛna è zɛ́maasɛri mì sí, zaakɛna è durunkɛri liɛ a kpɛɛgãnda.
7Gbɛ̃kenↄ è ń zĩnda diɛ auzikidee ũ, mↄde aↄ̃ègↄ̃ pↄ́ke vĩro. Gbɛ̃kenↄ è ń zĩnda diɛ takaasidee ũ, mↄde aↄ̃ègↄ̃ pↄ́ vĩ bíta.
8Auzikidee è a zĩnda bↄ kↄ̃n a auzikikɛɛo, takaasidee sↄ̃ è vĩadaanzina ero.
9Gbɛ̃ maaanↄ gupuraa ègↄ̃ puna, gbɛ̃ zaaanↄ fitia è gaḿma.
10Zĩndasɛna lezĩ è swèe da, lɛ́dammamana è tó wà ↄ̃ndↄ̃ kũ.
11Ɔↄ zaaa è gá aɛro, ↄↄ kɛ̀ wà è ísimma guu sↄ̃ è kↄ̃.
12Tãmaa gìkɛna è ń nↄ̀sɛ yaka, pↄ́ kɛ̀ wà yezi ena è mↄ́ wɛ̃̀ndi dufuo.
13Gbɛ̃ kɛ̀ è yã daroo é yã e, gbɛ̃ kɛ̀ è yã ma é àre e.
14Ɔ̃ndↄ̃dee yãdannɛnan íbↄki wɛ̃̀ndidee ũ, è ń bↄ ga bàn.
15Wɛ́ɛzɛ̃ maaa è tó gbɛ̃ dakↄ̃rɛ gòmio, mↄde náanɛsaideenↄ zɛ́ ègↄ̃ pãsĩ.
16Làakarideenↄ è yã kɛ kↄ̃n dↄ̃nao, yↄ̃nkↄↄ è a faasaikɛɛ ↄdↄańnɛ.
17Zĩ̀ri zaaa è gɛ̃ yãn, ìba náanɛdee è su aafia.
18Gina totonazi è mↄ́ takaasio kↄ̃n wíyão, lɛ́dammamana è bɛ̀ɛ líńnɛ.

19Pↄ́nidɛna ena è ń pↄↄ kɛ nna, mↄde yↄ̃nkↄↄ ye kɛ̃na yã zaaaaziro.
20Gbɛ̃ kɛ̀ tɛ́ ↄ̃ndↄ̃rinↄzi è ↄ̃ndↄ̃ kũ, gbɛ̃ kɛ̀ kakↄ̃ana kↄ̃n yↄ̃nkↄↄnↄ è yã e.
21Mↄ́nzi ègↄ̃ tɛ́ durunkɛrinↄzi, nnamanan gbɛ̃ maaanↄ àre ũ.
22Gbɛ̃ maaa è túbi tó a dionↄnɛ, durunkɛri sↄ̃ auziki é gↄ̃ gbɛ̃ maaanɛ.
23Takaaside bura è pↄ́blee kɛ maamaa, mↄde yãkɛna lɛkpɛɛ è tó à korazi.
24Gbɛ̃ kɛ̀ è a nɛ́ gbɛ̃roo zàn, gbɛ̃ kɛ̀ ye a nɛ́zi è à toto káaku.
25Gbɛ̃ maaa è pↄ́ ble à kã, gbɛ̃ zaaanↄ nↄ̀sɛ ègↄ̃ da kori.