Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃de dì a de lɛ́damma ma, lalandide dì gí kpãkɛ̃naai.
2Lɛ́gbɛ nna dì gbɛ̃ ká pↄ́ manaa, náanisaride dì ble a pãsĩ gũmmɛ.
3Gbɛ̃ kũ àdi a lɛ́ kũ dì a wɛ̃̀ndi dãkpã, gbɛ̃ kũ a lɛ́ dì kúro dì a zĩda yaka.
4Ma'ãde dì pↄ́ kũ à yei lero, aniade sↄ̃ àdi nna ma.
5Gbɛ̃ mana zã̀ manafikiyãn, gbɛ̃ vãni dì wé'i daḿma àdi ń kpe bo.
6Manakɛnaa dì taarisaride sura ba, vãnikɛnaa dì durunnakɛri litɛ kpɛdangara.
7Gbɛ̃kenↄ dì ń zĩda ditɛ aruzɛkɛde ũ, ama òdigↄ̃ pↄ́ke vĩro. Gbɛ̃kenↄ dì ń zĩda ditɛ takaside ũ, ama òdigↄ̃ pↄ́ vĩ zↄ̃kↄ̃.
8Aruzɛkɛde dì a zĩda bo kũ a aruzɛkɛkɛo, takaside sↄ̃ àdi wɛ́tãmmana lero.
9Gbɛ̃ mananↄ gupura dìgↄ̃ puna, gbɛ̃ vãninↄ fitilaa dì gaḿma.
10Zĩdabinaa dì fìti da, lɛ́dammamana dì tó ò ↄ̃ndↄ̃ kũ.
11Ɔgↄ vãni dì gɛ́ arɛro, ↄgↄ kũ ò lè ísimma gũn sↄ̃ àdi kↄ̃.
12Wɛ́dↄinaa gìkɛnaa dì ń nɛ̀sɛɛ yaka, pↄ́ kũ ò yei lenaa dì su kũ wɛ̃̀ndi dufuo.
13Gbɛ̃ kũ àdi yã daro ni yã le, gbɛ̃ kũ àdi yã ma ni àre le.
14Ɔ̃ndↄ̃de yãdannɛnaamɛ ísɛ̃boki wɛ̃̀ndide ũ, àdi ń bo ga bàn.
15Wɛ́zɛ̃ mana dì tó gbɛ̃ dakarɛ mìnnao, ama náanisaridenↄ zɛ́ pãsĩ.
16Laakaridenↄ dì yã kɛ kũ dↄ̃naao, yↄ̃nkↄ dì a fayasarikɛ mↄńnɛ.
17Zĩ̀ri vãni dì gɛ̃ yãn, ìba náanide dì su aafia.
18Gina foruii dì su kũ takasio kũ wé'io, lɛ́dammamanaa dì bɛ̀ɛrɛ líńnɛ.

19Pↄ́nidɛna lenaa dì ń pↄ kɛ nna, ama yↄ̃nkↄ ye kɛ̃na yãvãnikɛnaairo.
20Gbɛ̃ kũ à tɛ́ ↄ̃ndↄ̃rinↄii dì ↄ̃ndↄ̃ kũ, gbɛ̃ kũ à kakarana kũ yↄ̃nkↄnↄ dì yã le.
21Kisira dìgↄ̃ tɛ́ durunnakɛrinↄi, nnamanamɛ gbɛ̃ mananↄ àre ũ.
22Gbɛ̃ mana dì túbi tó a daikorenↄnɛ, durunnakɛri aruzɛkɛ ni gↄ̃ gbɛ̃ mananɛ.
23Takaside bura dì pↄ́ble kɛ manamana, ama yãkɛna lɛ́kpɛrɛ dì tó à kurai.
24Gbɛ̃ kũ àdi a nɛ́ gbɛ̃ro zã̀n, gbɛ̃ kũ à ye a nɛ́i dì a toto káaku.
25Gbɛ̃ mana dì pↄ́ ble à kã, gbɛ̃ vãninↄ nɛ̀sɛɛ dìgↄ̃ da kori.