Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diine fafe nɛma e xuru falane tiyɛ xaxilimane e tuli matima a ra nɛn. Koni magele tiin na maxadi, a mi na ramɛma.
2Muxun balo faɲin sɔtɔma a fala xuine nan xɔn. Koni tinxintarene kunfaxi gbalon nan xɔn.
3Naxan na a dɛɛn suxu, na a niin natangama nɛn. Naxan falan tima ɲaxi ra, na bɔnɔn nan fenma a yɛtɛ xa.
4Muxu narixin kunfama seene xɔn anu sese mi a yii. Koni naxanye walima, ne wasama nɛn feu.
5Wulen naɲaxu tinxin muxun ma. Koni muxu ɲaxin xunna godon nun yagin nan xilima a yɛtɛ ma.
6Fɛ mi naxan sigati ki ra, tinxinyaan na rakantanma nɛn. Koni fe ɲaxin nan yulubitɔɔn nabirama.
7Muxuna nde a yɛtɛ findima se kanna ra, anu sese mi a yii. Muxu gbɛtɛ a yɛtɛ findima setaren na, anu nafulu gbeena a yii.
8Muxuna nafunla nɔɛ a xunbɛ nɛn. Anu, muxune mi e kɔnkɔma yiigelitɔɔn tan ma.
9Tinxin muxune luma sɛwan nin kɛnɛnyani. Koni muxu ɲaxine luxi nɛn alo lɛnpun na tu.
10Wason yɛngɛne nan nakelima. Koni naxanye e tuli matima maxadi xuine ra, fe kolonyaan ne nin.
11Seen naxanye sɔtɔxi a ɲaxin na mafurɛn, ne sigan ɲanɲɛ nɛn. Koni naxanye sɔtɔxi a faɲin na ndedi ndedi, ne xun masama nɛn.
12Yigi makuyen muxun tunnaxɔlɔma a ma nɛn. Koni muxun waxɔn feen na liga a xa, na a nii yifanma a ma nɛn alo siimaya wudin yɛtɛna.
13Naxan na a mɛ maxadi xuiin na, na kanna a saranna sɔtɔma nɛn. Naxan fan na yamarin suxu, na fan a saranna sɔtɔma nɛn.
14Fe kolonne xaranna fama nii rakisin nan na, a muxun ba sayaan lutin na.
15Xaxilimaan muxune kɛnɛn. Koni yanfantenna kiraan mi raɲanma a ma.
16Xaxilimaan feen ligama a kolonna nan xɔn. Koni xaxilitarena a daxuyaan nan nawangama.
17Xɛra ɲaxin birama kɔntɔfinla nin. Koni xɛra tinxinxin dandanna nan tima.
18Naxan mi a tuli matiyɛ a xuru falane ra, na yiigelitɔyaan nun yagin sɔtɔma nɛn. Koni naxan na a tuli mati a sɔnna fala muxune ra, na binyama nɛn.

19Muxun waxɔn feen na liga, na a nii yifanma a ma nɛn. Koni a mi rafan xaxilitarene ma, e xɛtɛ fe ɲaxin fɔxɔ ra.
20Naxan nun fekolonne sigan tima, na fe kolonna tima nɛn. Koni xaxilitarene xɔyine tɔrɔma nɛn.
21Tɔrɔyaan yulubitɔɔn nan fɔxɔ ra. Koni hɛrin nan tinxin muxun saranna ra.
22Muxu faɲin kɛɛn luma a mamandenne yɛɛ ra nɛn. Koni yulubitɔna nafunle sa findima tinxin muxune nan gbee ra.
23Yiigelitɔne xɛɛn naxan bima na donse gbeen nan fima. Koni kiti sa kobina a birin naminima nɛn.
24Naxan mi a diin bulanma a sɔnne ma, na kanna diin mi rafan a ma. Koni naxan a diin xanuxi, na kanna a xuruma nɛn.
25Tinxin muxuna a dɛgema nɛn han a lugo. Koni muxu ɲaxin luma nɛn kamɛn na tun.