Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Proverbios

Proverbios 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Machi-binsaed-ibed, e-bab-ega-binsaed-uked nabir-itoged. Machi-uayasuliddina, ega-binsaed-uked isdar-itoged.
2Dule-inniki-sunmaked, na e-sunmakedgi ibnued amidii guoed. Dule-emargi-yolemaladdina, unnila urwedginbi gudii guoed.
3Dule-na-e-gwabinduku-nabir-bargaed, na dukin e-san bendakdiid. Dule-na-e-gwabinduku-wissur-bargaeddina, na dukin e-san wioged.
4Dule-wiegala, na e-ibmar-abediid gwen-abingaosulid. Dule-gadi-arbaeddina, na e-ibmar-abediid abingaedsegad.
5Dule-innikidaed gakan-igar gwen nabir-daksulid. Dule-isganadina, binged-amiedid, degine, emar-wiogedid.
6Ibmar-inniki-imakleged dule-inniki-gudiid-bendakedid. Ibmar-isganadina, dule-isgudiid-wiogega imaked.
7Abar-dulemar mani-nikayob gudidamalad, degi-inigwele, ibmardi gwen nikasurmalad. Abar-dulemar ibmarsuliyob gudidamalad, degi-inigwele, ibmardi nue-nika gudidamalad.
8Dule-mani-ibed mani-nikadbali, sunna dule-isganase galesar gudiid. Dule-wilegeddina, we-boni nikasulid, ar dulemar bai daksulid.
9Dule-innikidaed-e-gudiidi, gwallu-gaeyob weligwaled oyodiid. Dule-isgana-gudimaladdina, negsichid-naiyob gued.
10Dule-san-dummarba-imaked emarga urwed-amied. Dule-na-san-bipi-imakeddi, binsaed-nikaguedba gudiid.
11Mani-yogasaar-amileged baisursunna-berguddaed. Dule-mani-saboged-wisiddina, binnasdikii ibmar-nikumaidaed.
12Ibmar-edarbelediid-abingalesulile, gwage-nunmaked emarga uked. Ibmar-edarbelediid-abingalenonikile, weligwaled anmarga uked.
13Dule igar-soglemaid isdar-dakele, na dukin boni-amied. Dule igar-soglemaidba ibsaele, ibmar-nued ega ukleged.
14Dule-binsaed-ibed-e-ibmar-odurdaked, burba-dulad emarga uked. Dule-binsaed-ibed-e-ibmar-odurdaked, burgwed-igargi nabir emar-bendakbalid.
15Unaleged-igar-innikigwad-uklegedi, nabir-itole neg-imaked. Dule-igar-maidba-ibsadisuliddina, boni-dummad na abgadii guoed.
16Dule-itoakwaadaed, binsaed-nued-nikadgi ibmar imaked. Dule-binsaed-sulidaeddina, galagwensulidaed na oyoged.
17Dule-gayaburba-berbeged-isgana, boni emarga amied. Dule-gayaburba-berbeged-nueddina, ibmar-nued emarga uked.
18Dule, unaleged-igar isdar-dakele, dule-wilegedga gued, e-nuggi dodolebalid. Dule, unaleged-igar nabir-itogele, nug-dummarba nikuoed.

19Ibmar-abeleged-abingalesale, emar-gwage-weligwar imaked. Ibmar-isganagi-banguleged, dule-binsaedsulidga gwen nabir-nosulid.
20Dule, dule-binsaed-nued-nikadba akaele, binsaed-nued-nika gumogoed. Dule, dule-binsaedsulidba akaele, na dukin boni-amied.
21Dule-isgana, ibmar-isganase bargaledidaed. Dule-innikidamaladdina, ibmar-nuegan abingaed.
22Dule-nued-daed e-wagangala, ibmar-nuegan obeged. Dule-isgana-e-ibmar-nikaddina, dule-innikidaedga obeged.
23Dule-wilemalad-e-nainugi, nue-ibmar sanmaked. Degi-inigwele, dule-ibmar-isgana-imakedba, bela we-ibmar yoggued.
24Dule, e-machi-odurdaksulile, e-machi-isdar-dakeyob gued. Dule, e-machi-sabele, e-machi yolenonikile, igar-maidba odurdakoed.
25Dule-innikidaed, nue-immee masgunned. Dule-isganadina, amba ukudmaada gudii guoed.