Text copied!
CopyCompare
I tnalù dwata - Dad Fngewe

Dad Fngewe 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tingà fulung faldam too mayè flinge i fngewe i maan, bay i tingà madoy too là flinge i kngak kenen.
2I to gamdawat kenen i fye untung fagu di dad fye gmanan, bay i to gal mgaw, gamdawat i untungan fagu di toon kayè mimòsamuk.
3I to toon fangeye i dad manan, toon nifat i kton, bay i to talù laan funa fandam i manan, falmon i kton.
4I to là mayè mimò, too dee knibalan, bay landè kiboan gamwè dun, bay i to too mayè mimò, gamwè balù tan i knayean.
5I to matlu knangan i là glut, bay i to sasè, sasè na magagyà i nimoan.
6I to matlu, én kamlung kenen i dad fye nimoan, bay i to gamsalà, én gafalmo kenen i dad sasè nimoan.
7Nun dad to flingu nun knunla balù landè, bay nun dademe dad to flingu landè knunla, balù nun bongknunla.
8I to nun knun, i knunan gafalwà kenen di agot dad sasè tomantak kenen, bay i to landè, landè to mantak kenen.
9I dad to matlu, gambet i kalwa too fye knengan, bay i dad to sasè, gambet i salò mudaf i nengan du kagunmati.
10I to fdatah i kton, landè dademe gukelan ku là samuk, bay i to flinge i fngewe, kenen fulung faldam.
11I knun gwè mdà di mlal kfagu, too mlal sa lana, bay i knun gwè fagu di tu, too lamnok.
12Ku nun fatanam na là gdohò, too gdanà i nawam, bay ku gdohò i knayè nawam, too ge lehew.
13I to knangan flalò Dwata, én gafalmo kenen, bay i to mlalò i flaloan nun gufyen.
14I dad tdò i dad fulung faldam gamtabeng ge, gambet yéél mdà disfuten, na ku laloam, gafalwaan ge di ksasè i gamgebe ge di fati.
15I to nun kaglabat too mgafè, bay i to là gsalig too malima gnagun.
16I to fulung mebe i kton, funa faldam klon fa mimò, bay i to là fulung faldam, fiten di kdee i klandè kfulungan.
17I to là gsalig dek ftulen i tulen, mlé sa i ksamuk, bay i to gsalig dek ftulen i tulen, én mlé ktanak.
18I to là mayè flinge i fngewe kenen, kalima na kyà i mkel dikenen, bay i to flinge i kngak kenen, nafè i dad to.

19Ku gdohò i knayè nawam, too ge lehew, na dad to là fulung faldam là mayè tmagak i sasè.
20I to sgalak i dad to fulung faldam, kenen mbaling fulung faldam, bay i to sgalak i dad to là fulung faldam nun kalmon.
21I samuk samlalò i dad to gamsalà, bay i kafye, én samlalò i dad to matlu.
22I to fye, nun knunan tnagakan di dad ngà i dad ngaan, bay i knun i to gamsalà, gfun i dad to matlu kadang di satu duh.
23I tanà là magligo, ku magligo na fanla, gamlé gablà knaan i dadto landè, bay dad to là matlu, làla faloh fafla.
24I to là mlayam i tingaan di gugsalaan du fye matdò, landè kakdoni tingaan, bay i to nun kakdon i tingaan, fanlayaman du fye matdò kenen.
25I dad to matlu, too gablà i knaanla, bay là tlag i kbitil i dad to sasè.