Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi falan ti, a naxa,
2“Xa n yi luyɛ nun alo waxati danguxine yi, na yi lanɲɛ! Na waxati danguxine yi, Ala yi yengi dɔxi n xɔn nun,
3a lɛnpun yi dɛgɛma n xun ma, n yi sigan tima a kɛnɛnna nin hali kɔɛɛn na.
4N yi kɛndɛ, Alaa xanuntenyaan yi n konni.
5Na waxatini, Ala Sɛnbɛ Kanna mɔn yi n xɔn, n ma diine birin mɔn yi n dɛxɔn,
6n yi n sanne maxama nɔnɔn fɛnɛn nan na, hali turen yi minima fanyeni n xa!
7Na waxatini, n na yi mini siga taan so dɛɛn na, n sa n ma gbɛdɛn dɔxɔ yamaan malandeni,
8banxulanne yi n to, e yi xɛtɛma nɛn, fonne yi keli, e lu tixi n yɛtagi,
9kuntigine yi e falan dan, e dundu,
10mangane yi e falane dan, e lɛnne yi xidi e dɛ kankeni.
11Muxu yo na yi n ma falane mɛ, na kanna yi a falama nɛn n ma a dubadiina. Muxu yo na yi n to, a yi n matɔxɔ,
12amasɔtɔ n yi yiigelitɔne ratangama naxanye yi e mawugama n xa, n yi kiridine ratanga muxu yo mi naxanye malima.
13Saya furen yi muxun naxanye ma, ne yi dubama n tan nan xa, n yi kaɲa gilɛn nasɛwama.
14Tinxinyaan yi ragodoxi n ma alo n ma domana, kiti kɛndɛn nan yi findixi n ma dugin nun n ma kɔmɔtin na.
15N tan nan yi findixi danxutɔɔn yɛɛne ra, n tan nan yi madɔntɔɔn sanne ra.
16N yi findixi tɔrɔ muxune fafe ra, n yi xɔɲɛne xun mayɛngɛ kitini.
17N tan nan yi tinxintarene sɛnbɛn kalama, n yi e se tongoxine ba e yii.
18Nayi, n yi a fala n yɛtɛ ma, n naxa, ‘N faxama nɛn sabatini, n ma lɔxɔne gboma ayi nɛn alo ɲɛmɛnsinna,

19n luma nɛn alo wudina, naxan salen sinxi igeni, xiila sama naxan yii ra kɔɛɛn na.
20N ma binyen gboma ayi nɛn, n sɛnbɛn mi ɲanma mumɛ, a lu alo xali bandunxina.’ ”
21“Na waxatini, muxune yi e tuli matima n na sabarini. N na yi e kawandi, e yi e dundu.
22N na yi falan ti, e mi yi a matandima. N ma falane yi luxi nɛn e xa alo tulen naxan godoma bɔxɔ xaren ma.
23E yi n mamɛma nɛn alo e tulen mamɛma kii naxan yi, e dɛɛne yi lu yibixi n bun alo muxun naxanye tulen mamɛma soge furen na.
24E na yi yigitɛgɛ, n yi e ralimaniya, e mi yi wama fula feni n ma fanna ra.
25N tan nan yi dɔxi e xun na, n kiraan yita e ra, alo mangana a ganla xun na, alo muxun naxan tɔrɔ muxune masabarima.”