Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Koni iki, n bata findi magele seen na diidine xa, naxanye babaye yi raɲaxu n ma, han n mi yi tinɲɛ e lu n ma barene yɛ n ma xuruseene kantandeni.
2E babane yi nɔɛ nanse ligɛ n xa e sɛnbɛni? E sɛnbɛn birin bata yi ɲan.
3Kamɛn nun tɔrɔn bata yi e raxadan, e yi donseen fenma tonbonna nin,
4e yi donseen fenma fɔtɔnne nin burunna ra, budemaan nan tun yi e yii balon na.
5E yi kedixi muxune yɛ, muxune gbelegbele e fɔxɔ ra alo muɲadene nan yi e ra.
6E yi e banxine tima geya kankene nan na, e nun yili yirene nun faran yinle ra.
7E yi wugama fɔtɔndine nin alo sofanle, e yi sa e sa ɲanle yi.
8Xaxilitarene nan ne ra, xili mi e ra, naxanye yi kedima gbelemɛn na yamanani.”
9“Koni iki, n bata findi magele seen na e sigine yi, e lu n konbɛ tun.
10N naɲaxu e ma, e masigama n na. E mi sikɛma dɛgen naminɛ n yɛtagi.
11Bayo Ala bata n sɛnbɛn kala, a yi n nayarabi, e mi fa yagima feen ligɛ n na.
12Muxu kobine kelima n xili ma n yiifanna ma, e katama n nabiradeni e sanne ra, e n yɛngɛma alogo e xa n halagi.
13E bata n ma kirane kala. Birin kataxi gbalon xa n sɔtɔ, e mako mi muxu yo ma na feni.
14E fa n yɛngɛma alo sofane na fu taan ma e yinna rabira. E mi sikɛma fadeni n xili ma n ɲaxankata waxatini.
15Gaxun bata n nabilin, n ma binyen bata siga alo foyen nan a xalixi, n ma hɛrin waxatin bata dangu alo kundana.”
16“Iki, n niin bama n yi. Tɔrɔ lɔxɔne bata n li.
17Xɔlɛna n suxuma kɔɛɛn na han n xɔnne, naxan dan mi na.
18Ala n suxuma a sɛnbɛn birin yi n ma domaan ma, a yi n yidɛtɛn alo doma kɔɛɛn naxan muxune kɔɛni dɛtɛnma.

19A bata n woli boroni. N bata lu alo xuben nun burunburunna.”
20“N ma Ala, n na i xilima, koni i mi n yabima. N tima i yɛtagi, koni i n matoma nɛn gbansan.
21I bata i yɛɛ xɔdɔxɔ n ma, i n yɛngɛ i sɛnbɛn birin na.
22I bata n lu foyeni, a lu sigɛ n na. Wuluwunla n xalima na xun xɔn.
23N na a kolon a i n xalima sayaan nin, niiramane birin sigama dɛnaxan yi.”
24“N mi yi tɔrɔ muxune mali ba, naxanye n xili e ɲaxankatani?
25Naxanye yi tɔrɔxi, n mi wuga ne xɔn ba? N bɔɲɛn mi yi sunu yiigelitɔne fe ra ba?
26N yengi yi fe faɲine nan ma, koni fe ɲaxine bata fa. N yi kɛnɛnna nan mamɛma, koni dimin bata fa.
27Xabu tɔrɔna n sɔtɔ, n kui seene ɲinma.
28N sigan tiin dimin nan tun yi, n mi sogen toma mumɛ! N tima yamaan tagi, n yi e mafan n mali feen na,
29n wuga xuiin minima alo kankone, alo dangaranfulene.
30N fati kidin bata fɔrɔ n ma, a yi koyen. Fati mawolonna bata n xɔnne yili.
31N ma kondenna bata findi sunu sigi sa seen na, n ma xulenna yi findi wuga seen na.”