Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba yi a yabi, a naxa,
2“Ɲɔndin na a ra, muxuyaan kolonna birin ɛ yi, fekolonna ɲanma nɛn ɛ faxa xanbini.
3Koni, xaxilimayana nde n fan yi, alo ɛ tan, ɛ mi dangu n na, nayi nde mi nɔɛ feni itoe birin kolonɲɛ?
4N bata findi magele seen na n xɔyine xa, n tan naxan yi Ala maxandima, a yi n yabi. Muxu tinxinxi kamalixin bata findi magele seen na.
5Ɛ tan, muxu hɛrixine tɔrɔ muxune raɲaxuxi, na luxi nɛn alo muxun na salaxun, ɛ mɔn yi a radinɲɛ ayi.
6Bɔɲɛ xunbenla mafu tiine konne yi, naxanye Ala rafenma, ne makantanni, e e yɛtɛ sɛnbɛn nan yatɛxi e gbee ala ra.”
7“Koni, subene maxɔdin, e i xaranɲɛ nɛn. Xɔline maxɔdin kore xɔnna ma, e a falɛ i xa nɛn.
8Falan ti bɔxɔn na, a i xaranɲɛ nɛn, yɛxɛne baani, e a falɛ i xa nɛn.
9Ne birin yɛ, nde mi a kolon fa fala naxan birin daxi, a Alatala wanla nan na a ra?
10Dali seene birin niine a tan nan yii, e nun yengin naxan muxune birin yi.
11Tunla falane tagi rabaan kolon, alo dɛɛn donseen ɲaxunna kolonma kii naxan yi.
12Fekolonna fama foriyaan nan xɔn, xaxilimayaan fama simaya xunkuyen nan xɔn.”
13“Koni Ala nan gbee fekolonna nun sɛnbɛn na. Maxadin nun xaxilimayana a tan nan yii.
14Ala na naxan kala, muxu yo mi na yitɔnɲɛ, a na naxan sa kasoon na, muxu yo mi na xɔrɔyɛ.
15Xa a mi tin tulen xa fa, furun yi ti, koni a na tulen beɲin, bɔxɔn yi kala.
16Sɛnbɛn nun kolonna a tan nan yi, yanfantenne nun muxu yanfaxine birin a tan nan bun.
17A tan nan a ligama yamaan kawandi muxune yi sigan ti e san yigenla ra, a yi kitisane findi daxune ra.
18A tan nan mangane sɛnbɛn bama e ra, a yi kasorasa dugin nagodo e ma.

19A tan nan saraxaraline fan nasigama e san yigenla ra, a yi nɔya kɛndɛne kala.
20A tan nan falan bama fala tiine yi, a yi xaxilimayaan ba fonne yi.
21A tan nan tɔrɔn nafama kuntigine ma, a yi sɛnbɛmane sɛnbɛn kala.
22A tan nan dimi yi feene raminin kɛnɛnni, naxanye yi laxira yi, a yi ne makɛnɛn.
23A tan nan siyane rawuyama ayi, a yi e raxɔri. A siyane ragbo ayi, a yi e raxuya ayi.
24A xaxinla ba yamaan kuntigine ma, a yi e rabeɲin tonbonni kira mi dɛnaxan yi.
25E lu dimini kɛnɛn mi dɛnaxan yi, a yi e xun magi e ra alo dɔlɔ minna.”