Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba yi a yabi, a naxa,
2“Ɲɔndin na a ra, n na a kolon a na kii nin, anu adamadiin nɔɛ tinxinɲɛ ayi di Ala yɛɛ ra yi?
3Xa muxuna nde waxi Ala matandi feni, hali Ala a maxɔdin sanɲa ma wuli keden, a mi a yabɛ hali keden pe.
4Fekolonna nun sɛnbɛn birin a tan nan xa. Nde nɔɛ Ala matandɛ, na feen mi saran a ra?
5A geyane bama e funfuni, a mi e rasogin, a yi e raxuya ayi a xɔlɔni.
6A bɔxɔn naxuruxurunma a dɔxɔdeni, a yi bɔxɔn bunne raxuruxurun.
7A na falan ti sogen xa, sogen mi tema, a yi sarene ratagan dɛgɛ.
8A tan nan keden koren daxi, a sigan ti fɔxɔ igen mɔrɔnne fari.
9A bata Kanko Gbee sare kurun nun Donso sare kurun nun Dii Tɛmɛ Solofere sare kurun nun yiifari fɔxɔn sarene da.
10A fe gbeene ligama muxun mi naxan famunɲɛ, a kabanako feene liga naxanye mi nɔɛ yatɛ.
11A danguma n dɛxɔn ma, n mi a toma. A lɔma ayi, n mi a yigbɛma.
12A naxan xasunxi fangani, nde nɔɛ na bɛ a yii? Nde susɛ a maxɔdinɲɛ, fa fala, ‘I nanse ligama?’
13Ala mi xɛtɛma a xɔlɔn fɔxɔ ra, hali ige yi ninginangan Raxabi nun a walikɛne xinbi sinxi Ala bun ma.”
14“Nayi, n tan nɔɛ a yabɛ nanse ra? N falan mundun tiyɛ a yɛtagi?
15Hali n tinxin, n mi a yabɛ, n na n makiti muxun nan mafanma.
16Hali n na a xili, a yi a ratin, n mi lɛ a ra xa a tuli matiyɛ n xuiin na.
17Amasɔtɔ a bata n halagi foye ɲaxin na, a yi n ma fure dɛɛne rawuya ayi, bun mi naxan ma.
18A mi tinma n yi yengi a faɲin na, koni a n nalugoma xɔlɛn nan na.

19Nde sɛnbɛ gbo dangu birin na, xa a tan mi a ra? Nde n xilima kiti sadeni, xa a tan mi a ra?
20Hali n yi tinxin, a n yalagima nɛn n ma falane xɔn. Hali sɔntaren nan yi n na, a yi n yitɛ sɔnmaan na.
21Sɔntaren nan n na, koni n mi fa n yɛtɛ yatɛxi, n bata n mɛ n niin na,
22a birin keden, nanara n na a falama fa fala a Ala sɔntaren naxɔrima nɛn alo muxu ɲaxina.
23Xa gbalon fa, a faxan ti sa, Ala sɔntarene tɔrɔyaan magelema nɛn.
24A dunuɲa sama muxu ɲaxine sagoni, a yi kitisane yɛɛne raxi. Xa a tan mi a ra, nde fa a ligɛ?”
25“N ma siimayaan mafura danguɛ dangu gilaan na, n ma lɔxɔne e gima, n mi hɛrin toma,
26e mafura alo kunki gbala daxina igeni, alo singbinna naxan sinma suben ma.
27Xa n na a fala, n naxa, ‘N xa ɲinan n ma mawugan xɔn, n yi n ma sunun lu na, n yi n sɔbɛ so,’
28n gaxuma nɛn n ma tɔrɔn birin yɛɛ ra, bayo n na a kolon a i mi n yatɛ sɔntaren na,
29n kolonma tinxintaren nan na i yɛɛ ra yi. Nanfera n na n yɛtɛ xadanma fuuni?
30Xa n na n maxa safunna ra, xa n na n yiine raxa libin na,
31i n nasinma nɛn lɔxɔn xɔrɛ ra, n yi raɲaxu n ma dugine yɛtɛɛn ma.
32Muxu mi a tan na alo n tan, n mi nɔɛ a yabɛ, hanma nxu siga kiti sadeni.
33Tagi yitɔn muxu mi nxu tagi, naxan nɔɛ a yiin sɛ nxu firinna birin ma
34naxan a dunganna bɛ n fari, alogo a nɔrɔn nama fa n magaxu.
35Nayi, n yi falan tima nɛn, n mi gaxu a yɛɛ ra. Koni n bata a kolon a n kedenna na a ra.”