Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teman kaana Elifasi mɔn yi falan tongo, a naxa,
2“Fekolonna lan a yi yabin ti naxan tɔnɔ mi na ba, naxan findixi fala fuun na?
3I lan i yi i xun mafala fala buntarene ra ba, naxanye tɔnɔ mi na?
4I Ala yɛɛragaxun kalama muxune yi, i e Ala maxandi feene xunna kalama.
5I i hakɛne nan ma fe falama. Fala ɲaxine nan i dɛ.
6N tan mi a ra, i fala xuiin nan i yalagixi. I dɛɛn nan i seren na.
7I singe nan barixi adamadiine birin yɛɛ ra ba? I singe nan daxi benun geyane xa da ba?
8I Ala wundo falane ramɛ nɛn ba? I tan nan keden fe kolon ba?
9I nanse kolon, nxu mi naxan kolon? I nanse famuma, nxu mi naxan famuma?
10Xun sɛxɛ fixɛne na, fonne nxu yɛ, naxanye fori i fafe xa.
11Ala i ralimaniyama falan naxanye ra, i makoon mi ne ma ba, nxu fala faɲin naxanye tima?
12Nanfera i bɔɲɛn tema? Nanfera i yɛɛn xun sinma,
13i niin nafɔrɔ Ala xili ma, i na fala sifane ti?
14Nanse adamadiin na, a yi a yɛtɛ yatɛ sariɲanden na? Naxan minixi ɲaxanli, na findɛ tinxinden na ba?
15Hali a malekane, Ala mi lannayaan saxi ne yi. Hali kore xɔnna, a mi sariɲan a yɛɛ ra yi.
16A xa lannayaan sa muxun tan yi di nayi, naxan ɲaxu, naxan yanfan tima, tinxintareyaan nafan naxan ma alo igen min daxina?”
17“N xa a yɛba i xa, i tuli mati. N xa a yɛba n naxan toxi,
18fekolonne naxan falaxi, e nun e benbane, naxanye mi sese luxunxi e ma,

19Ala yamanan so naxanye gbansan yii, xɔɲɛ yo munma yi so naxanye yɛ.”
20“Ɲaxuden luma kɔntɔfinla nin a siimayaan birin yi, ɲaxankata tiina waxatin yatɛxin na a ra.
21A wurundun xui magaxuxine mɛma, bɔɲɛ xunbeli waxatini, halagin yi fa a tan ma.
22A mi laxi a mini feen na sɔnɔn dimini, a faxama yɛngɛn nin.
23A donseen fenma, koni a sɔtɛ minɛn? A kolon a faxan lɔxɔna a mamɛma.
24Kɔntɔfili feene nun kuisan feene a magaxuma nɛn, e wuyaxi yi fa a xili ma alo mangana ganla nan sigan yɛngɛni.
25Ne feene birin a sɔtɔma nɛn bayo a bata susu Ala ra, a murutɛ Ala Sɛnbɛ Kanna xili ma.
26A keli nɛn Ala xili ma a tengbesenyani, a yɛ masansan wure lefa gbeen tixi a yɛɛ ma.
27A yɛtagin tuyanxi, a gbingin gbo,
28koni a luma nɛn taa rabeɲinxine yi, banxi kui genle yi, naxanye kalamatɔ a ra.
29Na kanna mi fa hɛrin sɔtɔma, a nafunla mi sabatima, a fɔxɔn mi fa luma bɔxɔn fari sɔnɔn.
30A mi tangama sayaan ma, a luma nɛn alo tɛɛn wudi dungin naxan ganma, Ala dɛ foyen yi a xali wulani.”
31“A yigin saxi fuyanten feene nin, koni a yɛtɛ nan yanfanma, bayo fuyantenyaan nan findima a saranna ra.
32Na kamalima nɛn benun a xa faxa, alo wudin naxan mi fa a maɲingima.
33A luxi nɛn alo manpa binla naxan a bogine rayolonma e mɔn xinde, hanma alo oliwi binla naxan fugeye yolonma a ra.”
34“Na ligama nɛn bayo dii mi barima Ala kolontarene denbayane yi, yanfan banxin naxanye kui, ne findima tɛɛn balon nan na.
35Sɔxɔlɛ feene e yi, na yi findi fe ɲaxine ra, e yanfani tɔn e bɔɲɛni.”