Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi a fala, a naxa, “A mato, n yɛɛn bata na birin to, n tunla bata na birin mɛ, n yi a famu.
2Ɛ naxan kolon, n fan na kolon, ɛ mi dangu n na.
3Koni, n tan waxi falan ti feni Ala Sɛnbɛ Kanna nan xa, n waxi n xa n mawuga Ala xa.
4Koni ɛ tan wulen nan tun sama ɲɔndin yɛ ma, ɛ birin findixi dandan ti fuyanne nan na.
5Xa ɛ yi ɛ dundɛ nun, na yi findɛ ɛ fekolonna ra nɛn.
6Ɛ n ma mawugan namɛ, ɛ tuli mati n ma mawuga xuiin na.
7Ala makoon luyɛ ɛ tinxintareyaan ma ba, ɛ wulene fala Ala mali feen na?
8Ɛ waxi ɛ sa feni Ala nan fari n xili ma ba? Ɛ Ala nan xun mafalama ba?
9A na ɛ miriyane yatɛ, na fanɲɛ ɛ ra ba? Ɛ nɔɛ a yanfɛ ba alo muxuna?
10Ɲɔndin naxan na, ɛ na kitin sa yɛtagin ma hali wundoni, Ala falan tima nɛn ɛ xili ma.
11Ɛ mi gaxuma a binyen yɛɛ ra ba? A magaxun mi ɛ suxɛ ba?
12Ɛ sandane luxi nɛn alo xubena, ɛ xun mafala falane kalama nɛn alo bɛndɛna.”
13“Ɛ dundu, ɛ n lu! N xa falan ti hali sese n sɔtɔ.
14Nanfera n nan n fati bɛndɛn xinɲɛ n ɲinne ra, nanfera n tinɲɛ sayaan ma?
15Xa Ala wa, a xa n faxa, n yengi mi fa sese ma koni n waxi n sigati kiin xɔnba feni a tan nan yɛtagi.
16Na yɛtɛɛn findima n ma kisin nan na, bayo Ala kolontare yo mi tima a yɛtagi.
17Ɛ tuli mati n ma falan na a faɲin na, n ma fe yɛ xaranna xa so ɛ tunla ma.
18N bata n xun mafala feni tɔn, n na a kolon a ɲɔndina n tan nan xa.

19Nde waxi n xun maxidi feni? Nayi, xa ɲɔndi mi n xa, n tinxi n yi n dundu, n faxa.”
20“N ma Ala, fe firin gbansan masiga n na, nayi, n mi luxunɲɛ i ma:
21I ya xɔlɔn masiga n na, i ya magaxun nama fa n suxu sɔnɔn.
22Na xanbi ra, falan ti n xa, n ni i yabɛ, hanma n yi falan ti, i yi n yabi.
23Yoli n hakɛne nun n yulubine yatɛn na? N ma murutɛ feene nun n ma yulubine yita n na.
24Nanfera i yɛtagin luxunma n ma, i yi n yatɛ i yaxun na?
25I n tan nan magaxuma ba, n tan naxan luxi alo ɲɔxɔndena foyen sigan naxan na? I n tan nan sagatanma ba, n tan naxan luxi alo malo dagi xarena?
26I fe xɔlɛne sɛbɛma n xili ma, i n ma dii ɲɔrɛyaan hakɛn goronna dɔxɔ n xun ma.
27I n sanne sama kutun na, i yɛɛn tixi n sigati kiin birin na, hali n san funfune, i e birin nakɔrɔsima.
28Koni, adamadiine kunma alo wudi kalaxi, alo xiine dugin kala kii naxan yi.”