Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Iki, xinla ti i mali feen na! Muxuna nde na ba naxan i yabɛ? I falan tima maleka sariɲanxin mundun xa?
2Fe matandin nan xaxilitaren faxama. Xɔxɔlɔnya gbeen yi kɔmɔn faxa.
3N xaxilitaren to nɛn sabatɛ, koni dangan so nɛn a banxini xulɛn.
4Mali ti yo mi a diine xa, e bata yalagi taan kitisadeni, muxu yo mi e xunba!
5Kamɛtɔne a sansi bogine donma. Hali naxanye ɲanle tagi, e yi ne birin tongo, yiigelitɔne yi a yiiseene tongo.
6Hakɛn mi kelima bɔxɔn xan yi, sɔxɔlɛn mi solima bɔxɔni.
7Muxun daxi sɔxɔlɛn nan xili yi, alo tɛɛ budone to tuganma ayi.”
8“Xa n tan na yi a ra nun, n yi Ala nan maxandima, n yi n ma kɔntɔfinla yita Ala ra.
9A feen naxanye ligama ne gbo, e mi yɛɛ toɛ, a kabanako feene dan mi na.
10A tulen nafama bɔxɔn fari, a igen nafa xɛɛne ma.
11Muxun naxanye magodoxi, a ne yite. Naxanye sunuxi, a kisin fi ne ma.
12A muxu kɔtaxine miriyane kalama, e mi nɔ sɔtɔma e feene yi.
13A xaxilimane suxuma e yɛtɛna kɔtɛne nan xɔn, kɔtadene fe yitɔnxine kalama nɛn xulɛn.
14E soma dimini yanyi tagin nin, e tantanma yanyi tagini alo kɔɛɛn na a ra.
15Koni, a tan tɔrɔ muxun natangama fala ɲaxin ma naxan luxi alo silanfanna, a e rakisi sɛnbɛ kanna ma.
16Nayi, yigin sɛnbɛtaren xa, koni fala mi tinxintaren dɛ.”
17“Nayi, sɛwan na kanna xa Ala na naxan natɔrɔn! I nama i mɛ Ala Sɛnbɛ Kanna a xurun na.
18Amasɔtɔ a tan nan maxɔlɔn tima, a yi dandanna ti. A tan nan faxan tima, a mɔn yi marakisin ti.

19A i rakisɛ nɛn tɔrɔn ma dɔxɔɲa ma sennin, a i ratanga fe ɲaxin ma dɔxɔɲa ma solofere.
20A i rakisima nɛn faxan ma fitina kamɛni, a i rakisi silanfanna ma yɛngɛni.
21A i ratangama nɛn fala ɲaxin ma, i mi gaxuma halagin waxatini.
22Halagin nun fitina kamɛn bɔtɛ mi luma i xa, i mi gaxuma burunna subene yɛɛ ra.
23Gɛmɛ mi taranma i ya xɛɛn ma, hali burunna subene, yɛngɛ mi luma ɛ nun ne tagi.
24Bɔɲɛ xunbenla luma nɛn i konni. I na i ya xuruseene xun mato a ra, i a lima nɛn sese mi dasaxi.
25I ya diine wuyama ayi nɛn, i yixɛtɛne yigboma ayi nɛn alo sɛxɛna.
26I faxama foriyaan nin, alo murutuna a xaba waxatini.”
27“Nxɔ fe xɔnfenna xun soon nan na ra. I tuli mati na ra, i xaxili sɔtɔ.”