Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi a fala, a naxa, “Adamadiin minixi ɲaxanla nin, a siimayaan mi xunkuya, a rafexi lanbaranna nan na,
2a luxi nɛn alo wudi fugen naxan minima, a xara, alo nininna, a mi buma.
3N ma Ala, i yɛɛn tima n tan nan na ba naxan luxi alo adamadiin bodene? I kitin nasoma en tan nan tagi ba?
4Nde nɔɛ se sariɲanxin bɛ se haramuxini? Muxu yo.
5I bata muxuna siimayaan danna ragidi, i yi a siimayaan kikene yatɛ, a mi danguɛ naxanye ra i naxanye saxi.
6Nanara, i yɛɛn ba muxun na, a xa a matabu, alogo a xa a waxatin naɲan bɔɲɛ xunbenli alo walikɛɛn yanyin naɲanma kii naxan yi.”
7“Yigin wudin tan ma, bayo a na sɛgɛ, a mɔn yi mini, a ɲɔxɔn mi ɲanma,
8hali a salenna fori bɔxɔni, a xun dungin yi faxa bɔxɔni,
9igen nɛɛn fa sa a ma tun, a mɔn bata a mabun, a yi a ɲingine ramini alo a yi kii naxan yi a fɔlɔni.
10Koni, xa muxun faxa, a sɛnbɛn bata ɲan. Muxun na faxa, a sigan minɛn?
11Igen ɲanma nɛn baani, xudene yi xara.
12Muxun na faxa, a ɲanma na kii nin, a mi fa kelima sɔnɔn, fanni kore xɔnna na, a mi xulunma, a mi kelima a xixɔnli.”
13“Xa i yi tinɲɛ n luxunɲɛ laxira yi nun, n yi lu na han i ya xɔlɔn yi ɲan! I mɔn yi waxatin nagidi n ma, n ma fe rabirama i ma waxatin naxan yi.
14Koni muxun naxan bata faxa, na mɔn kelɛ ba? N diɲama nɛn n ma wali waxatin bun, han i fa n naxulunma waxatin naxan yi.
15Nayi, n ni i yabɛ, i na n xili, i na wa n to feni, i tan naxan n daxi.
16Anu iki, i n sigati kiin birin yatɛxi. Koni na waxatini, i mi fa n yulubine yatɛma,
17i n ma murutɛ feene luxunma nɛn bɛnbɛnla kui, i yi n hakɛne mafelu.”
18“Koni, hali geyane, nde luma bɛ e ra waxatin birin han e xuya ayi, hali fanyene, e bama e funfuni a xunxuri yɛɛn ma,

19igen luma nde bɛ gɛmɛne ra, baa walanxine yi bɔxɔn tongo, i fan adamadiine yigin kalama na kii nin.
20I muxune yɛngɛma habadan, e yi faxa, i yi e yɛtagin masara, i yi e kedi.
21Xa binyena e diine ma, e mi na kolon. Xa e rayarabi, e mi na yigbɛma.
22A tan nan tun a tɔrɔn kolon, a sunuxi a yɛtɛ nan tun ma fe ra.”