Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nayi, Teman kaana Elifasi yi falan tongo, a naxa,
2“Xa n falan ti i xa, i nɔɛ diɲɛ na ma ba? Koni, nde nɔɛ a dundɛ?
3A mato, i bata muxu wuyaxi xaran, i yi sɛnbɛtarene madɛndɛn,
4naxanye yi birama, i ya falan yi ne rakeli, naxanye san yi xadanma, i yi ne mali.
5Iki, na bata i fan sɔtɔ, anu i bata yigitɛgɛ. A to i tan li, i yi kɔntɔfili.
6I ya lannantenyaan xa lu i ya Ala yɛɛragaxuni, i ya fɛtareyaan yi findi i yigin na.”
7“Awa, i miri, sɔntaren mundun bata halagi? Muxu faɲin mundun bata raxɔri?
8N naxan nakɔrɔsixi, naxanye hakɛ feene ligama e nun naxanye ɲaxankatan tima, ne na saranna sɔtɔma nɛn.
9Alaa foyen nan e halagima, a xɔlɔn tɛɛn yi e gan.
10Ala yatane wurundun xuiin nadunduma, a yi yata sɛnbɛmane ɲinne gira.
11Nayi, yatan faxama donsetareyaan nan na, yatana diine yi xuya ayi.”
12“Xibarun bata fa n ma alo wundona, n tunla bata ɲunuɲunun xuiin mɛ.
13Xiyene nɛma fɛ kɔɛɛn na, xixɔnla nɛma muxune fari,
14gaxu gbeen yi n suxu, n xɔnne birin yi xuruxurun.
15Yinnan yi dangu n yɛtagi, n fati ma xaben yi ramaxa.
16Sena nde yi tixi n yɛtagi, n mi yi naxan kolon, a nininna yi n yɛɛ ma. Na yi madundu, na xanbi ra n yi xuina nde mɛ, a naxa,
17‘Adamadiin tinxinɲɛ ayi dangu Ala ra ba? Muxun sariɲanɲɛ ayi dangu a Dali Marigin na ba?
18Xa Ala mi laxi a walikɛne ra, xa a fe ɲaxin to a malekane yi,

19a fa lɛ muxune ra nayi ba, naxanye bɛndɛ banxine kui, naxanye fatiye findixi bɛndɛn na, naxanye yibutuxunɲɛ alo laxaturane?
20E faxɛ nɛn lɔxɔ kedenni. E halagɛ nɛn habadan, muxe mi kɔntɔfili e fe ra.
21E bubune xidi lutine bata bolon, e faxama nɛn e fekolontareyani.’ ”