Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nama kaan Sofara mɔn yi a fala, a naxa,
2“N xaminxi ɛ miriyane fe yi na nan n karahanma, n xa yabin ti, n mi fa nɔɛ diɲɛ.
3N bata n konbi xuine mɛ, koni, n yabin tima nɛn xaxilimayani.
4I mi a kolon ba, waxatin birin, xabu adamadiine lu bɔxɔn fari,
5a ɲaxudene xunna kenla mi buma, a Ala kolontarene sɛwan ɲanma nɛn mafurɛn?
6Hali a te han kore, hali a xunna sa so kundani,
7a lɔma ayi nɛn habadan alo a gbiina. Naxanye yi a toma, ne a falama nɛn, e naxa, ‘A minɛn?’
8A danguma nɛn alo xiyena, a funfun yi lɔ ayi, a ɲanma nɛn alo xiyen kɔɛɛn na.
9Muxun naxan yi a matoma, na mi fa a matoma sɔnɔn, hali a dɔxɔden mi fa a toma sɔnɔn.
10A diine karahanxin yi yiigelitɔne yii raxɛtɛ, e tan yɛtɛɛn yi a nafunle raxɛtɛ na muxune ma.
11Hali a siimayaan to munma yi xunkuya, a yi sa a gaburun na.”
12“Fe ɲaxin ɲaxun a dɛ alo sukana, a naxan luxunma a lɛnna bun,
13a naxan madunxunma a dɛ, a mi waxi naxan xa ɲan,
14koni a donseen kunma nɛn a kui, a findi fɔdɔgɔɔn xɔlɛn na.
15A bata nafunle magerun, koni a e baxunma nɛn, Ala e raminima nɛn a kui.
16A yi fɔdɔgɔɔn xɔlɛn nan madunxunma, saɲin xɔlɛn nan a faxama.
17Kumin nun nɔnɔn gbo yamanani alo baa igena, koni a mi fa na toma sɔnɔn.
18A tɔnɔn naxan sɔtɔxi, a na raxɛtɛma nɛn, a mi a donma, a mi fa a yulaya seene tɔnɔn sɔtɔma sɔnɔn.

19Na birin ligama nɛn bayo a yiigelitɔne ɲaxankata nɛn, a yi e rabeɲin, a yi banxina nde tongo a mi naxan tixi.”
20“A mi yi wasama a kunfani, nanara, a nafunla sese mi yi luma.
21Muxu yo mi tangama a kunfan ma, koni a hɛrin mi buma.
22A kɔntɔfilima nɛn hali a hɛrini, tɔrɔyaan sifan birin yi fa a ma.
23A na a kuiin nafe, Ala a xɔlɔn nafama nɛn a xili ma, a godoma nɛn a ma alo tulena, a findi a balon na.
24Xa a gi wure silanfanna bun, xalimakuli sula daxin nan sa a yisɔxɔnma.
25A xalimakunla botinma nɛn a fatini, naxan ɲɔɛ bata sa a bɔɲɛn sɔxɔn, koni sayaan magaxuna a suxuma nɛn.
26A nafulu ramaraden nafema dimi gbeen nan tun na. Tɛɛn yi fa a halagideni muxe mi naxan nadɛgɛxi, muxun naxanye mɔn na lu a konni, tɛɛn yi ne fan gan.
27Kore xɔnna a hakɛne raminima nɛn kɛnɛnni, bɔxɔ xɔnna yi keli a xili ma.
28A nafunle yi makuyama a ra nɛn, Ala na a xɔlɔn nagodo a xili ma lɔxɔn naxan yi.
29Ala fe ɲaxi rabane raɲanma na kii nin, Ala na nan findixi a kɛɛn na.”