Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛna nde yi Yusu yamanani, a yi xili Yuba. Fɛ mi yi na xɛmɛn na, muxu faɲin nan yi a ra, a yi gaxuxi Ala yɛɛ ra, a yi fe ɲaxin matangama.
2A dii xɛmɛ solofere nun dii tɛmɛ saxan nan sɔtɔ.
3Yɛxɛɛn wuli solofere yi a yii, e nun ɲɔgɔmɛn wuli saxan nun tura kɛmɛ suulun nun sofali gilɛ kɛmɛ suulun e nun walikɛ wuyaxi. Muxu gbeen nan yi xɛmɛni ito ra dangu sogeteden muxune birin na.
4A dii xɛmɛne yi e malanma e bode kon yi donse dondeni waxatin birin, e yi xɛraan nasigama e magilɛ saxanne ma nɛn alogo e xa fa e dɛge, e min e bode xɔn.
5Donse don lɔxɔne na yi dangu, Yuba yi a diine xilima nɛn alogo a xa e rasariɲan. A yi kelima nɛn xɔtɔn, a yi saraxa gan daxin ba e birin xa, amasɔtɔ Yuba yi mirixi a ma fa fala, “Waxatina nde, n ma diine bata yulubin tongo, e fala ɲaxin ti Ala ma e bɔɲɛni.” Yuba yi na nan ligama waxatin birin.
6Lɔxɔna nde, malekane yi fa e malan Alatala yɛtagi, Setana fan yi fa e yɛ.
7Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “I kelixi minɛn?” Setana yi Alatala yabi, a naxa, “N kelixi bɔxɔn xun xɔn, n masiga tideni.”
8Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “I bata n ma walikɛɛn Yuba rakɔrɔsi ba? Muxu yo mi luxi alo a tan bɔxɔn fari, sɔntaren nun muxu faɲin na a ra, naxan gaxuxi Ala yɛɛ ra, a fe ɲaxin matangama.”
9Setana yi Alatala yabi, a naxa, “Yuba gaxuxi Ala yɛɛ ra nɛn tun ba?
10I mi a makantanxi ba, e nun a denbayaan nun a seene birin? I bata barakan sa a feene yi, a xuruseene mɔn wuyama ayi yamanani.
11Koni, xa i i yiini bandun, i yi a din a seene ra, a i dangama nɛn.”
12Alatala yi a fala Setana xa, a naxa, “N bata a yii seene birin sa i sagoni, koni i nama i yii din a gbindin na.” Nayi, Setana yi keli Alatala yɛtagi.
13Lɔxɔna nde, Yubaa dii xɛmɛne nun a dii tɛmɛne yi e dɛgema, e manpaan minma e tadaa banxini,
14xɛrana nde yi fa Yuba li, a yi a fala a xa, a naxa, “Turane yi xɛɛ biini, sofali gilɛne yi e dɛgema e dɛxɔn,
15Sabe kaane bata e suxu, e siga e ra, e bata i ya walikɛne faxa. N keden peen nan minixi ayi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.”
16A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “Alaa tɛɛn bata godo keli kore, a yi yɛxɛɛne nun walikɛne gan, e birin yi faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.”
17A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ fan yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “Babilɔn kaane malanxin gali saxanna ra, e bata i ya ɲɔgɔmɛne suxu, e siga e ra, e yi i ya walikɛne faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.”
18A mɔn yi fala tiini, walikɛ gbɛtɛ yi fa, a yi a fala a xa, a naxa, “I ya dii xɛmɛne nun i ya dii tɛmɛne yi e dɛgema, e yi manpaan minma e tadaa banxini.

19Nanunna, foye gbeen yi fa keli tonbonni, a yi banxin fɔxɔ naaninne birin tuntun, a yi bira e fari, e birin bata faxa. N keden peen nan a yiminixi, n faxi nɛn n xa fa na xibarun nali i ma.”
20Nayi, Yuba yi keli, a yi a domani bɔ, a yi a xunna bi. Na xanbi ra, a yi bira bɔxɔni, a xinbi sin Ala yɛtagi,
21a naxa, “N magenla nan minixi nga kuini, n magenla nan mɔn sigama laxiraya yi. Alatala nan e fixi n ma, Alatala nan e tongoxi. Alatala xinla xa tantun.”
22Na birin yi, Yuba mi yulubin tongo. A mi fala ɲaxi yo ti Ala ma.