Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Nanfera Ala Sɛnbɛ Kanna mi kiti waxatine saxi? Nanfera naxanye a kolon ne mi a toma kelɛ muxu ɲaxine xili ma?
2Muxu ɲaxine xɛ bɔxɔne danne fari sama, e xuruseene muɲama, e yi e raba,
3e kiridin nan ma sofali suxuma, e kaɲa gilɛn nan ma ɲinge makankanma tolimani,
4e tɔrɔ muxune radinma ayi kiraan xɔn, yamanan yiigelitɔne birin e luxunma e bun.”
5“Yiigelitɔne sigama e wanla ra nɛn, e sa e donseen fen burunna ra, e sa e diine balon fen alo burunna sofanle tonbonni.
6E sa e xuruseene balon fen muxu gbɛtɛye xɛɛne ma, e lu ɲaxudene manpa bogi dɔnxɛne makentunɲɛ.
7E ragenle nan xima kɔɛɛn na, dugi mi e ma, bitingan mi e yii xunbenla ra.
8Tulen naxan fama geyane fari, na e bɔnbɔma xunbenli, banxi mi e yii, e saxi fanyene nan ma.”
9“Muxu ɲaxine yiigelitɔna diin tongoma a yii doli saranna ra, hali kiridina, e xasunma xiɲɛn na a nga yii.
10Yiigelitɔne ragenla nan sigama, dugi mi e ma, hali e to malo xidine maxali, kamɛna e ma,
11e oliwi turen bama muxu gbɛtɛne sansanne kui, e walima manpa rafaladeni, koni e mi nɔɛ sese minɲɛ.
12Muxune faxamatɔɔn wugama taani, muxu maxɔlɔxine wugama e mali feen na, anu na fe mi findɛ tɛrɛna fe ra Ala xa.”
13“Kɛnɛnyaan naɲaxu muxu ɲaxine ma, kira yiyalanxin mi rafan e ma, e mi sigama a xɔn.
14Faxa tiin kelima sogen godo waxatin nin, a yi yiigelitɔɔn nun tɔrɔ muxun faxa, a muɲan ti kɔɛɛn na.
15Yalunden ɲinbanna nan mamɛma, a a falama nɛn, a naxa, ‘Muxu yo mi n toma,’ a yi a yɛtagin luxun.
16Muɲaden banxin dɛɛn kalama kɔɛɛn nan na, yanyin na, a yɛtɛ mabalan a konni, a mi kɛnɛnna kolon.
17Na muxune yanyin fɔlɔma sogen godo waxatin nin, e bata dari kɔɛɛn magaxu feene ra.”
18“Koni ɛ tan a falama, ɛ naxa, ‘Ɲaxuden xalima nɛn alo se yelefuxina igen xun ma, a dɔxɔden yi findi yire dangaxin na bɔxɔn fari, a mɔn mi fa walima a manpa bili xɛɛn ma.

19Balabalan kɛsɛne xuyama ayi kii naxan yi sogen na, yulubi kanne sigama na kii nin laxira yi.
20Hali naxanye e barixi, ne ɲinanma nɛn e xɔn, e findi donseen na kunle xa, e fe falan mɔn yi dan. Nanara, tinxintareyaan kalama nɛn alo wudin na bira.’ ”
21“ ‘Na muxune ɲaxalan gbantane tɔrɔxi nɛn, e mi kaɲa gilɛne mali.
22Koni Ala nɔɛ sɛnbɛmane raxɔrɛ a sɛnbɛni nɛn, a na keli, a muxu ɲaxine halagi.
23Ala ne luma bɔɲɛ xunbenla nun marakantanni, koni a yɛɛn tima nɛn e sigati kiin na.
24Na muxune sabatima nɛn waxati di, koni na xanbi ra, e lɔ ayi, e kɔnkɔrɔnma nɛn alo ɲɔxɔnde xarena, e xun sinma nɛn alo se tɔnsɔnna xaba daxina.’ ”
25“Xa a mi na kiini, nde n matandɛ, a n ma falan nakala ayi?”