Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nayi, Elihu mɔn yi falan ti, a naxa,
2“I laxi a ra a ɲɔndina i xa ba? I yi a fala, i naxa, ‘N tinxin Ala yɛɛ ra yi.’
3Koni, i mɔn a falama, i naxa, ‘N to mi yulubi ligaxi, na tɔnɔn nanse ra n tan xa?’ ”
4“Awa, n tan nan i yabima, e nun i xɔyin naxanye i fɛma.
5I yɛɛn ti kore, i kundaan mato, e mate i xun ma pon!
6Xa i yulubin liga, na sa Ala tɔrɛ mɛnni ba? I ya murutɛn na gbo ayi, na nanse ligɛ a ra?
7Xa i tinxin, na nanse fima Ala ma? A nanse sɔtɔma i yii na ma?
8I ya fe ɲaxine muxune nan tun tɔrɔma, i ya tinxinyaan munanfanna muxune nan ma.”
9“Ɲaxankatan na gbo ayi yamaan ma, e mawugama nɛn. Sɛnbɛmaan na e tɔrɔ, e xui ramini malina fe ra.
10Koni, muxu yo mi a falɛ, a naxa, ‘Ala minɛn, a tan naxan n daxi? A muxune rawɛkilɛma e bɛtin ba dimini,
11a en xaranma burunna subene kɛɲane xɔn. A fekolonna fi en ma xɔline kiine xɔn.’
12Na muxune gbelegbelema malina fe ra, koni Ala mi e yabima, bayo e tan findixi fe ɲaxi rabane nun wasodene nan na.
13E gbelegbelema fuyan, Ala mi e ramɛma, Ala Sɛnbɛ Kanna mi a tuli matima e xuiin na.
14A i xuiin namɛma di nayi, i tan naxan a falama a i mi a toma? I yi a fala a i bata i ya kitin so a yii, i a tan nan mamɛma!
15Iki, bayo Alaa xɔlɔn munma fa, e nun a mi a tuli matixi murutɛ falane ra,
16nayi, Yuba luma a fala fuun nan tun tiyɛ, a yi fekolontare falane rawuya ayi.”