Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba yi a yabi, a naxa,
2“N bata fala sifani ito mɛ dɔxɔ wuyaxi, ɛ birin findixi madɛndɛn ti ɲaxine nan na.
3Danna fuyanten falani itoe ma ba? Nanse ɛ tɔrɔma ɛ to n yabima na kiini?
4N fan yi nɔɛ falan tiyɛ nɛn alo ɛ tan, xa ɛ tan nan yi n tan na nun. Nayi, n yi falane tima nɛn ɛ xili ma nun, n yi n xunni maxa ɛ magele xinla ma,
5n yi ɛ sɛnbɛ soma nɛn n ma falane ra, n yi ɛ madɛndɛn ɛ tɔrɔni n ma fala faɲine xɔn.”
6“Koni, n ma falane mi nɔɛ n tan madɛndɛnɲɛ n ma tɔrɔni. Xa n na n dundu, na fan mi se bɛ n ma tɔrɔn na.
7Iki, Ala bata n sɛnbɛn ɲan yati! A bata n ma denbayaan birin halagi.
8A bata n fatin mafasa, na yi findi sereyaan na n xili ma. A to n naxɔsixi, na yi findi n magi xunna ra.
9Ala n yibɔma a xɔlɔni, a n yɛngɛ, a ɲinne raxinma n xili ma, n yɛngɛ faan yi a yɛɛ ɲaxin ti n na.
10Muxune e dɛni bima n xili ma, e n konbi, e n dɛɛn bɔnbɔ, e malan n xili ma.
11Ala bata n so tinxintarene yii, a bata n so ɲaxudene yii.
12N yi bɔɲɛ xunbenla nin, Ala bata fa n kaladeni. A bata n suxu n xanbi ra, a n nabira bɔxɔni. A bata n lu alo xalimakunla sa sɔtima seen naxan yi,
13a xalimakuli wonle bata n nabilin. Ala n sɔxɔnma n gbingini, a mi kininkininma, a n bɔɲɛn sa bɔxɔni.
14A fama n xili ma alo sofana, a n ɲaxankata, a lu n maxɔlɛ.”
15“N bata kasa bɛnbɛli dugin nagodo n ma sununi, n mi naxan bama, n lu xun sinxi burunburunni.
16Wugan bata n yɛɛn gbeeli, sayaan singanxi n yɛtagi.
17Anu, n mi fe ɲaxi yo ligaxi, n ma Ala maxandin yi sariɲan.”
18“I tan Bɔxɔna, n faxamatɔɔn ni i ra, i nama n wunla yɛ maluxun. N wuga xuiin xa mɛ han habadan.

19Iki yɛtɛni, serena nde n xa kore, naxan seren bama n xa mɛnni.
20N xɔyine n magelema, koni n yɛɛn tixi Ala nan na n ma wugani.
21Na kanna Ala solonama muxun xa, alo adamadina a xɔyin xun mafalama kii naxan yi.
22Koni, n ma siimayaan bata a danna li, n sigama nɛn kiraan xɔn, xɛtɛ mi dɛnaxan yi.”