Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nama kaan Sofara yi falan tongo, a naxa,
2“Fala wuyaxini itoe yabi mi na ba? Falan nan tun yoon fima muxun ma ba?
3Muxune dundɛ i ya fala ɲaxine bun ma ba? I magelen tiyɛ ba, muxe mi i rayagi?
4I a falama, i naxa, ‘N ma fekolonna sariɲan, fɛ yo mi n na Ala yɛtagi.’
5Koni, xa Ala yi waxi falan ti feni nun, xa a yi a dɛni biyɛ a falan ti i xa nun,
6xa a yi a fekolonna wundone fala i xa, naxanye fan xaxinla xa, nayi, i yi a kolonma nɛn a Ala mi i hakɛne birin saranxi i ra.”
7“I nɔɛ Ala miriyane kolonɲɛ? I nɔɛ Ala Sɛnbɛ Kanna sɛnbɛn danna kolonɲɛ?
8A mate dangu kore xɔnna ra. I nanse ligɛ? A tilin laxira xa. I nanse famuma?
9A kuya dangu bɔxɔn na, a gbo dangu fɔxɔ ige baan na.
10Xa Ala fa muxune suxɛ, xa a e xili kiti sadeni, nde nɔɛ a matandɛ?
11Amasɔtɔ, Ala fuyantenne kolon, a na hakɛn to, a mi a yɛɛn naxiyɛ a ma.
12Koni, kɔmɔn mi nɔɛ findɛ xaxilimaan na, alo sofali xuruxin to mi barɛ burunna ra.”
13“I bɔɲɛn nafindi Ala ma, i yiin ti a tan xa,
14i mɛ i hakɛne ra, i nama tin tinxintareyaan yi so i konni.
15Nayi, fɛ mi luma i ra, i xunna kenla sɔtɔma nɛn, i findi muxu kɛndɛn na, i mi fa gaxuma sese ra.
16I ɲinanma nɛn i ya sɔxɔlɛne ra, i ɲinanma nɛn e xɔn alo igen naxan danguma xude wunla ra.
17I ya siimayaan makɛnɛnma nɛn alo yanyi tagina, a dimin yi lu alo xɔtɔnna.
18I lannayaan sɔtɔma nɛn, bayo i yigin sɔtɔma nɛn, Ala i rakantanma nɛn i lu bɔɲɛ xunbenli.

19Muxu yo mi fa i raxulunɲɛ i ya xixɔnli, muxu wuyaxi fama nɛn i xandideni.
20Koni, ɲaxudene yɛɛn danxuma nɛn, e yigin kalama nɛn, e yengi fa tixi sayaan nan na.”