Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi a fala, a naxa, “N yengin dasama, n ma siimayaan yi ɲan, gaburun dɔxi n yɛɛ ra.
2Magele tiine n nabilinni yati, e fa fuma n ma, n mi nɔɛ xiyɛ.”
3“Ala, i bata tolimaan naxan maxɔdin n ma, i yɛtɛɛn xa na so n yii. Xa i tan mi a ra, nde gbɛtɛ n ma donla goronna tongɛ?
4Bayo i bata xaxinla birin ba n xɔyine yi, na ma, i nama tin e xa nɔɔn sɔtɔ.
5E luxi nɛn alo muxun naxan yanfan soma a xɔyine xili ma, na yi findi tɔrɔn na a diine xa.”
6“Muxune n magelema e sigine yi, e dɛgen namini n yɛtagi.
7N yɛɛne bata yidimi sununi, n fati bɛndɛn bata yelefu ayi alo a nininna.
8Muxu faɲine na n to, n kiin yi e ratɛrɛna, sɔntarene xɔlɔma n ma, e yi n yatɛ Ala kolontaren na.
9Koni, tinxin muxune xa lu e kiraan xɔn, naxanye sariɲan, ne sɛnbɛn sɔtɔma nɛn.
10Koni ɛ tan, ɛ xɛtɛ, ɛ mɔn xa fa. N mi fekolon toma ɛ yɛ.
11N ma siimayaan bata ɲan, n ma wanle bata kala, n waxɔn feene bata kala.
12N xɔyine a falama, e naxa, a kɔɛɛn findima nɛn a yanyin na, fitirin na so, e fala a subaxan na a ra.
13N xa n yigi sa laxira yi tun ba, n na n sama dimini dɛnaxan yi?
14N falan tima nɛn n gaburun xa alo a tan nan n fafe ra. N falan ti kunle xa alo e tan nan nga nun n magilɛn na.
15Nayi, n yigin minɛn? Nde n yigin toɛ?
16Yigin laxira yi ba, nxu birin na siga nxu sa nxu sa burunburunni?”