Galati Kaane - Kisin Kiraan Kitabuna

Illustration of Galati Kaane in Kisin Kiraan Kitabuna

About Pɔli Alaa Falan Naxan Nasiga Galati Kaane Ma

There is no description for Pɔli Alaa Falan Naxan Nasiga Galati Kaane Ma yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Galati Kaane

1
2
3
4
5
6