Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba yi a yabi, a naxa,
2“N yi wama nɛn n ma sunun yatɛn xa kolon, n ma tɔrɔn yi sa sikeela kanke ra.
3A yi binyama ayi nɛn dangu baan ɲɛmɛnsinna ra. Nanara, n ma falan bata radangu ayi.
4Ɲɔndin na a ra, Ala Sɛnbɛ Kanna bata n sɔxɔn a xalimakunle ra, e xɔlɛn yi so n niini, n bata gaxu gbalone yɛɛ ra Ala naxanye rafama n xili ma.
5Burunna sofanla luyɛ wugɛ sɛxɛ sabatixini ba? Ɲingen wugɛ sɛxɛ xɔnla ma sɛxɛni ba?
6Donseen naxan mi ɲaxun, na donɲɛ ba xa fɔxɔ mi a yi? Silon xinden ɲaxun muxun dɛ ba?
7N mi yi waxi n yiin din feni na donseene ra. N ma tɔrɔn bata findi donseen na n xa naxan mi ɲaxun!”
8“N waxi nɛn n ma maxɔdinna xa yabi, Ala yi n waxɔn feen liga n xa.
9A xa Ala kɛnɛn, a yi n faxa. A xa a yiini bandun, a yi n naɲan.
10Nayi, n bɔɲɛ xunbenla sɔtɔma nɛn, n sɛwa n ma tɔrɔ ɲantareni, bayo n mi n mɛma Ala sariɲanxina falane ra.
11N sɛnbɛn bata ɲan, n yi yigitɛgɛ. N naɲanna findima nanse ra, n to luma n nii ra?
12N sɛnbɛn luxi nɛn alo gɛmɛ xɔdɛxɛn ba? N fati bɛndɛn findixi sulan nan na ba?
13N mali se yo mi fa n yii, hali a xuridina, a mi fa n yii.”
14“Muxun naxan yigitɛgɛni na lan a hinanna sɔtɔ a xɔyine ra, hali a na a mɛ Ala Sɛnbɛ Kanna yɛɛragaxun na.
15Anu, n xɔyine tan bata n yanfa alo baa igen na xara tonbonni, alo baa wunle na xara.
16Xunbeli waxatin naɲanni, e findima nɛn fufaan na, e rafe ige xunbenla nun ige dundun na.
17Soge furen na, e xɔri, sogen na te, e xara xulɛn.
18Yulane kiraan beɲinma siga na ige fendeni, e siga tonbonni, e faxa.

19Tema kaa yulane igen fenma, Saba kaa sigatiine tan ne laxi a ra a igen na yi.
20Koni, e yagima nɛn bayo e bata e yigi sa na yi, e na na li, e sunuma nɛn.
21Ɛ luxi nɛn alo na igen tonbonni n tan xa. Ɛ na n ma tɔrɔn to, ɛ gaxuma nɛn.
22N bata ɛ maxɔdin kisena nde ma ba? N bata ɛ maxɔdin a ɛ xa finmase yifuxina nde fi muxuna nde ma n xa ba?
23N bata ɛ maxɔdin a ɛ xa n ba yaxun yii ba? N bata ɛ maxɔdin a ɛ xa n xunba n ɲaxankata muxune yii ba?”
24“Ɛ n xaran, nayi, n xa n dundu. N naxan kalaxi, ɛ na fala n xa.
25Fala faɲine mi muxun tɔrɔma, koni ɛ mafalane tɔnɔn nanse ra?
26Ɛ waxi n ma falane nan matandi fe yi alo yigitarena fala fuune.
27Ɛ muxu sifan susɛ masɛnsɛnna tiyɛ alogo ɛ xa kiridin sɔtɔ ɛ konyin na, ɛ yi sa ɛ xɔyi kɛndɛn mati konyiyani!”
28“Iki, ɛ yɛɛ ra findi n ma, n wulen falɛ ɛ yɛtagi ba?
29Ɛ xɛtɛ na falan fɔxɔ ra, n bata ɛ mafan, ɛ nama findi tinxintarene ra. Ɛ mɔn xa xɛtɛ, ɛ miri, n ma tinxinyaan nan a bunna ra.
30Tinxintareya falana n dɛ ba? N mi nɔɛ fe ɲaxin kolonɲɛ ba?”