Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Suxa kaan Bilidada yi falan tongo, a naxa,
2“Han waxatin mundun yi, i luyɛ i fala xuini? Han waxatin mundun yi, i fala xuine findɛ foye ɲaxin na?
3Alaa sariyan kalɛ ba? Ala Sɛnbɛ Kanna tinxinna kalɛ ba?
4I ya diine yulubin liga nɛn a ra, Ala yi e saran e murutɛ feene ra.
5Koni, xa i tan Ala fen, xa i Ala Sɛnbɛ Kanna maxandi,
6xa i sariɲan, xa i fanɲɛ ayi, a i malima nɛn, a i raxɛtɛ i funfuni.
7I kii fonna mi yi sese ra, i kii nɛnɛn findima nɛn binye gbeen na.
8Nayi, mayixɛtɛ danguxine maxɔdin, i xaxili dɔxɔ e benbane xaxilimayaan xɔn.
9Amasɔtɔ, en barixi xoroni, en mi sese kolon, en ma siimayaan luxi nɛn alo nininna.
10Koni, e i xaranma, e falan tima i xa e xaxilimayani.”
11“Gbalan solɛ daraan xanbi ba? Gbalan sabatɛ igen xanbi ba?
12Hali a xindena, a mi sɛgɛxi, a xarɛ sinma sɛxɛn bonne yɛɛ ra xa a mi igeni.
13Na nan ligama muxune birin na naxanye ɲinanma Ala xɔn. Naxanye mi Ala kolon, ne yigin ɲanma nɛn,
14e yigin kalama nɛn alo simisamana yalana.
15A yigi sama a banxin nin, koni a mi sensen, a kankanxi a yiiseene ma, koni e mi luma.
16A luxi nɛn alo wudi xinden sogen na, naxan a yiine yibandunma nakɔɔn xun ma.
17A salenne godoxi han e sa so gɛmɛni, a sa gɛmɛn kuiin li.
18Koni, xa a ba a tideni, mɛnna bɔxɔna a mɛma a ra nɛn, a naxa, ‘N tan munma i tan to.’

19E sɛwan ɲanma na kii nin naxanye ɲinanma Ala xɔn, gbɛtɛye fan yi mini e funfuni.
20A mato, Ala mi sɔntaren nawolima ayi, a mi fe ɲaxi rabane sɛnbɛ soma.
21Ala i ragelema nɛn, a yi sɛwan sa i yi.
22I yaxune yagima nɛn, ɲaxudene yi ɲan.”