Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi falan ti, a naxa,
2“Ɛ tuli mati, ɛ tuli mati n ma falan na, ɛ n nalimaniyama na kiini.
3Ɛ tin n xa falan ti, n na falan ti, nayi, ɛ nɔɛ n magelɛ nɛn.
4N na n mawugama adamadiine nan xɔn ba? Ɛn-ɛn de! Nanfera nayi, ɛ waxi a xɔn a n xa diɲa?
5Ɛ na ɛ miri n ma fe ma, ɛ kabɛma nɛn, ɛ yi ɛ yiin sa ɛ dɛ ra, ɛ yi ɛ dundu.
6Feen naxan birin n sɔtɔxi, n na n miri ne ma, n kuisanma nɛn, n fatin yi xuruxurun n ma.”
7“Nanfera ɲaxudene mɔn e nii ra? Nanfera e siimayaan buma? Nanfera e sɛnbɛn sɔtɔma?
8E yi e yixɛtɛne to sabatɛ e dɛxɔn ma, e yi e mamandenne to.
9Feene birin lanxi e yii, e mi gaxuma, Ala mi e ratɔrɔnma.
10E turane e ɲinge gilɛne rawuyama ayi waxatin birin, e ɲingene diine barima, e mi faxama.
11E diine e gima na xun xɔn alo xuruse diine, e yi e bodon.
12E sigin sama kondenna nun tanban xuini, xulen xuiin nafan e ma.
13E na e siimayani dangu a faɲin na, e siga laxira yi bɔɲɛ xunbenli.”
14“Anu, e a falama Ala xa, e naxa, ‘I masiga nxu ra, nxu mi waxi i ya kirane kolon feni.
15A lan nxu yi findi Ala Sɛnbɛ Kanna konyine ra ba? Ala mafanna tɔnɔn findɛ nanse ra nxu xa?’
16E laxi a ra a hɛrin kanna e tan nan na, koni, e fe yitɔnxine raɲaxu n ma.”
17“Ɛ bata ɲaxudene lɛnpun to tuyɛ sanɲa ma yoli? Ɛ bata e to gbaloni ba? Ɛ bata Ala to e ratɔrɔnɲɛ a xɔlɔni ba?
18E luxi nɛn ba alo foyen sɛxɛn naxan xalima, alo wuluwunla xuben naxan yitema?

19Ɛ a falama, ɛ naxa, ‘Ala ɲaxudene hakɛne saranna ramaraxi e diine nan xa.’ Koni, e hakɛne yi lan a xa saran e yɛtɛɛn nan na, alogo e xa a kolon.
20A yi lan e yɛtɛɛn yi e halagin to, e yi Ala Sɛnbɛ Kanna xɔlɛn min.
21A denbayaan bɔtɛ mundun fa a tan xa a faxa xanbini?
22Nde nɔɛ Ala xaranɲɛ fe kolonna ma, a tan naxan malekane makitima?
23Muxuna nde faxama hɛri gbeen nin, kɔntɔfili yo mi a ma, a bɔɲɛn xunbelixi,
24a tuyanxi, sɛnbɛn mɔn a ra.
25Muxu gbɛtɛ bɔɲɛn sunuxin yi faxa, a mi fe faɲi yo sɔtɔ hali keden pe.
26Koni, e firinna birin sama bɛndɛn nin, kunle yi e don.”
27“N bata ɛ miriyane kolon ki faɲi, ɛ feen naxanye yitɔnxi n xili ma.
28Ɛ a falama nɛn, ɛ naxa, ‘Muxu gbeeni ito, a banxin minɛn? Ɲaxuden konna go? E mi fa na.’
29Koni, ɛ mi dangu muxune maxɔdinxi ba? Ɛ mi laxi e sereyaan na ba?
30Gbalon na fa, fe ɲaxi rabane yi kisi, Alaa xɔlɔn na fa, a mi sese ligama e tan na.
31Nde e raxɔlɛ e fe raba kiin ma? Nde e saren fiyɛ e kɛwanle ra?
32E na e maluxun, muxune yi e yengi dɔxɔ e gaburune xɔn,
33mɛrɛmɛrɛn bɛndɛ yelefuxine yi sa e fari. Dunuɲa muxune birin birama nɛn e fɔxɔ ra, gali gbeen yi siga e yɛɛ ra.
34Nanfera nayi ɛ n masabarima fala fuune ra? Yanfa falane nan tun ɛ yabine ra.”