Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Elifasi nun Bilidada nun Sofara yi ba falan tiyɛ Yuba xa, bayo a yi a yɛtɛ mirixi tinxinden nan na.
2Nayi, Elihu yi xɔlɔ, Busi kaan Barakɛli a dii xɛmɛn naxan Rami xabilani. A xɔlɔ Yuba xili ma, amasɔtɔ a yi a falama nɛn a a tinxin Ala yɛtagi.
3A mɔn yi xɔlɔ xɛmɛ saxanne ma, bayo e mi yabi faɲin sɔtɔxi Yuba ra, na feen yi lu alo Ala nan findixi fe kalan na.
4Bayo e yi fori a xa, Elihu yi a sabari, a munma yi falan ti Yuba xa.
5Koni Elihu to a to yabi mi yi fa xɛmɛ saxanna ne dɛ, a yi xɔlɔ.
6Nayi, Elihu, Busi kaan Barakɛli a dii xɛmɛn yi falan ti, a naxa, “N tan nan mɔn foningeyani, fonna nan ɛ tan na, nanara n yi xuruxurunma, n gaxu n ma kolonna yitɛ ɛ ra.
7N yi a mirixi nɛn, n naxa, ‘Fonne nan lanma e falan ti, fonne nan lan e fekolonna xaranna ti.’
8Koni ɲɔndin naxan na, naxan xaxinla fima muxun ma, niin nan na ra, naxan kelima Ala Sɛnbɛ Kanna niiraxinli.
9Siimayaan xa mi tun fama fekolonna ra, kiti kɛndɛn kolonna mi fama foriyaan xan xɔn tun.
10Nanara, n na a falama, n naxa, ‘Yuba, i tuli mati n fan na. N fan xa n ma kolonna yita i ra.’ ”
11“Han iki, n bata ɛ falane ramɛ, n yi waxi ɛ fe kolon falane nan namɛ fe yi, han ɛ yi ɛ falane yɛba.
12N na n tuli matixi nɛn ɛ ra ki faɲi, koni ɛ tan sese a fala mi Yuba kɛnɛnxi, ɛ tan sese mi a falane yabixi a faɲin na.
13Ɛ nama a fala, ɛ naxa, ‘Nxu bata yabin sɔtɔ fekolonni fa fala Ala nan keden nɔɔn sɔtɛ Yuba ma, muxun mi a ra.’
14Yuba mi a falane tixi n tan xan xili ma, n mi a yabima alo ɛ tan.”
15“Yuba, i lanfane bata tunnaxɔlɔ e ma, e mi fa i yabima, fala mi fa e xɔn.
16N mɔn xa lu sabarixi ba, hali e to mi fa fala tima, bayo e bata e dundu, e mi fa yabi tima?
17N fan waxi n ma yabin ti feni. N fan waxi n ma kolonna yita feni,
18bayo fala gbegbe n kui, n xaxinla n nadinma n xa falan ti,

19na bata n bɔɲɛn nate, alo manpa nɛnɛn naxan wuyenna a sa seen balanxini bɔma.
20N xa falan ti, nanara a godɛ, n xa n dɛni bi, n yi n ma yabin fi.
21N mi muxu yo rafisama a bode xa. N mi muxu yo matɔxɔma.
22A yɛtɛna, n mi fatan muxu matɔxɛ, xanamu, naxan n daxi na yi n faxama nɛn mafurɛn.”