Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ɲɔndin na a ra, gbeti wure fixɛn geden na, xɛmaan fan nasariɲanden na,
2wuren bama bɛndɛn nin, wure gbeela fan bama gɛmɛn nin.
3Wuren fen muxune kɛnɛnna raminima dimin nin bɔxɔn bun, e godoma wuren fenɲɛ han a dandena, e wuren fen naxan luxunxi dimini bɔxɔn bun.
4Wuren fen muxune yili tilinxine gema burunna ra, muxu gbɛtɛ yo mi sigɛ dɛnaxan yi, e makuya muxu gbɛtɛne ra, e singanxin nan walima e yinle ra lutine ra.
5Bɔxɔ xɔnna donseen fima en ma, koni, a bunni maxaxi alo tɛɛn nan a ganxi.
6Gɛmɛ mamiloxi faɲine toma fanye yirene nin, xɛma fuɲin toma bɛndɛn nin.”
7“Dugane mi na bɔxɔ bun kirane kolon, sɛgɛn yɛɛn mi ne toma,
8burunna sube yo munma siga e xɔn, yata yo munma dangu e xɔn.
9Koni, muxun susuma fanyen gɛ, a yi geyane ge han e danna,
10a folon gema fanyene yi, a yi se kɛndɛne birin to a yɛɛn na,
11a yi xude xunne xɔri, naxan luxunxi, a yi na ramini kɛnɛnni.”
12“Koni, fekolonna minɛn yi? Xaxilimayaan dɔxi minɛn yi?
13Adamadiine mi a saren kolon, a mi niiramane yɛ bɔxɔ xɔnna fari.
14Fɔxɔ ige gbeena a falama, a naxa, ‘A mi n tan yii.’ Baan fan a falama, a naxa, ‘A mi n tan yii.’
15Fekolonna mi sɔtɛ xɛmaan xɔn, a mi sarɛ gbeti fixɛn na,
16xɛmaan naxan kelima Ofiri yamanani, a mi sɔtɛ na ra, hanma onixi gɛmɛ tofaɲina, hanma gɛmɛ mamiloxi faɲina.
17A mi sɛ xɛmaan ma, a mi sɛ kilasi gɛmɛ fixɛ faɲin ma, a mi masarɛ xɛma faɲin goronna ra.
18A dangu korala gɛmɛ tofaɲin nun gɛmɛ gbɛtɛ ra naxan fixa alo dayimuna. Fekolonna dangu bɔxɔ bun nafunla birin na.

19Topasi gɛmɛ faɲin naxan keli Kusi yamanani, a mi sɛ na ma, a mi misalɛ xɛma sensenna ma.”
20“Nayi, fekolonna kelima minɛn yi? Xaxilimayaan dɔxi minɛn yi?
21A luxunxi niiramane birin ma, hali xɔliin naxanye kore xɔnna ma, ne mi a toma.
22Sayaan nun laxira yi a fala, e naxa, ‘Nxu a xinla nan gbansan mɛxi.’ ”
23“Koni, Ala a kiraan kolon, a tan nan keden a dɔxɔden kolon,
24bayo a tan nan toon tima han bɔxɔn danna, a seen birin toma kore xɔnna bun.
25A tan foyen sɛnbɛn danna saxi, a yi igene danna sa,
26a yi tulen danna sa, a yi galanna kiraan sa.
27Nayi, Ala yi fekolonna to, a yi a fɛsɛfɛsɛ, a yi a makɛnɛn.
28Na xanbi ra, a yi a fala adamadiine xa, a naxa, ‘Marigin yɛɛragaxun nan findixi fekolonna ra! Xaxilimayaan nan fe ɲaxin matangan na!’ ”