Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Elihu mɔn yi a fala Yuba xa, a naxa, “Yuba, iki i tuli mati n ma falane ra, i tuli mati n ma falane ra ki faɲi.
2N nan n dɛni bima, n falan ti i xa.
3N ma falane n ma bɔɲɛ faɲiyaan nan makɛnɛnma, n na n ma kolonna ɲɔndin nan falama i xa.
4Alaa Nii Sariɲanxin nan n daxi, Ala Sɛnbɛ Kanna niiraxinla nan niin biraxi n yi.
5N yabi, xa i nɔɛ, i yitɔn, i fa n yabi n yɛtagi.
6En birin lan Ala yɛtagi, n fan baxi bɛndɛn nin.
7Nayi, i nama gaxu n tan yɛɛ ra, n mi i ɲaxankatama.”
8“Koni, i fala xuiin mɔn n tunla ma, n bata i ya falane mɛ dɔxɔ wuyaxi,
9i naxa, ‘Fɛ yo mi n na, murutɛde mi n na Ala ma. N sariɲan, hakɛ mi n ma.
10Anu, Ala mɔn fɛɛn toma n na, a n yatɛxi a yaxun na.
11A n sanne sama kutun na, a yɛɛn tixi n sigati kiin birin na.’ ”
12“Koni, na feen ma, n xa a fala i xa, ɲɔndi mi i xa, amasɔtɔ Ala dangu adamadiin birin na.
13Nanfera i a matandima, a to mi a dɛntɛgɛma i xa?
14Anu, Ala falan tima muxune xa kii wuyaxi, koni e mi e tuli matima a ra.
15A falan tiin muxune xa xiyene nun fe toni kɔɛɛn na. Xixɔli gbeen na dangu muxune ma, e nɛma saxi e sadene ma,
16nayi, Ala yi feene yita muxune ra, a yi e rakolon,
17alogo a xa muxune ba e wali ɲaxine yi, a yi e ratanga wason ma.
18Nayi, Ala muxun niin natangama nɛn gaburun ma, a yi a rakisi laxira yi.”

19“Ala mɔn muxun natɔrɔnma tɔrɔn na, naxan a rakankanma a sadeni, a xɔnne yi lu a xɔlɛ.
20Nayi, donseen yi raɲaxu a ma, hali donse ɲaxumɛne.
21A yi doyen mafurɛn, a yi xɔsi, han a xɔnna naxanye mi yi toma, ne yi mini kɛnɛnni.
22A yi maso gaburun na, a niin yi so saya malekane yii.”
23“Koni, na yi lan xa Alaa malekana nde fa a fɛma, naxan findɛ tagi yitɔn keden peen na wuli kedenna yɛ, a kira tinxinxin yita a ra.
24Malekan yi kininkinin a ma, a naxa, ‘Ala, i nama tin a xa godo gaburun na, n bata a xunbaan sɔtɔ.’
25Nayi, na muxun fatin mɔn yi a dii ɲɔrɛ sɛnbɛn sɔtɔ, a mɔn yi sɛnbɛn sɔtɔ alo a foninge waxatina.
26Nayi, na muxun na falan ti Ala xa, a yi a yabi, a yi fa gbelegbelɛ Ala yɛtagi sɛwani, amasɔtɔ Ala bata a tinxinyaan saren fi a ma.
27A luma sigin sɛ nɛn yamaan yɛtagi, a naxa, ‘N yulubin tongo nɛn, n yi sariyan kala, koni Ala mi na saranxi n na.
28Ala bata n niin natanga gaburun ma, n luma nɛn kɛnɛnna nin.’ ”
29“Ala na birin ligama, a ligama nɛn sanɲa ma wuyaxi muxune xa,
30alogo a xa e niin natanga gaburun ma, alogo e xa lu e nii ra kɛnɛnni.”
31“Yuba, i tuli mati n na ki faɲi! I dundu, n xa falan ti i xa.
32N yabi, xa falana nde i xɔn, falan ti, amasɔtɔ n waxi i ya tinxinyaan to feni.
33Xanamu, i tan nan lan i tuli mati n na, i dundu, n xa i xaran fekolonna ma.”