Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba mɔn yi falan ti, a naxa,
2“I fatan sɛnbɛtarene maliyɛ yati! I bata fa fangatarene malideni!
3I fatan fekolontaren kawandɛ, i yi a maxadi han!
4Koni i ya falane tima nde xa? I falani itoe tongoxi nde yii?”
5“Faxa muxune niine xuruxurunma Ala yɛɛragaxuni laxira yi, naxanye bɔxɔ bun igene bun.
6Ala yɛɛn laxira yiren birin na, hali sayani muxe mi e luxunɲɛ a tan ma.
7Ala nan kore xɔnni fulunxi na yigenla xun ma, a bɔxɔn singan na yigenli.
8Ala tulen namarama kundani, koni kundane mi kalama igen binyen bun.
9A yi a mangaya gbɛdɛn luxun, a yi a kundaan sa a yɛɛ ma.
10Ala yi digilinna sa fɔxɔ igen xun ma, naxan dan findixi kɛnɛnna nun dimin naralanden na.
11Kore xɔnna sɛnbɛtɛnne xuruxurunma, e kabɛ Alaa xɔlɔn ma.
12Ala bata fɔxɔ igene nɔ a sɛnbɛni, a yi ige yi ninginangan Raxabi faxa a xaxilimayani.
13A foyen bata kore xɔnna fixa, a bata ige yi sube ɲaxin faxa a yiin na, saɲin naxan a gima.
14A wali xurine nan itoe ra, nxu a ɲununɲunun xuiin nan tun mɛma. Nayi, nde nɔɛ a sɛnbɛn galan xuiin kolonɲɛ?”