Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teman kaana Elifasi mɔn yi falan ti, a naxa,
2“Adamadiin tɔnɔna Ala ma ba? Hali xaxilimana, a tɔnɔn luma a yɛtɛ nan tun ma.
3I na tinxinɲɛ ayi, na tɔnɔna Ala Sɛnbɛ Kanna nan ma ba? Xa fɛ mi i sigati kiin na, na munanfanna a ma ba?
4I mirixi a ma ba a Ala i ratɔrɔnma nɛn, a i xali kiti sadeni, i to gaxuxi a yɛɛ ra?
5I ya fe ɲaxine mi gbo ba? I hakɛne dan mi na.
6I yi tolimaan tongoma i ngaxakedenne yii fuun nin, i yi e dugine ba e ma, i yi e magenla lu.
7I mi yi igen soma muxun yii min xɔnla naxan ma, i yi tondi donseen soɛ kamɛtɔɔn yii.
8Yamanan yi sɛnbɛmaan nan yii, wasoden nan yi dɔxi yamanani.
9I yi kaɲa gilɛne raxɛtɛma nɛn e yii genla ra, i yi kiridine ɲaxankata.
10Nanara, i rabilinxi luti ratixine ra, gaxun yi i suxu xulɛn.
11Nayi, i mi dimini ito toma ba, i mi fufani ito toma ba naxan i rabilinxi?”
12“Ala mi kore xɔnna xan ma ba? Sarene mato kore, e mate pon!
13I a falama, i naxa, ‘Ala nanse kolon? A nɔɛ kitin sɛ kunda dimin xanbi ra ba?
14Kundana a yɛɛ ma, a mi sese toma, a nɛma kore xɔnna rabilinɲɛ.’
15I mɔn waxi lu feni kira fonni ito xɔn ba, muxu ɲaxine sigan tima naxan xɔn?
16E faxan nɛn benun e waxatin xa li, alo fufa gbeen banxi kanken xalima kii naxan yi.
17E yi a falama nɛn Ala xa, e naxa, ‘I masiga nxu ra. Ala Sɛnbɛ Kanna nan i tan na, koni i nɔɛ nanse ligɛ nxu ra?’
18Anu, Ala nan e banxine rafe nafunla ra. Ee! Ɲaxudene fe yitɔnxine raɲaxu n ma!

19Tinxindene na e to gbaloni, e sɛwa. Sɔntarene e magelema nɛn, e naxa,
20‘En yaxune bata raxɔri! Tɛɛn yi e yiiseene halagi.’ ”
21“Lanna xa lu ɛ nun Ala tagi, nayi, i bɔɲɛ xunbenla sɔtɔma nɛn, i hɛrin sɔtɔ.
22Ala i xaranma naxan ma, i na suxu, i yi a falane sa i bɔɲɛni.
23Xa i mɔn fa Ala Sɛnbɛ Kanna ma, a mɔn i sɛnbɛ soma nɛn. I xa tinxintareyaan masiga i konna ra,
24i xa i ya xɛma faɲin woli ayi bɔxɔni, hanma i sa a bira xude yi gɛmɛne longonna ra.
25Ala Sɛnbɛ Kanna nan xa findi i ya nafunla ra, alo xɛmaan nun gbeti fixɛ gbeena i xa.
26Nayi, i sɛwan sɔtɔma nɛn Ala Sɛnbɛ Kanni, i xunna kenla sɔtɔ Ala yɛtagi,
27i yi a maxandi, a yi i yabi, i yi i dɛ ti xuine rakamali.
28Xa i fena nde ragidi, Ala a rakamalima nɛn i xa, kɛnɛnna luma nɛn i ya kiraan birin xɔn.
29Ala na muxuna nde rayagi, i a falama nɛn a Ala na ligaxi nɛn bayo wasoden nan na kanna ra, koni, naxan na a yɛtɛ magodo, Ala na rakisima nɛn.
30Ala nan sɔntarene xunbama, nanara, xa i sariɲan, a i xunbama nɛn.”