Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yontu nti Tɑfiiti tǝkǝnɑ yoou tɔɣɔlɔ: Ɩ́ nɩɩ Sesee pǝyɑlʋ Tɑfiiti nɔɣɔ. Tɑcɑɑ kʋsǝnɑ mɑ nyʋɣʋ. Yɑkɔpʋ Ɩsɔ lǝsǝnɑ-m nɑ ɩ́ kpɑ-m wulɑʋ. Mɑɣɑlɛ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ yonyoolu kʋpɑŋ.
2Tɑcɑɑ Feesuɣu tʋwɑ kʋ tɔm kɛ mɑ tɑɑ nɑ mɑ yɔɣɔtǝnɑ kʋ nɔɣɔ.
3Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kentulu nyɑ́ nyɑ́ heelinɑ sɩ: Wulɑʋ wei ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ nɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ tɔ,
4ɩ wɛ teitei kɛ ɩsɩɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ cɛkʋɣʋ tɑnɑŋ nɑ ilim lɩɩ tǝyɛɩyɛɩ tɔ. Nɑ pǝ́ lɑkɩ nɑ kʋnyɔnyɔm nyɔɔkɩ tɛʋ nɩɩʋ wɑɑlɩ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ n koolɑ mɑ tǝyɑɣɑ kɛ kʋpɑntʋ. Mɑ nɑ-ŋ tǝ pɛɛlɑ tɑm tɔɔ nɔɣɔ kɛ́, nɑ ń tɑɣɑnɩ-kɛɣɛ teu nɑ ń nyǝ́mɑ́ kɑ tɔɔ. N kɑ yɑ mɑ nyʋɣʋ nɑ ń lɑ-m kʋpɑntʋ tǝnɑ.
6Amɑ Ɩsɔ nyɑ́ footilɑɑ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ sɔwɑ kʋlɔlɔnɑ kɛ́. Pɑɑ tokiɣinɑ-yɛɣɛ niŋ kpɛtɛ.
7Kpɑ́tʋ́ɣʋ́ yɑɑ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ pɑ kpɑkǝɣǝnɑ-yɛ nɑ pɑ́ wɔ-yɛɣɛ kɔkɔ kɛ ɑ lonte tɑɑ.
8Tɑfiiti yoolɑɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑ lɑkɑɣɑ ɩ tǝmlɛ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ tooso tɑɑ sɔsɔ ntɛ́ Hɑkǝmoni tʋ Ɩsǝpɑɑlɩ. Ɩnɩ ɩ kʋnɑ yoou kʋlʋmʋɣʋ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ nɑsǝnɑɑsɑ (800).
9Ɩsǝpɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Tooto pǝyɑlʋ Ahowɑ sɑɑlɩ Ɩliyɑsɑɑ. Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tooso wei nɑ Tɑfiiti pɑɑ tɑmɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ yoonɑ-wɛ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nɑ́ɑ́ seeki kʋlʋm kʋlʋm tɔ pɑ tɑɑ lɛlʋ.
10Ɩliyɑsɑɑ kʋ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ kʋyɑkʋ nɑkʋlǝɣɩ kɑtɑtǝlɑɣɑ kɛ́, hɑlǝnɑ ɩ niŋ nyɔkǝlǝnɑ lɑɣɑtɛ. Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Tɑcɑɑ yɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ teu nɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ. Hɑlǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tǝŋǝɣɩ ɩ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ tɔɔsǝɣɩ sǝtɑɑ yoou wontu.
11Ɩliyɑsɑɑ wɑɑlɩ kɛ́ Hɑlɑɑ tʋ Akee pǝyɑlʋ Sɑmmɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ kotɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Lehii tɔ sɩ pɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ se.
12Amɑ Sɑmmɑ sʋʋ soonɑ nɑɑlɩ ɑ tɑɑlɛ tɑɑ kɛ́ tǝnɑ nɑ ɩ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ nɑ Tɑcɑɑ yɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ teu.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ wei ɩ tǝŋɑɣɑ Tɑfiiti tɔ pɑ tɑɑ tooso polɑ ɩ kiŋ kɛ Atulɑm kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ kɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ. Nɑ Filiisi yoolɑɑ nɑ́ɑ́ sikɑ Lefɑyi nyǝ́mɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
14Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ wɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ Filiisi yoolɑɑ nɑ́ɑ́ sikɑ Pɛtǝlɛhɛm.
15Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Mɑ nyɩɩlɑ Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ hite tɑɑ lʋm kɛ́ ɩsɩɩ yem nɑ kpɛtɛ.
16Tǝnɑɣɑlɛ yoolɑɑ sɔsɑɑ tooso ɩnɩ pɑ fɑɣɑnɑ Filiisi nyǝ́mɑ tǝsikile nɑ pɑ́ lu Pɛtǝlɛhɛm hite ńtɛ́ tǝ tɑɑ lʋm nɑ pɑ́ ponɑ Tɑfiiti. Amɑ ɩ kisɑ pǝ nyɔɔʋ nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ-wɩ nɑ ɩ́ liisi Tɑcɑɑ.
17Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ nyɔɔ lʋm pǝnɛ. Mpi tɔ, pǝ wɛ ɩsɩɩ yoolɑɑ pɑnɛ pɑ cɑlǝm kɛ́. Pɑ weesiŋ kɛ pɑ lɑpɑ ɑwusɑ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti kisi lʋm mpɩ pǝ nyɔɔʋ. Tǝmlɛ sɔsɔɔlɛ nte yoolɑɑ tooso ɩnɩ ɩ lɑpɑ tɔɣɔlɛ.
18Sowɑpɩ neu Apisɑyi kɛlɛ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Ɩnɩ ɩ kʋnɑ kolontunɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ.

19Ɩnɩ ɩ kɑ tɛɛnɑ pɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɑɑ hɑlɩ ɩ lɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ ɩ tɑ tɑlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ yoolɑɑ tooso.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑpǝseli tʋ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ, ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ nyʋɣʋ kɑ kʋlɑ ɩ kookɑlǝnɑɑ tɔɔ kɛ́. Ɩnɩ ɩ kɑ kʋnɑ Mowɑpʋ yoolɑɑ sɔsɑɑ nɑɑlɛ. Kʋyɑkʋ lɛŋkʋ ɩ tii hite tɑɑ nɑ ɩ́ kʋ tɔɣɔlɑɣɑ kɛ wɑtʋ wɑɑtʋ.
21Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩ nɑ Icipiti yoolu tooko nɔɣɔlʋ pɑ sulinɑ nɑ ɩnɩ ɩ́ tɔkɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɑ ɩlɛɣɛ ŋmɑntɑɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɛɛkɑ tooko ɩnɩ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋnɑ-ɩ.
22Mpi Penɑyɑ lɑpɑ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ yǝlɑɑ tooso ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
23Ɩnɩ ɩ tɛɛnɑ pɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ ɩnɩ. Amɑ ɩ tɑ tɑlɑ tooso kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑ-ɩ ɩ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
24Yoolɑɑ sɔsɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɑɑ lɛlɑɑ ntɛ́ Sowɑpɩ neu Asɑyɛɛlɩ, nɑ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Tooto pǝyɑlʋ Ɩlɑnɑŋ,
25nɑ Hɑlotɩ nyǝ́mɑ Sɑmmɑ nɑ Ɩlikɑ,
26nɑ Pelɛtɩ tʋ Helɛsɩ, nɑ Tekʋwɑ tʋ Ɩkɛsɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ,
27nɑ Anɑtɔtɩ tʋ Apiyesɛɛ, nɑ Husɑ tʋ Mepunɑyi,
28nɑ Ahowɑ tʋ Sɑlʋmɔŋ, nɑ Netofɑ tʋ Mɑlɑyi,
29nɑ Netofɑ tʋ Pɑɑnɑ pǝyɑlʋ Helɛpɩ, nɑ Pɛncɑmɛɛ tʋ Lipɑyi pǝyɑlʋ Ɩtɑyi kɛ Kipeyɑ,
30nɑ Pilɑtɔŋ tʋ Penɑyɑ, nɑ Hitɑyi kɛ Kɑɑsɩ lɔɔʋ nɔɣɔ
31nɑ Pɛtɩ-Alɑpɑ tʋ Apiyɑlǝpɔŋ, nɑ Pɑhulim tʋ Asǝmɑfɛtɩ,
32nɑ Sɑɑlǝpɔŋ tʋ Ɩliyɑpɑ, nɑ Yɑsɛɛ pǝyɑlʋ lɛlʋ Yonɑtɑŋ,
33nɑ Hɑlɑɑ tʋ Sɑmmɑ nɑ Hɑlɑɑ tʋ Sɑlɑɑ pǝyɑlʋ Ahiyɑm,
34nɑ Mɑkɑtɩ tʋ Ahɑsǝpɑyi pǝyɑlʋ Ɩlifɛlɛtɩ, nɑ Kilo tʋ Ahitofɛlɩ pǝyɑlʋ Ɩliyɑm,
35nɑ Kɑmɛɛlɩ tʋ Hɛsǝlɑyi, nɑ Alɑpʋ tʋ Pɑɑlɑyi,
36nɑ Sopɑ tʋ Nɑtɑŋ pǝyɑlʋ Ikɑɑlɩ, nɑ Kɑtɩ tʋ Pɑni,

37nɑ Amoni tʋ Selɛkɩ, nɑ Pelɔtɩ tʋ Nɑlɑyi mpɑ pɑ tɔkɑɣɑ Sowɑpɩ yoou wontu tɔ,
38nɑ Yetɛɛ nyǝ́mɑ Ɩlɑ nɑ Kɑlɛpʋ,
39nɑ Hiti tʋ Yulii. Tɑfiiti yoolɑɑ sɔsɑɑ tǝnɑ kpɛntɑ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.