Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Samuel

2 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaí-machi-David napi-sunmaksad: “We-David reyga-megega, Jacob-e-Bab-Dummad-Jehová, na nug-imaksadid, degine, we-sapin-e-nug odummosbalid. David Israel-dulemar-abargi yeer-namaked-duled. David, weyob napi-sunmaknai gualid:
2”Bab-Jehová-Burba an-ular sunmaked, an-gwabindukugi e-gayaburba nasiksad.
3Israel-dulemar-e-Bab-Dummad sunmaksad, Israel-e-Akwasailayob-gued anga sogsad: ‘Dule igar-innikigwadba dulemar-nidiile, dule Bab-Dummad-dobekwaa negsemaile,
4we-dule, bolegoedba neg-mee-ainakwiardaedyob gued, wakudaryalaba dad-dummad-ganaiyob gued. Igi dii-wisad-sorbali, neg daarmaksidae, degi, gagan oaramakdedae, deyobi we-dule gued.’
5”Igar-innikigwadba an dulemar-nidii gussoggu, degi, Bab-Dummad-dobekwaa an negsesoggu, a-ulale, an-neguya ise-diglegar gusad, degi, Bab-Dummad an-ibmar-abeged anga uked. Bab-Dummad anbogwa igar ise-sogar mesisad, a-igar-mesisad akar guosulid, ise-imaklegar megisad, degisadegu megisad.
6Bela dule-isganamardina, gagan-ikobiidyob obelolegoed. We-gagan geg argangi ebuleged.
7Dule a-gagan-weebiele, esgorogi weed, sulile, suargi weebalid. Geb a-gaganmar soogi yog-ogumakar imakleged.”
8David-sordagan-bulegan, wemalad: Tacmon-dule-Joseb-Basebetʼye nugad. E-warbaagwad-bulegan-e-dummadid. Ibagwengi urwenagu, sorda-bamalad-dulataled-ilabaabak (800) oburgwisad.
9A-yarbalidi, Dodo-machi-Eleazar danikid. Eleazarʼde Ahoh-duled. We-dule, e-warbaagwad-buledmogad. Israel-sordamar Pasdamim-neggweburgi Filistea-sordamargi urwesokarmargua, deunni Eleazar, Davidʼbogwa gunai gusmogad. Agi, Israel-sordamar Filistea-sordamar-abin sikirmakde gusmalad.
10Eleazarʼdi, sikirmaksasulid, Filistea-dulemarbo urwenai gusad. Geb e-argan-geggudedba ega gannare naded, geg es-suid-indak gusad. A-ibagine, Bab-Jehová Israel-dulemar bela-bela onakwega imaksad. Israel-sordamardina deyob wisgusmargua, gannar Eleazar-gunaidse nonimalad. Unnila Filistea-sorda-burgwismamaid-e-ibmar-suegarbi nonimalad.
11Eleazar-yarbarmoga, Age-machi-Sama danikid. Samaʼde, Arar-duled. Ibagwengine, Filistea-sordamar Israel-sordamargi-bila-onogega Lehi-neggweburgi ambikusmalad, bia ingwagiid-lenteja-digar-nai, agi ambikusmalad. Agi-urwelenaigua, Israel-sordamar Filistea-sordamarse-galakudmargua, dobedba duurmakdemalad.
12Samaʼdina, sikirmaksasulid, a-nainu-naidgi urwenai gusad. Agi Filistea-sordamar ese galakusmalad. A-ibagine, Bab-Jehová, Sama-onakwega imaksad.
13Ibagwengi, ibmar-weleged-iba nagunonigua, Adulamʼye-neg-nugad-e-akwa-ollorsiidgi, sorda-e-durgwen-gakambegwad-e-dummagan-warbaagwadi (30) Davidʼse nonimalad. Deunni, Filisteaʼmardina yar-imbaba Refaim-nebagi bukwamalad.
14Davidʼdi, e-neg-gandikidgi gudiid. A-ibagine, Filistea-sordamar Belén-neggweburgi bukwad.
15Ar Davidʼdi, ukud-yaidsur-itoarsoggua, sogded: “Belén-neggwebur-yawagak-naba dia siid. A-dii an gobsa binsaed.”
16Geb degine, sordamar-warbaagwad, Filistea-sordamar-bukwadse nadegusmalad. Belén-neggwebur-e-yawagak-naba dia-siidgi dii wesmalad. Geb Davidʼga uknonimalad. Davidʼdi yapa-gobe gualid. Bur Bab-Jehová-e-nug-odummogega napagi eosad.
17Agi weyob sogded: “Bab-Jehováʼye, an we-dii gobosulid. Sordamar anga dii-amiedbina, burgwednaga gudigusmalad-e-ablis-gobeyob an itoged.” Agala, David, gwen gobsasulid. We-sordamar-warbaagwad-bulegan deyob ibmar-imaksamalad.
18Sarvia-machi-Abisai, Joab-e-ia, sorda-dulagwen-gakambegwad-e-iduedga (30) gudiid. Ibagwengi, Abisai eswarbi-gani sorda-e-dulataled-ilapaa (300) oburgwisad. Agala, Abisai sordamar-warbaagwad-abargi e-nug dummarba gunonimogad.

19Abisai sorda-dulagwen-gakambegwadmarba (30) e-nug bur dumma gunonikid, e-dummadga nugsalenonikid. Degi-inigwele, Abisai-nug-dunguedi sorda-dummagan-warbaagwad-e-nugmargi obichasulid.
20Abisai-yarba, Joiada-machi-Benaía danikid. Benaíaʼde, sapin-buledid, Cabseel-neggweburginedid. Benaía bukidar ibmar-bulegan imaksamogad: Benaía Moab-e-sorda-ebogwad-bulegan oitosgusadid. Benaía, deunni boo batenaigu, yaa-dummad-siidgi aides gusad. Agi Benaía, achumigur-nono-wawaad oburgwisgusad.
21Benaía, Egipto-sorda-masdummad oburgwisbalid. Deunni, we-Egipto-dule, Benaíaʼbogwa-urwega, eswar sedanigusad. Benaíaʼdina unnila suarbi sedanigusad. Degite, Benaía, Egipto-dulegi eswar-sedanikid gandikidgi susad. Geb a-eswargi Egipto-dule-oburgwisad.
22Joiada-machi-Benaía weyob-ibmar imaksad. Deyob Benaía, sorda-e-warbaagwad-abargi e-nug dummarba gunonimogad.
23Benaía sorda-dulagwen-gakambegwadmarba (30) e-nug bur dumma gunonikid. Degi-inigwele, Benaía-nug-dunguedi sorda-dummagan-warbaagwad-e-nugmargi obichasulid. David sordamar-egi-nakulemalad-e-dummadga-guega Benaía-nug-imaksad.
24David-e-sordamar e-dulagwen-gakambegwad (30), wemar gumalad: Asael, Joab-e-urba. Dodo-machi-Elhanán, Belén-neggweburgined.
25Samaʼye-nugad, Harod-neggweburgined. Elicaʼye-nugad, Harod-neggweburgined.
26Helesʼye-nugad, Palti-duled. Iques-e-machi-Ira, Tecoa-neggweburgined.
27Abiezerʼye-nugad, Anatot-neggweburgined. Mebunai, Husa-duled.
28Salmón, Ahoh-duled. Maharai, Netofa-neggweburgined.
29Baana-e-machi-Heleb, Netofa-neggweburgined. Ribai-e-machi-Itai, Gabaa-neggweburgined. Gabaa-neggwebur, Benjamín-e-wagan-yargi siid.
30Benaía, Piratón-neggweburgined. Hidai, Gaas-diwargined.
31Abi-Albón, Arba-neggweburgined. Azmavet, Bahurim-neggweburgined.
32Eliaba, Saalbón-neggweburgined. Jonatán, Jasén-De-Guisón-neggweburgined.
33Sama, Arar-duled. Sarar-e-machi-Ahíam, Arar-duled.
34Ahasbai-e-machi-Elifelet, Maaca-neggweburgined. Ahitofel-e-machi-Eliam, Gilo-neggweburgined.
35Hezrai, Carmel-neggweburgined. Paarai, Arba-neggweburgined.
36Natán-e-machi-Igal, Soba-neggweburgined. Bani, Gad-yargined.

37Selec, Amón-duled. Naharai, Beerot-neggweburgined, adi, Sarvia-machi-Joab-bendakedid.
38Ira, Itri-neggweburgined. Gareb, Itri-neggweburgined.
39Urías, Het-duled. Belagwable sordamar e-dulagwen-gakambe-gakagugle (37) gued.