Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ gbɛzã pↄ́ Davidi òn kɛ: Yɛse nɛ́ Davidi yã́n kɛ, gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà gbà gbãa yã'oaɛ. Yakↄbu Lua aà kpà kía ũ, ↄ̃mɛ Isailiↄ lɛ̀dan maa ũ.
2Dii Nisĩna yãdàmɛɛ, aà yã́ dↄ ma lɛ́u.
3Isailiↄ Lua yã'ò, Isailiↄ gbɛsi òmɛɛ: Tó kí yãgↄ̃̀gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa, mɛ́ à kía blè vĩakɛa Luaɛ guu,
4ìↄ dɛ lán ĩatɛ̃ bilɛa gupuawaɛ, lán gudↄa guduuduusaiwa, lán lou pↄ́ ì to sɛ̃ bↄlɛwa.
5Ma bɛdeↄ na ń Luaoo lé? Aà bàa aↄ kumanↄ e gↄↄpiiɛ. À a yã́ dↄ̀dↄ píi, a sea vĩo. A bↄ ń ma suabaaoo lé? A pↄ́ pↄ́ má a ni vĩ kpaa píio lé?
6Gbɛ̃pãↄ dɛ lán lɛwaɛ, wì ń vũaaɛ, wìli kṹ kyàuo.
7Gbɛ̃́ pↄ́ ye kã́má, sema aàↄ gↄ̃kɛbↄ ge go kũa, i tɛsↄ̃má ń kúkĩi.
8Davidi nɛgↄ̃naↄ tↄ́n kɛ: Akemↄ gbɛ̃́ Yasↄbaũá nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ dↄaanaɛ. Ɔ̃mɛ sↄ̃na sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa síiↄ̃ↄzi, à ń zↄ̃zↄ̃ò píi gↄↄdoũzĩ.
9Gbɛ̃́ bee gbɛa Dodai nɛ́ Ɛleazaa, Ahoa gbɛ̃́ kú nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guu lↄ. A kú ń Davidio gↄↄ pↄ́ Isailiↄ kã̀aa aa zĩkà ń Filitɛ̃ↄ Pasadamiũ. Isailiↄ pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀,
10ↄ̃ aàpi fɛ̀lɛ à Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ e aà ↄ wã̀, à gↄ̃̀ fɛ̃nda pá kũa. Dii tò à zĩblè maamaa gↄↄ bee. Zĩgↄ̃ kĩniↄ ɛ̀a sù aa aà lè, ãma pↄ́ↄ woloa gɛↄwa yã́iɛ.
11Gbɛ̃́ bee gbɛa Age nɛ́ Sãma gusĩsĩde gbɛ̃́ kú. Kɛ́ Filitɛ̃ↄ gãli kã̀aa gu pↄ́ bláa bú kúu, Isailiↄ bàalɛ̀nɛ́,
12aàpi mɛ́ zɛ̀ gì búpi guoguo. À búpi sìmá, à Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ. Dii tò à zĩblè maamaa.
13Pↄkɛkɛgↄↄ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwiↄ guu, gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ bↄ̀ gɛ̀ Davidi kĩ́i Adulaũ gbɛ̀'ɛu. Filitɛ̃ↄ gãli bòo kálɛ Lefai guzulɛu.
14Gↄↄ bee Davidi ku sɛ̃gbãu, Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄ ku Bɛtɛlɛũ.
15Davidi lɛ́ a bɛ í nidɛ à mɛ̀: Démɛ a gɛ́ Bɛtɛlɛũ bↄlɛ lↄ̀ↄ'i tↄ́imɛɛi?
16Nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ mɛ́ gɛ̀ gɛ̃̀ Filitɛ̃ↄ bòou, aa Bɛtɛlɛũ bↄlɛ lↄ̀ↄ'i tↄ̀ aa sùò Davidiɛ. Ɔ̃ i we mìo, a tↄ̃̀lɛ Diiɛ sa'o'i ũɛ.
17À mɛ̀: Kai Dii, má fↄ̃ íɛ bee mio. Gbɛ̃́ pↄ́ aa gì ń wɛ̃niiↄ auɛ. I we mìo. Nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ yãkɛan we.
18Zeluia nɛ́ Abisai, Yoabu dãuna mɛ́ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwiↄ dↄaana ũ. Ɔ̃mɛ sↄ̃na sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄooↄzi à ń dɛdɛ, ↄ̃ à tↄbↄ̀ gbɛ̃ↄn baakwipiↄ guu.

19À tↄbↄ̀ dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄla, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń dↄaana ũ, kási a ku nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guuo.
20Yoiada nɛ́ Benaia, Kabazee gbɛ̃́á zĩ̀kan wↄ́ↄdeɛ. Aà yãkɛaↄ dasi. À Mↄabu nɛgↄ̃n tↄdeↄ dɛ̀ gbɛ̃ↄn pla. À gɛ̃̀ ɛ guu gↄↄ pↄ́ lougbɛ kwɛ̀, à nↄ̀ↄmusu dɛ̀u.
21À Egipi gↄ̃sa tìisi pↄ́ sↄ̃na kũa dɛ̀. À sↄ̃̀aàzi ń goo, à aà sↄ̃na sìwà à aà dɛ̀ò.
22Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ yã́piↄ kɛ̀, ↄ̃ à tↄbↄ̀ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄ guu.
23À tↄbↄ̀ dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄla, kási a ku nɛgↄ̃n tↄde gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guuo. Ɔ̃ Davidi aà dìlɛ a dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
24Gbɛ̃́ↄ baakwipiↄ tↄ́n kɛ: Yoabu dãuna Asaɛli, Dodo nɛ́ Ɛlana Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́,
25Alodi gbɛ̃́ↄ Sãma ń Ɛlikao,
26Paleti gbɛ̃́ Ɛlɛzi, Tekoa gbɛ̃́ Ikesi nɛ́ Ila,
27Anato gbɛ̃́ Abiɛzɛɛ, Usa gbɛ̃́ Mɛbuni,
28Ahoa gbɛ̃́ Salamↄ, Nɛtofa gbɛ̃́ Malai,
29Nɛtofa gbɛ̃́ Baana nɛ́ Ɛlɛbu, Gibɛa pↄ́ kú Bɛ̃yãmɛɛ bùsuu gbɛ̃́ Libai nɛ́ Itai,
30Pilatↄ̃ gbɛ̃́ Benaia, Gaasi guzulɛ gbɛ̃́ Idai,
31Alaba gbɛ̃́ Abialebↄ̃, Bauliũ gbɛ̃́ Azemavɛ,
32Saaleboni gbɛ̃́ Ɛliaba, Yasɛ̃ nɛ́ↄ,
33gusĩsĩde gbɛ̃́ Sãma nɛ́ Yonatãa, gusĩsĩde gbɛ̃́ Salaa nɛ́ Ahiaũ,
34Maaka gbɛ̃́ Aasebai nɛ́ Ɛlifele, Gilo gbɛ̃́ Aitofɛli nɛ́ Ɛliaũ,
35Kaamɛli gbɛ̃́ Ɛzɛlo, Laalubu bui Paalai,
36Zoba gbɛ̃́ Natã nɛ́ Igali, Gada bui Bani,

37Amↄni bui Zɛlɛki, Beelo gbɛ̃́ Naalai, Zeluia nɛ́ Yoabu zĩkabↄkũna,
38Yɛtɛɛ buiↄ Ila ń Galebuo
39ń Iti bui Ulio. Ampii aa gbɛ̃ↄn bla àaↄ̃saiɛ.