Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɑcɑɑlǝtʋ lɑpɑ wulɑʋ tɛ. Tɑfiiti pǝyɑlʋ Apǝsɑlɔm kɑ wɛnɑ neu ɑlʋ nyǝŋ nɔɣɔlʋ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Tɑmɑɑ nɑ ɩ ɩsɛntɑɑ lɩɩwɑ teu. Mpʋɣʋlɛ Apǝsɑlɔm neu yɔtɔtɛ nyǝŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Amǝnɔŋ tɔ ɩ luɣu sʋʋ Tɑmɑɑ ɩnɩ.
2Amǝnɔŋ kɑ sɔɔlɑ ɩ neu ɩnǝɣɩ hɑlǝnɑ ɩ́ cɑŋ ɩ́ tʋ ɩ tǝɣɩ kʋtɔŋ kɛ ɩ tɔm tɑɑ. Mpi tɔ, pɛɛlɔ ɩnɩ ɩ tɑɑ nyɩ ɑpɑlʋ, ɩlɛ pɩɩ wɛ Amǝnɔŋ kɛ kɑtɛ sɩ ɩ́ tokinɑ-ɩ.
3Amǝnɔŋ tɑɑpɑlʋ ntɛ́ Tɑfiiti tɑɑlʋ Sɑmmɑ pǝyɑlʋ Yonɑtɑpɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ kɛ́ yʋlʋ lɑɣɑtʋ kɛ́.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́lɛ́ ɩ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ hɑlɩ nyɑɣɑ wulɑʋ pǝyɑlʋ tɑkɑ nɑ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku ń tɛŋ tɑɑsɩ kɛ mpʋ? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Mɑ sɔɔlɑ mɑ tɑɑlʋ Apǝsɑlɔm neu Tɑmɑɑ kɛ́.
5Ntɛnɑ Yonɑtɑpɩ sɩ: Cɛsɩ ɩsɩɩ pǝ wɩɩkɩ-ŋ, nɑ nyɑ́ cɑɑ ɩ́ kɔmɑ-ŋ wiiluɣu, ɩlɛ n tɔmɩ-ɩ sɩ ɩ́ yele nɑ nyɑ́ neu Tɑmɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ lɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ nyɑ́ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ tʋ-ŋ nɑ ń tɔɣɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Amǝnɔŋ cɛsɑɑ sɩ pǝ wɩɩkɩ-ɩ nɑ ɩ́ hǝntɩ nɑ wulɑʋ polo-ɩ wiiluɣu. Ɩlɛnɑ Amǝnɔŋ sǝlǝmɩ wulɑʋ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɑɑ sɩ mɑ neu Tɑmɑɑ ɩ́ kɔɔ cǝnɛ nɑ ɩ́ tʋ-m kɑkɑlɑsɩ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ cɛlɛ-m nɑ mɑ́ tɔɣɔ.
7Ntɛnɑ Tɑfiiti tili nɑ pɑ́ heeli Tɑmɑɑ sɩ ɩ́ polo ɩ tɑɑlʋ Amǝnɔŋ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ tɔɣɔnɑɣɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑmɑɑ polɑ Amǝnɔŋ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Amǝnɔŋ hǝntɑɑ, nɑ Tɑmɑɑ lɑ somtu nɑ ɩ́ huɣuti nɑ ɩ́ tʋ kɑkɑlɑsɩ,
9kɛ tǝnɛ ɩnɩ nɑ ɩ́ kuuli nɑ ɩ́ sɩɩ Amǝnɔŋ nɑ ɩ́ kisi tɔɣɔʋ. Ɩlɛnɑ Amǝnɔŋ tɔ Tɑmɑɑ sɩ: Lǝsɩ yǝlɑɑ tǝnɑ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ lɩɩ.
10Mpʋɣʋlɛ Amǝnɔŋ tɔmɑ Tɑmɑɑ sɩ: Kɔnɑ-m tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɛɣɛ nɑŋ tɑɑ nɑ mɑ́ tɔɣɔ ɩlɛ. Ɩlɛnɑ Tɑmɑɑ kpɑɣɑ kɑkɑlɑsɩ nsɩ nɑ ɩ́ ponɑ Amǝnɔŋ nɑŋ tɑɑ.
11Pɛɛlɔ sɩɩ-ɩ tɔɣɔnɑɣɑ, ɩlɛnɑ Amǝnɔŋ tɔkɩ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mɑ neu, kɔɔ tǝ sʋʋ.
12Ntɛnɑ pɛɛlɔ sɩ: Aɑɩ, tɑɑ wɑkǝlɩ-m mɑ tɑɑlʋ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩɩ lɑkɩ mpʋ. Ɩlɛ tɑɑ lɑ ɑcɑɑlǝtʋ ntɩ.
13Ye n lɑpɑ mpʋ leɣe mɑɑ sɩɩ mɑ fɛɛlɛ? Pǝyele nyɑ́ɑ́ pǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ ɑcɑɑlǝŋ tɑɑ lɛŋkʋ. Polo ń sǝlǝmɩ wulɑʋ, pɑɑ pǝ lɑ ɩsǝnɑ ɩ kɑ tisi nɑ mɑ́ sɑɑ-ŋ.
14Amɑ Amǝnɔŋ tɑ nɩɩnɑ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpipɑ Tɑmɑɑ nɑ toŋ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-ɩ.
15Tǝnɑɣɑ Amǝnɔŋ luɣu lɩɩ-ɩ nɑ ɩ tɑɑ kpɑnɑ-ɩ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsɩɩ ɩ kɑ sɔɔlɑ-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-ɩ sɩ ɩ́ lɩɩ.
16Ntɛnɑ pɛɛlɔ mɑ kɑpukɑ sɩ: Hɑ, n tɔɣɔnǝɣɩ-m mpʋ tɔ n sɔɔsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ nti n tɛmɑ-m lɑpʋ tɔ tǝ tɔɔ kɛ́. Amɑ Amǝnɔŋ tɑ nɩɩ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɑ tǝmlɛ tʋ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Tɔɣɔnɩ ɑlʋ ɩnɛ nɑ ɩ́ lɩɩ nɑ ń kɑlǝsɩ nɔnɔɣɔ.
18Ɩlɛnɑ tǝmlɛ tʋ lǝsɩ-ɩ ɑwɑlɩ nɑ ɩ́ tǝkɩ nɑ ɩ́ kɑlǝsɩ. Pɛɛlɔ ɩnɩ ɩ kɑ suu ŋkpɑlɑsɩ cɑpɑ kʋcɔɔcɔlʋ kɛ́ ɩsɩɩ ɑwulɑɑ pɛɛlɑɑ mpɑ pɑ tɑ sɑɑtɑ tɔ pɑ suuki tɔ.

19Tǝnɑɣɑlɛ Tɑmɑɑ cǝlɑ ɩ cɑpɑ nɑ ɩ́ tʋ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɔlʋmɑ nɑ ɩ́ te nyʋɣʋ nɑ ɩ́ mɑkɩ kɑpusi nɑ ɩ́ tɛɛkɩ.
20Tɑmɑɑ tɑɑlʋ Apǝsɑlɔm nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ tɑɑlʋ Amǝnɔŋ wɑkǝlɑ-ŋ kɛ? Mɑ neu, su. Tɑɑ suli tɔm ntǝɣɩ kpɑɣɑʋ nɑ ń yɑɑ-tǝɣɩ pʋlʋ, nyɑ́ tɑɑlʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ Tɑmɑɑ sɑɑlɩ Apǝsɑlɔm tǝyɑɣɑ tɑɑ ɩsɩɩ kɑtɑyǝlɑɣɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ nɩɩ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-ɩ sɔsɔm.
22Ɩlɛnɑ Apǝsɑlɔm hɑɣɑ Amǝnɔŋ nɑ ɩ tɑɑ. Ɩɩ tɑsǝɣɩ-ɩ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ mpi pǝ tɔɔ ɩ wɑkǝlɑ ɩ neu tɔ.
23Pɩɩsɩ nɑɑlɛ sikɑɑ ɩlɛ pɑ kɔɔkɩ Apǝsɑlɔm heeŋ hʋntʋ ntɛ́ timpi pɑ yɑɑ sɩ Pɑɑlɩ-Hɑsɔɔ tɔɣɔ Ɩfǝlɑyim. Ɩlɛnɑ Apǝsɑlɔm yɑɑ wulɑʋ pǝyɑlɑɑ tǝnɑɣɑ tɔɣɔʋ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ polɑɑ nɑ ɩ́ heeli wulɑʋ sɩ: Tɑ cɑɑ, pɑ kɔɔkɩ mɑ heeŋ hʋntʋ. Ɩlɛ mɑ cɑɑkɩ sɩ nyɑnɑ nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ́ tɔɣɔ pǝ ɑcimɑ.
25Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ sɩ: Aɑɩ, mɑ pǝyɑlʋ, tɑ tǝnɑ tǝ kɑɑ polo, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ tǝ́ sʋkɩ-ŋ sǝɣǝlɑ kɛ yem. Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm cɑɑlɑ-ɩ, ɩlɛnɑ wulɑʋ kisi tǝsɑɣɑsɑɣɑ nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ pǝ lɑpɑ wulee.
26Ntɛnɑ Apǝsɑlɔm sɩ: Ɩlɛ yele nɑ mɑ neu Amǝnɔŋ tǝŋ-tʋ. Wulɑʋ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n cɑɑ sɩ ɩ́ polo nyɑ́ tɛ?
27Ɩ cɑɑlɑ wulɑʋ kɛ teu, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ yele nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ polo. Hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Amǝnɔŋ mɑɣɑmɑɣɑ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm heelɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ teu, nɑ pǝ́ kɔmɑ nɑ Amǝnɔŋ hɑɣɑ sʋlʋm nɑ mɑ́ heeli-mɛ sɩ ɩ́ kʋ-ɩ, ɩlɛ ɩ́ kʋ-ɩ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́, mɑ heelinɑ-mɛ. Mpʋ tɔ, ɩ́ kɑɑsɩ mǝ tɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ.
29Wɑɑtʋ wei Amǝnɔŋ hɑɣɑ sʋlʋm, ɩlɛnɑ Apǝsɑlɔm tǝmlɛ nyǝ́mɑ lɑ teitei ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu-wɛ tɔ. Nɑ wulɑʋ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ kʋlɩ nɑ pɑɑ wei ɩ́ kpɑ ɩ kpɑŋɑɣɑ tɔɔ nɑ ɩ́ se.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɣɑsɑ wulɑʋ kɛ kpɑkpɑɑ sɩ Apǝsɑlɔm kʋwɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ pǝ tɑ kɑɑsɩ pɑɑ kʋlʋm. Pǝyele pɛlɛ pɑ wɛ mpɑɑʋ nɑ pɑ́ tɔŋɑ kpente.
31Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ kʋlɑ kpɑkpɑɑ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu nɑ ɩ́ hǝntɩ ɑtɛ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ cǝlɩ pɛlɛ pɑ nyǝntʋ tɔtɔ.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɑɑlʋ Sɑmmɑ pǝyɑlʋ Yonɑtɑpɩ tɔmɑ sɩ: Tɑ cɑɑ, Amǝnɔŋ tike kɛ pɑ kʋwɑ, pǝ tɑɣɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ. Apǝsɑlɔm kɑ hɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ tɑɑ kɛ́ timpi ɩ kɑ wɑkǝlɑ ɩ́lɛ́ ɩ neu tɔɣɔ.
33Ɩlɛ wulɑʋ, tɑɑ huɣuti lotu sɩ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ sǝpǝnɑ, Amǝnɔŋ tike kɛ́.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm sewɑ. Wulɑʋ tɑŋlʋ kʋsɑ ɩsɛ kɛ kpɑkpɑɑ, ɩlɛ ɩ nɑ sɑmɑɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ tɔɔ kɛlɛ pʋɣʋ cɔlɔ mpɑɑʋ tɑɑ.
35Tǝnɑɣɑlɛ Yonɑtɑpɩ tɔmɑ sɩ: Aŋhɑ, wulɑʋ, nyɑ́ pǝyɑlɑɑ tɑpǝnɑ ntɛ́ ɩsɩɩ mɑ heeluɣu-ŋ tɔ.
36Yonɑtɑpɩ nɔɣɔ tɑ tiitɑ ɑtɛ, ɩlɛ wulɑʋ pǝyɑlɑɑ tɑpɑɣɑlɛ, nɑ pɑ́ tʋlɩ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wii tǝkpoo nɑ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɛlɛ pɑ luki ɩsǝlʋm.

37Apǝsɑlɔm kɑ sewɑ tɔ Amihuti pǝyɑlʋ Tɑlǝmɑyi wei ɩ kɑ kɛ́ Kesuli wulɑʋ tɔ ɩ tɛɣɛ ɩ kɑ polɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ pɩɩsɩ tooso. Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ wiiki ɩ pǝyɑlʋ Amǝnɔŋ tɔɔ kɛ́ tɑm.
39Wulɑʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ ɩ tɩ lɑŋlɛ kɛ Amǝnɔŋ sǝm tɔɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele Apǝsɑlɔm kʋɣʋ tɔm kɛ pɛɛkʋɣʋ.