Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ lɑɑkɑlɩ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔtɑɑ kutuluɣu tɑɑ nɑ ɩ́ wiiki nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Hɑɩ, mɑ pu Apǝsɑlɔm, mɑ pu Apǝsɑlɔm. Ye mɑɑ sǝpǝnɑ nyɑ́ lonte pǝ tɑɑ kǝlɩ teu? Mɑ pu Apǝsɑlɔm, hɑɩ, mɑ pu.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ heeli Sowɑpɩ sɩ wulɑʋ wiikinɑ ntɛ́ nɑ ɩ́ huɣutiɣi lotu kɛ Apǝsɑlɔm tɔɔ.
3Ɩlɛnɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ lɑŋhʋlʋmlɛ pǝsɩ lǝyɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ tɑɑ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ nɩɩkɑɣɑ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ wulɑʋ cɑɣɑ ɩ pǝyɑɣɑ lǝyɑɣɑ.
4Fɛɛlɛ lɑpɑ yǝlɑɑ nɑ yoou ŋku pɑ yoowɑ tɔɣɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ tǝhɛɛ.
5Nɑ wulɑʋ nɑ́ɑ́ hɔkɑ ɩ ɩsɛntɔɔ kɛ́ sɑɑlɑɣɑ nɑ ɩ́ kiisiɣinɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ pu Apǝsɑlɔm, hɑɩ, mɑ pu, hɑɩ, mɑ pu.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ sʋʋ wulɑʋ kiŋ kɛ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Sɑŋɑ n tʋɣɩ fɛɛlɛ kɛ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ yɑpɑ nyɑ́ nɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ nyɑ́ pɛɛlɑɑ nɑ nyɑ́ ɑlɑɑ tɔɣɔ.
7Mpɑ pɑɑ cɑɑkɩ-ŋ tɔɣɔ n sɔɔlɑɑ nɑ nyɑ́ tɑɑ kpɑɑkǝnɑ mpɑ pɑ cɑɑkɩ-ŋ tɔ. N lɑkʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ pǝ hʋlǝɣɩ kɛ́ sɩ n nyǝnǝɣɩ nyɑ́ yoolɑɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ yem. Pǝ lɑkɩ-m ɩsɩɩ ye tɑɑ sǝpǝnɑ nɑ Apǝsɑlɔm wɛnɑ ɩ weesuɣu pɩɩ kǝlɑ-ŋ teu.
8Mpʋ tɔ, kʋlɩ nɑ ń lɩɩ nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛ. Mɑ tuukinɑ Tɑcɑɑ sɩ ye n tɑ lɩɩ pǝ kɑɑ kɑɑsɩ pɑɑ yʋlʋ kʋlʋm kɛ nyɑ́ kiŋ kɛ ɑhoo ɑnɛ. Nɑ mpi pǝ tɛmɑ-ŋ mɑɣɑnɑʋ kɛ hɑtoo nyɑ́ pǝcɑɑtʋ tɔ pɩɩ lɑ sɑnɑ nɑ nɔɔnɔɔ nyǝntʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ nɔnɔɣɔ. Nɑ pɑ́ heeli yǝlɑɑ sɩ ɩ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ polo ɩ kiŋ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ Apǝsɑlɔm nyǝ́mɑ kɑ tɛmɑ sewɑ nɑ pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ yǝlɑɑ kpekɑ tǝnɑ lɑŋɑ tɑ hɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Wulɑʋ yɑpɑ-tʋɣʋ tɑ́ kolontunɑɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ nɑ nɔɔnɔɔ ɩ́ seeki ɩcɑtɛ kɛ Apǝsɑlɔm tɔɔ?
11Apǝsɑlɔm wei tǝ lǝsɑɑ nɑ tǝ kpɑ wulɑʋ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ sǝpɑ yoou tɑɑ, ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ tǝ kɑɑ mǝlǝnɑ Tɑfiiti?
12Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Tɑfiiti nɩɩ tǝ tǝnɑ nti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili kɔtǝlɑɑ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ sɩ pɑ́ pɔɔsɩ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ pɑ wɛɛ nɑ pɑ́ niɣitiɣi mɑ mǝlǝnɑʋ tɔm tɑɑ?
13Anɩ mɛɣɛlɛ mɑ yǝlɑɑ nɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ́ kɑɑ cɑlǝm. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ lɛlɑɑ ŋmɑɑkɩ tɑ tɔɔ?
14Ɩ́ heeli Amɑsɑ tɔtɔ sɩ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ kɑɑnɑ cɑlǝm, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ lɛɛtǝnɑ Sowɑpɩ lonte tɑɑ nɑ ɩ́ pǝsɩ yoolɑɑ wulɑʋ. Ye pǝ tɑ lɑ mpʋ Ɩsɔ ɩ́ kʋ-m.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pǝsɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ yʋlʋ kʋlʋm. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ tili nɑ pɑ́ heelɩ-ɩ sɩ ɩ́ nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ́ mǝlɩ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ mǝlɑɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ. Ɩlɛnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ polo Kilikɑɑ nɑ pɑ́ sǝŋɩ-ɩ nɑ pɑ́ tɛsǝnɑ-ɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛncɑmɛɛ tʋ Simeyi wei ɩ kɑ́ tʋʋ wulɑʋ nɑ ɩ́ wɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ Pɑhulim tɔ, ɩ lɔɣɔ ɩ tɩ nɑ ɩ́ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ́ polo wulɑʋ Tɑfiiti sǝŋʋɣʋ.
18Ɩ wɑɑlɩ kɑ wɛ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ kɛ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) nɑ Sɑyuli tǝmlɛ tʋ Sipɑ, nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ, nɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ hiu, nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ kɛ wulɑʋ ɩsɛntɑɑ.

19Kpɩɩlʋɣʋ ŋku pɑɑ cɛlɑ wulɑʋ sɩ ɩ tɛsǝnɑ tɔ kʋlɛ kʋ tɔŋnɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ tɛsǝnɑʋ. Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti cɑɑkɑɣɑ tɛsʋɣʋ, ɩlɛ Simeyi kɔmɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
20Nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ wulɑʋ, tɑɑ tɔkɩ ɩsɑɣɑtʋ nti mɑɑ lɑpɑ-ŋ kʋyɑkʋ ŋku n lɩɩkɑɣɑ Yosɑlɛm tɑɑ tɔ. Hɑɩ, kʋ-tǝɣɩ nyɑ́ tɑɑ.
21Mɑ nyǝ́mɑ sɩ mɑ wɑkǝlɑ-ŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ cɑɑlɑ lɩɩʋ kɛ Yosɛɛfʋ kpekɑ tɑɑ nɑ mɑ́ kɔɔ-ŋ sǝŋʋɣʋ.
22Ntɛnɑ Apisɑyi cɛ Tɑfiiti nɔɣɔ tɔɔ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ kʋ Simeyi kɛ́. Mpi tɔ, ɩ kɑ tǝŋsɑ Tɑcɑɑ kʋlǝsʋ kɛ mpusi.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ Apisɑyi nɑ ɩ tɑɑlʋ Sowɑpɩ sɩ: Mǝ tɔm suwe? Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ cɑɑlǝɣɩ-m mpʋ? Mɑ tɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ mǝlʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛ pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ kʋ nɔɣɔlʋɣʋ sɑŋɑ.
24Ɩlɛnɑ wulɑʋ heeli Simeyi nɑ tuunɑʋ sɩ: N kɑɑ sɩ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli sɑɑlɩ Mefipɑɑlɩ polɑ wulɑʋ sǝŋʋɣʋ tɔtɔ. Ɩ lɑŋlɛ kɑ wɑkǝlɑ Tɑfiiti sewɑ tɔɔ kɛ́, ɩlɛ ɩ tɑ pɑɑsǝnɑ ɩ nɔɔhɛɛ yɑɑ ɩ tɑntʋɣʋ. Pǝyele ɩ tɑ cɔtɔ ɩ wontu kɛ pǝ kpɑɣɑʋ kʋyɑkʋ ŋku wulɑʋ lɩɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ pǝ sɩɩnɑ kʋyɑkʋ ŋku ɩ mǝlɑɑ tɔ.
26Wulɑʋ kɔmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Mefipɑɑlɩ, pepe tɔɔ kɛ́ n tɑɑ tǝŋɩ-m?
27Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ, mɑ tǝmlɛ tʋ pǝntǝnɑ-m. Mɑ sɩ ɩ́ kpɛɛlɩ-m mɑ kpɑŋɑɣɑ sɩ mɑ kɛ́ ɩcɑm, nɑ mɑ́ cɑɣɑ-kɛ nɑ mɑ́ tǝŋɩ-ŋ.
28Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ-m kɔlǝmɔtɔ kɛ nyɑ́ kiŋ. Nyɑ́ tɩɩ wɛ ɩsɩɩ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ́, lɑ mpi pǝ wɛ-ŋ teu tɔ.
29Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ tǝnɑ mʋnɑ sǝm kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ n yelɑɑ nɑ mɑ́ wɛɛ nyɑ́ nɑ mpɑ ɩ́ tɔkɩ tɔ pɑ hɛkʋ. Mɑ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ mɑ́ pɔɔsɩ nɑtǝlɩ se.
30Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ sɩ: N kǝlǝɣɩ yɔɣɔtʋɣʋ. Mɑ tɛmɑ sɩɩʋ sɩ nyɑ́ nɑ Sipɑ ɩ́ kɑ́ tɑlɑ tɛtʋ ɩlɛ.
31Ntɛnɑ Mefipɑɑlɩ sɩ: Sipɑ ɩ tɩɩ kpɑɣɑ pǝ tǝnɑ. Mɑ cɑɑ wulɑʋ n mǝlǝɣɩ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ ɩlɛ mɑ pɑɑ ye.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɑɑtɩ tʋ Pɑɑsilɑyi kɔmnɑ Lokelim nɑ ɩ́ sɩɩ wulɑʋ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ.
33Pɑɑsilɑyi ɩnɩ ɩ pɩɩsɩ kɑ wɛ nɩɩnɑɑsɑ kɛ́. Ɩ kɑ sǝnɑ wulɑʋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ wɛ Mɑhɑnɑyim tɔɣɔ nɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Mpi tɔ, ɩ kɑ wɛnɑ liɣitee kɛ sɔsɔm kɛ́.
34Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ tɔmɑ Pɑɑsilɑyi sɩ: Mɑ nɑ-ŋ tǝ polo Yosɑlɛm nɑ mɑ́ tɔɔ-ŋ tǝnɑ.
35Tǝnɑɣɑlɛ Pɑɑsilɑyi pɔɔsɑ wulɑʋ sɩ: Pǝ kɑɑsɑ-m pɩɩsɩ ɩsǝnɑ nɑ mɑ́ sɩ́ nɑ mɑ́ tǝŋǝɣɩ-ŋ Yosɑlɛm?
36Sɑŋɑ tɑɑ, mɑ pɩɩsɩ wɛ nɩɩnɑɑsɑ kɛ́. Mɑɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ nyɩ tɔɣɔnɑɣɑ yɑɑ kʋnyɔnyɔɔm leleŋ. Pǝyele mɑɑ nyǝŋ yonyoolɑɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ pɑ yontu fɑɣɑʋ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ mɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ tʋɣʋ-ŋ sǝɣǝlɑ kɛ yem.

37Pepe tɔɔ kɛ́ n lɑkɩ-m kʋpɑntʋ ntɩ tǝ tɑkɑ? Mɑɑ tɑsɑ-ŋ sɩɩʋ nɑ mɑ́ tɛsǝnɑ Yɑɑtɑnɩ.
38Mpi mɑ cɑɑ sɩ ń lɑ-m tɔɣɔlɛ sɩ mɑ́ mǝlɩ nɑ mɑ́ sɩ mɑ ɩcɑtɛ tɑɑ timpi pɑ pimɑ mɑ cɑɑ nɑ mɑ too tɔ. Amɑ kpɑɣɑ mɑ pǝyɑlʋ Kimhɑm nɑ ɩ́ pǝsɩ nyɑ́ nyǝŋ nɑ ń lɑpɩ-ɩ kʋpɑntʋ nti n cɑɑkɩ tɔ.
39Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Pǝ wɛ teu, Kimhɑm ɩ́ tǝŋɩ-m nɑ ń heeli-m pǝ tǝnɑ mpi n cɑɑnɑ-ɩ tɔ nɑ mɑ́ lɑpɩ-ɩ.
40Tɑfiiti yǝlɑɑ tǝnɑ tɛsɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ, ɩlɛnɑ wulɑʋ nɑ́ɑ́ tɛsɩ nɑ ɩ́ wɑɣɑlɩ Pɑɑsilɑyi nɑ ɩ́ kooli-ɩ kʋpɑntʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ mǝlɩ ɩ tɛ.
41Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ hɔɣɔlʋɣʋ sɩɩ wulɑʋ nɑ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ Kimhɑm pɑ́ tɛɛ.
42Ntɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kotinɑ wulɑʋ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ tɑ́ tɛɛtʋnɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ ŋmɩɩlɑ nyɑ́ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ mǝlǝnɑ-mɛ?
43Mpʋɣʋlɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ́ cɔwɑ sɩ: Mpi tɔ, tɑ yʋlʋ kɛ́. Ɩlɛ pepe mɑɣɑmɑɣɑ hɑŋǝɣǝnɑ-mɛɣɛ pǝ tɑɑ? Wulɑʋ tɑ tɔɔ-tʋ. Pǝyele ɩ tɑ hɑ-tʋɣʋ pʋlʋ.
44Tǝnɑɣɑlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɔwɑ sɩ: Pɑɑ ɩ kɛ́ mǝ nyǝŋ tɔ, tǝ kǝlɑ-mɛɣɛ tɔm nɑɑnʋwɑ. Mpi tɔ, tɑ́ cɑɑlǝnɑ mɑɣɑsʋɣʋ sɩ tɑ́ wulɑʋ ɩ́ mǝlɩ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ nyǝnɑ-tʋɣʋ yem kɛ́ mpʋ? Amɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ holɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.