Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawudaa fala dɔnxɛne nan itoe ra. Dawudaa falane ni itoe ra, Yese a dii xɛmɛna, xɛmɛ tide kan gbeena falane, Yaxubaa Ala naxan masusanxi mangayaan xili yi, e nun Isirayilaa bɛti ba faɲina.
2“Alatalaa Nii Sariɲanxin falan tixi n tan nan xɔn, a falan soma n tan nan dɛ.
3Isirayilaa Ala bata falan ti, Ala, Isirayila kantan fanyen bata a fala n xa, a naxa, ‘Mangan naxan na lu muxune xun na tinxinni, Ala yɛɛragaxuni,
4na kanna luxi nɛn alo xɔtɔnna kɛnɛnna, sogen na te xɔtɔnni kunda yo mi na, fata a wuyenna ra, sansine minima nɛn bɔxɔn ma tulen fa xanbini.’
5A mato, Ala naxan nabaxi n ma denbayaan xa, a bata habadan layirin xidi n xa, a naxan xidixi sariyane xɔn naxanye a makantanma. Yɛyɛ a xunnayerenna fima n ma, a yi n ma fe ragidixine rakamali.
6Koni fuyantenne birin luxi nɛn, alo wudi ɲali kanna naxan nawolima ayi, muxu yo mi e tongɛ a yiin na.
7Muxun naxan nɛma a yiin dinɲɛ e ra, na kanna wuren nan nawalima hanma tanba wudi daxina, e birin yi gan, e halagi sa!”
8Dawudaa sofa wɛkilɛxine xinle ni itoe ra: Yosebi-Basebeti Takemɔni kaana, a yi Dawuda kantan muxu sofa faɲine nan yɛ. A mɔn yi xili Adino Esini kaana, a tan nan muxu kɛmɛ solomasɛxɛ faxa tanban na yɛngɛ kedenni.
9A firinden findi Axoxi xabilan muxuna nde Dodo a diina Eleyasari nan na. A yi sofa wɛkilɛxi saxanne yɛ Dawuda fɔxɔ ra, naxanye e dɛ ɲaxu Filisitine ma naxanye yi malanxi yɛngɛ so xinla ma. Isirayila sofa ganla yi xɛtɛ xanbin na geyane fari,
10koni Eleyasari a sɔbɛ so nɛn, a lu Filisitine faxɛ han xadanna yi xiin naso a yiini silanfanna fɛɛn ma. Na lɔxɔni, Alatala yi xunnayeren gbeen fi Isirayila ma. Sofaan bonne yi faxi faxa muxune seene nan tun tongodeyi Eleyasari fɔxɔ ra.
11Harara kaana Xage a dii xɛmɛn Sama fan yi na. Filisitine bata yi e malan Lehi yi, toge xɛɛna nde ma. Isirayila sofa ganla yi e gi Filisitine bun ma.
12Koni, Sama yi lu tixi xɛɛn tagi, a yi xɛtɛ a Filisitine yɛngɛ. Alatala yi xunnayeren gbeen fi Isirayila ma.
13Lɔxɔna nde, murutu xaba waxatini, kuntigi tonge saxanne muxu saxan yi godo Dawuda fɛma Adulan faranna ra. Filisiti ganla yi malanxi Refa lanbanni waxatin naxan yi.
14Dawuda yi a yire makantanxi faɲini waxatin naxan yi, Filisiti ganla nde yi Bɛtɛlɛmi yi.
15Dawuda yi a waxɔn feen fala, a naxa, “Ige ramara yinla naxan Bɛtɛlɛmi so dɛɛn na, nde nɔɛ fɛ na igen na, a fa a so n yii, n yi n min?”
16Nayi, na sofa wɛkilɛxi saxanne yi so fangani Filisitine daaxadeni. E sa igen ba ige ramara yinla ra Bɛtɛlɛmi so dɛɛn na. E yi a xali Dawuda xɔn, koni mangan yi tondi a minɲɛ, a yi a bɔxɔn saraxan na Alatala yɛtagi.
17A yi a fala, a naxa, “Alatala, gbalon na a ra n xa, xa n igeni ito min. A luxi nɛn alo muxune wunla, naxanye sigaxi igeni ito badeni, e lu sayaan dɛ!” Nayi, a tondi a minɲɛ. Na sofa wɛkilɛxi gbee saxanne na nan liga.
18Abisayi, Yowaba tada, Seruyaa dii xɛmɛn yi Dawuda makantan sofa kɛndɛne nan yɛ. A tan nan muxu kɛmɛ saxanna faxa a tanban na lɔxɔ kedenni. A fan yi xinla sɔtɔ alo na muxu saxanne.

19A xunnayeren gbeen sɔtɔ nɛn dangu bonne ra. A yi findi muxu saxanne kuntigin na, koni a mi yi e yɛ.
20Bɛnaya, Kabaseeli kaana, Yehoyadaa dii xɛmɛna, sofa wɛkilɛxi gbee nan yi na ra, naxan kabanako fe wali wuyaxi kɛ. A tan nan Moyaba sofa wɛkilɛxi firinne faxa. Lɔxɔna nde, xunbeli gbeen yi godon waxatin naxan yi, a tan nan mɔn godo ige ramara yinla ra, a yi yatan faxa.
21A tan nan mɔn Misiran sofa gbee magaxuxina nde faxa, tanban yi naxan yii. Bɛnaya yi godo a fɔxɔ ra gbengbetenna ra a yii, a yi a tanban ba a yii, a yi a faxa a ra.
22Bɛnaya, Yehoyadaa dii xɛmɛn na nan liga. A yi xinla sɔtɔ alo sofa wɛkilɛxi saxan singene.
23A yi binye gbeen sɔtɔ dangu sofa tonge saxanne ra, koni a mi yi sofa muxu saxan singene yɛ. Dawuda yi a findi a kantan muxu sofa tonge saxanne kuntigin na.
24Muxuni itoe fan yi na muxu tonge saxan ganla yɛ: Asahɛli, Yowaba tada, Elexanan, Dodo Bɛtɛlɛmi kaana dii xɛmɛna,
25Sama nun Elika, Harodi kaane,
26Xɛlɛsi, Paliti kaana, Ikɛsi a dii xɛmɛna Ira, Tekowa kaana,
27Abiyeseri, Anatɔti kaana, Mebunnayi, Xusa kaana,
28Salamɔn, Axoxi xabilan muxuna, Maharayi Netofa kaana,
29Xɛlɛbi, Banaha Netofa kaana dii xɛmɛna, Itayi, Bunyamin kaana keli Gibeya yi, Ribayi a dii xɛmɛna,
30Bɛnaya, Piraton kaana, Hidayi, keli Gaasa baa yireni,
31Abi-Alabon, Aruba kaana, Asamawɛti, Baxurin kaana,
32Eliyaba, Saalabon kaana, Yasen ma diina nde, Yonatan,
33Sama, Harara kaana, Axiyama, Sarari Harara kaana dii xɛmɛna,
34Elifeleti, Axasibayi a dii xɛmɛna, Maka taa kaana nde mamandenna, Eliyami, Giloha kaana Axitofeli a dii xɛmɛna,
35Xesirayi, Karemele kaana, Paarayi, Araba kaana,
36Yigali, Natan Soba kaana dii xɛmɛna, Bani, Gadi bɔnsɔnna muxuna nde,

37Amonin Sɛlɛki nun Beroti kaan Naxarayi, naxan yi Seruyaa dii xɛmɛn Yowaba a yɛngɛ so seene maxalima nun
38Ira nun Garɛbi, Yitiri xabilan muxune,
39e nun Yuriya, Xiti kaana. E birin malanxina muxu tonge saxan e nun solofere.