Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Amoni wulɑʋ Nɑhɑsɩ sǝpɑ nɑ ɩ pǝyɑlʋ Hɑnuŋ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
2Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Mɑɑ lɛɛtɩ Hɑnuŋ kɛ kʋpɑntʋ kɛ nti ɩ cɑɑ kɑ lɑpɑ-m tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili sɩ pɑ́ sɛɛ-ɩ ɩ cɑɑ lǝyɑɣɑ. Tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɑlɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ,
3ɩlɛnɑ tɛtʋ ntɩ tǝ ɑwulɑɑ sǝkpemɑ tɔ pɑ wulɑʋ Hɑnuŋ sɩ: N nyǝ́mɑ sɩ lǝyɑɣɑ sɛɛʋ tɔɔ kɛ́ Tɑfiiti tilɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ? Ɩ tilɑ-wɛɣɛ sɩ pɑ́ feŋ tɑ ɩcɑtɛ nɑ pɑ́ nyɩ-tɛ nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ-tɛ.
4Tǝnɑɣɑlɛ Hɑnuŋ kpɑ Tɑfiiti tillɑɑ mpɛ nɑ ɩ́ hʋ pɑ tɑntǝŋ kɛ nnyɛnyɛkǝŋ, nɑ ɩ́ sɛtɩ pɑ tokonɑɑ nɑ pǝ́ kpɑ pɑ tɑpɑnɔɔsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ yele-wɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ fɛɛlɛ kpɑ-wɛɣɛ sɔsɔm. Tɑfiiti nɩɩ mpi pɑ lɑpɑ-wɛ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tili sɩ pɑ́ sɑɑlɩ Yeliko hɑlǝnɑ pɑ tɑntǝŋ nyɔ, ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ kpe.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Amoni nyǝ́mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑfiiti hɑɣɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo Pɛtɩ-Lehopɩ nɑ Sopɑ Silii nyǝ́mɑ kiŋ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ yoolɑɑ ɑpɑɑ nyǝ́mɑ kɛ iyisi hiu (20000), nɑ Mɑɑkɑ wulɑʋ tɛɣɛ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000), nɑ Topi nyǝ́mɑ tɛɣɛ yoolɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000).
7Tɑfiiti nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tili ɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ Sowɑpɩ nɑ yoolɑɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ.
8Mpʋɣʋlɛ Amoni nyǝ́mɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ pɑ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ, nɑ Sopɑ nɑ Pɛtɩ-Lehopɩ Silii nyǝ́mɑ nɑ Topi nɑ Mɑɑkɑ pǝ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ wɛ tɑwɑ tɑɑ nɑ pɑ mpɑɑ.
9Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ cɛkǝnɑ sɩ ɩ kɑ́ yoo tɑɑ nɑ wɑɑlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ yookinɑ Silii nyǝ́mɑ.
10Pǝ kɑɑsɑ mpɑ ɩlɛnɑ ɩ́ yelinɑ pɛlɛɣɛ ɩ neu Apisɑyi sɩ pɛlɛ pɑ́ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ.
11Nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Ye Silii nyǝ́mɑ ɩ́ kpilɑ-m, ɩlɛ n kɔɔ nɑ ń sǝnɑ-m, yɑɑ ye Amoni nyǝ́mɑ kpilinɑ nyɑ́, ɩlɛ mɑ́ɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ sǝnɑ-ŋ.
12Tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ nɑ tǝ́ kɑɑsɩ tɑ tǝɣɩ tɑ yǝlɑɑ nɑ tɑ Ɩsɔ ɑcɑlɛɛ tɔɔ. Ɩlɛ Tɑcɑɑ ɩ́ lɑ ɩ luɣu nyǝntʋ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ sʋʋ Silii nyǝ́mɑ tɛɛ sɩ pɑ́ yookinɑ-wɛ nɑ pɛlɛ pɑ́ tʋ cɑsǝlɛ.
14Amoni nyǝ́mɑ nɑ́ nɑwɑ sɩ Silii nyǝ́mɑ sewɑ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ tʋ-tɛ nɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ mǝlɩ nɑ ɩ́ kpe Yosɑlɛm.
15Silii nyǝ́mɑ nɑwɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ-wɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ koti pɑ yoolɑɑ tɔtɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Hɑtǝsɛɛ tilɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ Silii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ ɩ yoolɑɑ wulɑʋ Sopɑkɩ kpɑɣɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɛɛ Helɑm.
17Pɑ heelɑ-tǝɣɩ Tɑfiiti, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ polo Helɑm. Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii nyǝ́mɑ tɑɣɑnɑ pɑ tɩ nɑ pɑ́ nɑ Tɑfiiti pɑ́ suli nɑ pɑ́ yoo.
18Amɑ pɑ kuu-tɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ Tɑfiiti kʋ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (700) pɑɑsǝnlɑɑ nɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ kɛ iyisi nɩɩlɛ (40000) nɑ ɩ́ kʋ pɑ yoou wulɑʋ Sopɑkɩ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑtǝsɛɛ wɑɑlɩ ɑwulɑɑ sǝkpemɑ nɑwɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋ pɑ yǝlɑɑ kɛ sɔsɔm, ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ nɑ-wɛ pɑ́ ciiki nɑ pɑ́ lɑkɩ-wɛɣɛ tǝmlɛ. Silii nyǝ́mɑ tɑ pǝsɩ tɔtɔ sɩ pɑ́ sǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ.