Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahitofɛlɩ tɔmɑ Apǝsɑlɔm sɩ: Yele nɑ mɑ́ lǝsɩ yoolɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000) nɑ mɑ́ tʋ Tɑfiiti wɑɑlɩ kɛ ɑhoo ɑnɛ.
2Ntɑnyɩ mɑɑ kpǝlɩ-ɩ tiili nɑ ɩ́ kɑwɑ nɑ ɩ yǝlɑɑ yɑ, ɩlɛnɑ mɑ́ kʋ-ɩ ɩ tike.
3Ɩlɛnɑ mɑ́ kuu yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ mɑ́ kɔnɑ-ŋ. Nyɑ́ kolontu ɩ́ sǝpɑ, pɑ tǝnɑ pɑ mǝlǝɣɩ nyɑ́ kiŋ kɛ́ nɑ yǝlɑɑ hɛɛsɩ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tǝnɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛnɑ tɔm ntɩ.
5Amɑ Apǝsɑlɔm sisɑ tǝ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ yɑɑ Husɑyi nɑ tǝ nɩɩ ɩ́lɛ́ ɩ nyǝntʋ.
6Husɑyi kɔmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-ɩ Ahitofɛlɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Tɩɩ lɑ mpʋ yɑɑ ɩsǝnɑ? Nyɑ́ɑ́ yɔɣɔtɩ nyɑ́ nyǝntʋ.
7Ntɛnɑ Husɑyi sɩ: Ahitofɛlɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tǝnɛ tǝ tɑ tǝŋ pǝnɛntɛ.
8Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n nyǝ́mɑ sɩ nyɑ́ cɑɑ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ kɛ́ ɑpɑlɑɑ kɛ́. Pǝ́cɔ́ pɑ wɛ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ kpɑkʋɣʋʋ tɔɣɔlɑɣɑ pǝyɑɣɑ nɑ kɑ́ wɛ ɩsǝnɑ tɔ. Nyɑ́ cɑɑ kɛ́ yoolu kɛ́. Ɩɩ hǝntǝɣɩ yem kɛ́ ɑhoo.
9Pǝ nɔkɑɑ ɩsǝntɔ ɩ ŋmɛlɑ lɔɔʋ yɑɑ tiili tɑɑ kɛ́, nɑ ye pɑ kʋ tɑ́ tɑɑ lɛlɑɑ, yǝlɑɑ ɩ́ nɩɩwɑ pɑɑ tɔ sɩ Apǝsɑlɔm wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kpisɑɑ.
10Hɑlɩ sɔɣɔntʋ kpɑ tɑ́ tɑɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɑpɑlʋtʋ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ tɔ. Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nyǝ́mɑ sɩ nyɑ́ cɑɑ kɛ́ ɑkɑ. Pǝyele ɩ wɛnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ.
11Mpʋ tɔ, mɑ tɑsǝɣɩ-ŋ lɑɣɑtʋ sɩ ń koti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ tuutuumɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ Tɑŋ nɑ pǝ́ polo Pɛɛsepɑ tɔ. Ɩlɛnɑ nyɑnɑ wɛ ɩ́ polo nyɑ́ cɑɑ kɛ yoonɑʋ.
12Tɩɩ mɑɣɑnɑ-ɩ tiili nɑ tǝ́ hoti ɩ tɔɔ ɩsɩɩ tɛʋ. Ɩlɛ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ fiti.
13Ye pɑ sewɑ, nɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ, ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ponɑ ŋmɩɩsɩ nɑ pɑ́ tuu ɩcɑtɛ ntɛ́ nɑ pɑ́ tiinɑ lɔɔʋ. Hɑlɩ pǝ kɑɑ kɑɑsɩ koloŋiyɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔmɑ sɩ: Husɑyi nyǝntʋ lɑpɑ sɑnɑ nɑ Ahitofɛlɩ nyǝntʋ. Pǝyele Tɑcɑɑ nɑ́ tʋ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ ɩ wɑkǝlǝɣɩ Ahitofɛlɩ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ mpǝɣɩ nɑ pǝ kɔnɑ mpusi kɛ Apǝsɑlɔm tɔɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Husɑyi polɑɑ nɑ ɩ́ heeli kɔtǝlɑɑ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ kɛ lɑɣɑtʋ nti Ahitofɛlɩ tɑsɑ Apǝsɑlɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tɔ, nɑ lɑɣɑtʋ nti ɩnɩ ɩ tɑsɑ-wɛ tɔ.
16Sɩ pɑ́ tili lɔŋ nɑ pɑ́ heeli Tɑfiiti sɩ ɩ́ tɑɑ sʋʋ ɑhoo ɑnɛɣɛ Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tǝnɑ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ́ wɛɛ ɑsolɑ tɑɑ.
17Yonɑtɑŋ nɑ Ahimɑɑsɩ pɛlɛ pɑ wɛ hite nɔɣɔ kɛ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ nɑ-wɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝmlɛ tʋ ɑlʋ nyǝŋ nɔɣɔlʋ ɩ polɑɑ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ polo mǝ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ heeli-tǝɣɩ wulɑʋ Tɑfiiti.
18Amɑ ɩfepu nɔɣɔlʋ nɑ́ nɑ-wɛ nɑ ɩ́ polo ɩ tɑɣɑsɩ Apǝsɑlɔm. Mpɛ pɑ cɛkǝnɑɑ sɩ pɑ nɑ-wɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ se lɔŋ nɑ pɑ́ polo Pɑhulim ɩcɑtɛ kɛ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɛ nɑ pɑ́ ŋmɛlɩ ɩ lɔkɔ tɑɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ nɔɣɔlʋ kpɑɣɑ pʋʋɣʋ nɑ ɩ́ tɑkɩ lɔkɔ tɔɔ nɑ ɩ́ le kʋtɔɣɔʋ pee, sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ cɛkǝnɑ sɩ pʋlʋpʋ wɛ tǝnɑ.
20Ntɛnɑ Apǝsɑlɔm tǝmlɛ nyǝ́mɑ sʋʋ tǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ ɑlʋ kɛ Ahimɑɑsɩ nɑ Yonɑtɑŋ pɑ tɔɔ. Alʋ sɩ: Pɑ tɛsɑ lɔɔʋ. Tǝmlɛ nyǝ́mɑ pɛɛkɑɑ pɑ tɑ nɑ pʋlʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.
21Pɑ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Ahimɑɑsɩ nɑ Yonɑtɑŋ pɑ́ lɩɩ lɔkɔ tɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ heeli Tɑfiiti sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tɛsɩ pɔɣɔ kɛ lɔŋ, nɑ pɑ́ kɛɛsɩ-ɩ nti Ahitofɛlɩ kɛɛsɑ Apǝsɑlɔm sɩ pɑ́ lɑ Tɑfiiti-wɛ tɔ.
22Tǝnɑɣɑ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ kʋlɑ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ. Pǝ kɔmɑ sɩ pǝ nyɑɑlǝɣɩ tɔ pǝ tɑ kɑɑsɩ nɔɣɔlʋ. Pɑ tɛsɑ pɑ tǝnɑ.
23Ahitofɛlɩ nɑwɑ sɩ pɑ tɑ mʋ ɩ tɔm, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ kpɛɛlɩ ɩ kpɑŋɑɣɑ nɑ ɩ́ kpe ɩ tɛ. Ɩ heelɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ nti tǝ wɛ lɑpʋ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ ɩ tǝɣɩ ŋmǝnɑɣɑ nɑ ɩ́ sɩ́ nɑ pɑ́ pimi-ɩ ɩ cɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ.
24Tɑfiiti pɑ tɑlɑ Mɑhɑnɑyim, ɩlɛ Apǝsɑlɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ tǝŋɑɣɑ ɩ wɑɑlɩ tɔ pɑ tɛsɑ Yɑɑtɑnɩ kɛlɛ.
25Apɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Amɑsɑ tɔɣɔ Apǝsɑlɔm lɛɛtɑ yoolɑɑ wulɑʋ Sowɑpɩ lonte. Amɑsɑ ɩnɩ ɩ cɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ kɛ́ nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Yetɛɛ. Ɩ too kɛlɛ Nɑhɑsɩ pɛɛlɔ Apikɑɑlɩ, ɩ́lɛ́ ɩ neu ntɛ́ Sowɑpɩ pɑ too Seluyɑ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm-wɛ pɑ sikɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ.
27Tɑfiiti pɑ tɑlɑ Mɑhɑnɑyim, ɩlɛnɑ Amoni tɛtʋ ɩcɑtɛ Lɑpɑ tʋ Nɑhɑsɩ pǝyɑlʋ Sopi, nɑ Lo-Tɑpɑɑ tʋ Amiyɛlɩ pǝyɑlʋ Mɑkii, nɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ ɩcɑtɛ Lokelim tʋ Pɑɑsilɑyi
28pɑ ponɑ Tɑfiiti-wɛɣɛ kʋhǝntǝŋ nɑ cɛmsɛnɑɑ nɑ hɛɛsɩ, nɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee, nɑ mʋlʋm, nɑ pee kʋtoŋee, nɑ soonɑ kɛ loosi nɑɑlɛ.
29Nɑ tɩɩŋ nim nɑ nɑɑnim nɑ heeŋ, nɑ wɑɑkɑsǝnɑɑ. Mpi tɔ, pɑ tɔŋɑɣɑ kɛ́ sɩ ɩkɑɑlɛ nɑ nyɔɣɔsɩ nɑ lʋkɔtʋ pǝ pɩɩ-wɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́.