Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hageeti Daawiti wurssettan haasayido qaalata. Isseya na7ai Daawiti haasayees; Xoossai xoqqu xoqqu oottidoogee, Yaaqooba Xoossai tiyidi kawoyidoogee, Israa7eelan lo77o mazamuriyaa kessidaagee hagaadan yaagees;
2“GODAA Ayyaanai ta baggaara haasayees; a qaalai ta inxxarssan de7ees.
3Israa7eela Xoossai haasayiis; Israa7eela Zaallai tana hagaadan yaagiis; ‘Xillotettan deriyaa haariya kawoi, Xoossaassi yayyiiddi kawotiya kawoi
4shaari bainna guuran doliya xalqqiyaa poo7uwaa mala. He urai irai bukki simmin, biittaappe maataa mokissiya booqalssaa mala’ yaagiis.
5“Tumu ta keettaa asai Xoossaa sinttan suure. I tanaara merinaa maachchaa maacettiis; ubbabaikka ha maachchaa giddon giigidinne minnidi uttiis. Xoossai taayyo xoonuwaa immana; qassi taani amottidobaa ubbaa i tumuppe polana.
6SHin iita asati ubbai kushen shiishshanau hanenna agunttatudan wora olettana.
7Agunttata bochchiya ooninne birataa woikko toora toomaa ba kushiyan oiqqanau koshshees. He agunttati bantta de7iyo sohuwan eexxana” yaagiis.
8Daawita asatu minotu sunttai hagaappe kaallidi xaafettiis. Etappe heezzati keehippe erettidaageeta. Heezzatuppe koiroi Taahikimoonappe yiida Yooshebi-Baashebeeta geetettees; i issitoo olan ba tooran hosppun xeetu asaa woriis.
9Heezzu mino asatu giddon a kaallidi de7iyaagee Ahoohiyaa Doodo na7aa El77aazara. Issi gallassi inne Daawiti olau shiiqida Pilisxxeemata naassidosona; hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai guyye simmiis.
10SHin i ba sohuwan minni eqqidi, a kushee xalalidi, bisuwaara oiqettana gakkanaashin, Pilisxxeema asata shociis. He gallassi GODAI gita xoonuwaa immiis. Olai eqqin, olanchchati El77aazarakko simmidi yiidosona; shin eti haiqqida Pilisxxeematuppe olaa maayuwaa qaaridosonappe attin, harabaa oottibookkona.
11Appe kaalliyaagee qassi Haaraarappe yiida Age na7aa SHamma. Issi gallassi Pilisxxeema asati misirai kumi uttido shooqan shiiqidosona; shiiqin Israa7eela asati eta sinttaappe baqatidosona.
12SHin SHammi shooqau giddo baazzan murttidi eqqidi olettiis. Pilisxxeema asata shocidi dippiyiis. Hegan GODAI wolqqaama xoonuwaa immiis.
13Katta cahan hasttamu mino asatuppe heezzati Daawitakko Adulaama katamaa matan de7iya gonggoluwaa biidosona. He wode Pilisxxeema olanchchati Rafaima Wombban shiiqi uttidosona.
14He wode Daawiti qatuwaa giddon de7ees; Pilisxxeema olanchchatu citai qassi Beetaliheemen de7ees.
15Daawiti haattaa uyanau amottidi, “Beetaliheeme katamaa penggiyaa lanqqen de7iya pultto haattaappe tana ooni ushshanddeeshsha!” yaagiis.
16Yaagin heezzu mino asati Pilisxxeema olanchchatu moottaa kanttidi, Beetaliheeme katamaa penggen de7iya pulttuwaappe haattaa duuqqidi Daawitayyo ehiidosona. SHin i uyennan ixxiis; ixxidi, GODAA sinttan tigidi,
17“Abeet GODAU, hagaa uyanaagee taappe haakko! Ha haattai bantta shemppuwaa shenehoo giidi xalidi biida asatu suuttaa gidennee?” yaagidi uyennan ixxiis. Ha heezzu mino asati hagaa oottidosona.
18Xaruuyi na7aa Yoo7aaba ishai Abishaayi hasttamatuyyo halaqa; i heezzu xeetu asata ba tooran olidi woriis; yaatidi ikka hara heezzatudan erettiis.

19I hasttamatuppe aadhdhidi bonchchettida asa; i etayyo halaqa gidiis. Gidikkonne, i he heezzatu qoodan de7enna.
20Qassi Qabxxi7eelappe yiida Yoodaahe na7ai Banaayikka mino asa. I mino oosota oottiis. I naa77u erettida Moo7aaba asata woriis. Qassi shachchai dariyo issi gallassi ollaa duge gelidi, gaammuwaa woriis.
21Qassi Gibxxe bitaniyaa issi pomppollaa woriis; Gibxxe bitanee tooraa oiqqiis; shin i dullaa oiqqidi a bolli biis; biidi a kushiyaappe tooraa dafi ekkidi, a tooran a woriis.
22Yoodaahe na7ai Banaayi hageeta oottiis. A sunttaikka he heezzatuugaadan erettiis.
23I hasttamatu giddon daro bonchchettis; shin i heezzatu qoodan de7enna. Daawiti a bana naagiya olanchchatussi halaqa kessiis.
24He hasttamatu giddon de7iyaageeti: Yoo7aaba ishaa Asaaheela, Beetaliheemeppe yiida Doodo na7aa Elihanaana,
25Haroodappe yiida SHammanne Eliiqa,
26Palxxa yara gidiya Heleexa, Taqo7appe yiida Iqqeesha na7aa Ira,
27Anatootappe yiida Abi7eezera, Huushappe yiida Mabunaaya,
28Ahooha yara gidiya Xalmmoona,
29Naxoofappe yiida Maahiraayanne Ba7aana na7aa Heleeba, Biniyaama biittaappe, Gib77appe yiida Ribaaya na7aa Ittaaya,
30Pir77aatoonappe yiida Banaaya, Ga7aasha Zanggaaraa matappe yiida Hiddaaya,
31Aarabappe yiida Abi7albboona, Baahiruumappe yiida Azimaaweeta,
32SHa7albboonappe yiida Eliyaahiba, Yaasheena naata, Yonaataana,
33Haaraarappe yiida SHamma, Haaraarappe yiida SHaraara na7aa Ahi7aama,
34Maa7ikappe yiida Ahasabaaya na7aa Elifeleexa, Giiloppe yiida Akixoofeela na7aa Elii7aama,
35Qarmmeloosappe yiida Hexira, Araba katamaappe yiida Pa7araaya,
36Xooba katamaappe yiida Naataana na7aa Yigi7aala, Gaadappe yiida Baana,

37Amoonappe yiida Xeleqa, Xaruuyi na7aa Yoo7aaba ola miishshaa tookkiya Ba7erootappe yiida Naahiraaya,
38Yatira yara gidiya Ira, Yatira yara gidiya Gaareebanne
39Hiitiyaa Ooriyoona. Eti muleera hasttamanne laappuna.