Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã kpɛde kũ Dauda òon dí. Yɛsɛ nɛ́ Dauda yãn dí, gbɛ̃ kũ Luda a gbà gbãna yã'onaamɛ. Yakubu Luda a kà kína ũ, àkũmɛ Isarailanↄ lɛ̀dari mana ũ.
2Dikiri Nini yã dàmɛnɛ, a yã da ma lɛ́n.
3Isarailanↄ Luda yã ò, Isarailanↄ Gbɛ̀si pìmɛnɛ: Tó gbɛ̃ kí blè gbɛ̃nↄa a zɛ́a, tó à kí blè vĩnakɛna Ludanɛ gũn,
4àdigↄ̃ de lán ifãntɛ̃ bↄtɛna gupura bàmɛ, lán gudↄna gukɛ̃kↄ̃anaa bà, lán legũ kũ àdi tó sɛ̃̀ butɛ bà.
5Ma bedenↄn nna kũ Ludaoroo? A bàka nigↄ̃ kú kũmao ari gↄrↄ sĩnda pínki. À a yã gↄ̃̀gↄ̃ pínki, à sika vĩro. Ani bo kũ ma surabanaaoroo? Ani pↄ́ kũ má a ni vĩ kpáma pínkiroo?
6Gbɛ̃ pãnↄn de lán lɛ̀ɛ bàmɛ, òdi zↄ̃ ò zukũnamɛ, òdi kũ kyáuro.
7Gbɛ̃ kũ à ye à ↄ kɛa, séto àgↄ̃ gↄ̃kɛbↄ ke gò kũna, àdi tɛ́ naa gu kũ à kún.
8Dauda gↄ̃sa gbãnanↄ tↄ́n dí. Takemↄ gbɛ̃ Yasↄbeamumɛ zĩ̀kari tↄ́de gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ ũ. Àkũ mɛ́ à sári sɛ̀ gbɛ̃nↄn wàa siikↄ̃nↄi à ń zↄ̃zↄ̃o ń pínki gↄrↄ dokↄ̃nↄ zĩ.
9Gbɛ̃ bire gbɛra Dodai nɛ́ Ɛlɛaza, Ahoa gbɛ̃ kú zĩ̀kari gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄ tɛ́ dↄ. À kú kũ Daudao gↄrↄ kũ Isarailanↄ kàkara ò zĩ̀i kà kũ Filisitininↄ zaa Pasadamimu. Isarailanↄ bòru kpɛ kpa,
10àkũ mɛ́ à fùtɛ à Filisitininↄ dɛ̀dɛ ari a ↄ wã̀ à gↄ̃̀ fɛ̃nɛda pá kũna. Dikiri tò à zĩ̀i blè manamana zĩ birea. Zĩ̀kari kparanↄ ɛ̀ra ò sù ò a lè, ama pↄ́nↄ porona gɛ̀nↄa yãimɛ.
11Gbɛ̃ dí gbɛra Age nɛ́ Sama gusĩsĩde gbɛ̃ kun. Kũ Filisitininↄ gã̀a kàkara gu kũ blá bú kún, Isarailanↄ bàa lɛ̀ńnɛ,
12àkũ mɛ́ à zɛ̀ à gì bú pì dagura. À bú pìi sìḿma à Filisitininↄ dɛ̀dɛ. Dikiri tò à zĩ̀i blè manamana.
13Pↄ́kɛ̃gↄrↄ wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn baraakurinↄ tɛ́, gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ bò ò gɛ̀ɛ Dauda kĩnaa zaa Adulamu gbɛ̀wɛɛn. Filisitininↄ gã̀a bùra katɛna Rɛfaimu guvutɛn.
14Gↄrↄ birea Dauda kú sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu, Filisitini gudãkpãrinↄ sↄ̃ ò kú Bɛtilihamu.
15Dauda tɛni a bɛ í ni dɛ à pì: Dí mɛ́ ani gɛ́ à Bɛtilihamu bĩnilɛ lↄ̀gↄ'i tↄ́mɛnɛɛ?
16Wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄ mɛ́ ò gɛ̀ɛ ò gɛ̃̀ Filisitininↄ bùran, ò Bɛtilihamu bĩnilɛ lↄ̀gↄ'i tↄ̀ ò sùo Daudanɛ. Akũ adi we à mìro, à kↄ̀tɛ Dikiri arɛ sa'o'i ũ.
17À pì: Haba Dikiri, mani fↄ̃ mà í díkũ miro. Gbɛ̃ kũ ò gì ń wɛ̃̀ndiiinↄ arumɛ. Adi we à mìro. Wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄ yãkɛnaan gwe.
18Zeruya nɛ́ Abisai, Yoabu dakũna mɛ́ à wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn baraakurinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Àkũ mɛ́ à sári sɛ̀ gbɛ̃nↄn wàa do kpɛ́ basↄↄronↄi à ń dɛdɛ, akũ à tↄ́ bò gbɛ̃nↄn baraakurii pìnↄ tɛ́.

19À tↄ́ bò de wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄla, akũ à gↄ̃̀ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ, ama à kú wↄ́rↄgↄde tↄ́de gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄ tɛ́ro.
20Yoyada nɛ́ Bɛnaya, Kabazɛli gbɛ̃mɛ zĩ̀kari wↄ́rↄgↄde ũ. A yãkɛnanↄn dasi. À Mↄabu zĩ̀kari tↄ́denↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn pla. À gɛ̃̀ wɛ̀ɛɛ gũn gↄrↄ kũ legũgbɛɛ kↄ̀tɛ, à músuu dɛ̀.
21À Misila gↄ̃sa gbãna kũ à sári kũnaa dɛ̀. À nài kũ gòoo à a sári sìa à a dɛ̀o.
22Yoyada nɛ́ Bɛnaya mɛ́ à yã pìnↄ kɛ̀, akũ à tↄ́ bò wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn baraakurii pìnↄ tɛ́.
23À tↄ́ bò de wↄ́rↄgↄde gbɛ̃nↄn baraakurii pìnↄla, ama à kú wↄ́rↄgↄ tↄ́de gbɛ̃nↄn aakↄ̃ pìnↄ tɛ́ro. Akũ Dauda a dìtɛ a dãkpãrinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ.
24Gbɛ̃nↄn baraakurii pìnↄ tↄ́n dí: Yoabu dakũna Asahɛli, Dodo nɛ́ Ɛlana Bɛtilihamu gbɛ̃,
25Arodi gbɛ̃nↄ Sama kũ Ɛlikao,
26Paliti gbɛ̃ Ɛlɛzi, Tɛkoa gbɛ̃ Ikɛsi nɛ́ Ira,
27Anato gbɛ̃ Abiɛza, Usa gbɛ̃ Mɛbunai,
28Ahoa gbɛ̃ Salamↄ, Nɛtofa gbɛ̃ Marai,
29Nɛtofa gbɛ̃ Baana nɛ́ Ɛlɛbu, Gibɛa kũ à kú Biliaminu bùsun gbɛ̃ Ribai nɛ́ Itai,
30Piratↄ̃ gbɛ̃ Bɛnaya, Gaasi guvutɛ gbɛ̃ Idai,
31Araba gbɛ̃ Abialabↄ̃, Bahurimu gbɛ̃ Azamavɛ,
32Salaboni gbɛ̃ Ɛliabu, Yasɛ̃ nɛ́nↄ,
33gusĩsĩde gbɛ̃ Sama nɛ́ Yonatã, gusĩsĩde gbɛ̃ Saraa nɛ́ Ahiamu,
34Maaka gbɛ̃ Asabai nɛ́ Ɛlifɛlɛti, Gilo gbɛ̃ Aitofɛli nɛ́ Ɛliamu,
35Kaamɛli gbɛ̃ Ɛzɛro, Larubu buri Parai,
36Zoba gbɛ̃ Natã nɛ́ Igali, Gada buri Bani,

37Amↄni buri Zɛlɛki, Bero gbɛ̃ Narai, Zeruya nɛ́ Yoabu zĩ̀kapↄnↄsɛrii,
38Yɛta gbɛ̃nↄ Ira kũ Garɛbuo
39kũ Iti buri Uriao. Ń pínki ò gbɛ̃nↄn baraakuri awɛɛsupplamɛ.